Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/63162727038

Om Zoom.

Abstract

På seminariet presenterar jag huvuddragen i min avhandling Från beslut till broschyr: Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning (2020). Avhandlingen är en diskursanalytisk studie med ett tudelat syfte: dels att kartlägga hur intertextuella relationer tar sig uttryck i satsningens texter, dels att belysa hur diskurser om äldre och kultur manifesterar sig i satsningens texter. Undersökningens material består av bl.a. besluts-, ansöknings-, utvärderings- och informationstexter från olika aktörer inom en statlig satsning för kultur för äldre. Empiriskt undersöks tre teman: intertextuella relationer mellan satsningens texter, representationer av målgruppen äldre och konstruktioner av satsningen som en meningsfull insats.

I avhandlingen visar jag bland annat hur intertextuella relationer mellan texterna inom satsningen kan vara både explicit markerade och implicita, men märkbara t.ex. genom hur särskilda formuleringar rekontextualiseras mellan texter. Vidare visar jag att satsningen, genom sitt sätt att representera äldre och konstruera satsningen som meningsfull, tenderar att spegla och reproducera diskurser om äldre som beroende och vårdbehövande. I samband med det konstrueras också kultur framförallt som en instrumentell välfärdsinsats.

Från beslut till broschyr: Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning