Vi undersöker vad termer som rätt och fel har haft för innebörder i svensk normeringsdiskurs, och fokuserar särskilt på inföddhetens koppling till dessa begrepp. Vi gör dels en större beskrivning av svensk normeringsideologi, dels en fallstudie av hur V3 normerats och beskrivits, beroende på om V3-konstruktionen indexerar första- eller andraspråkssvenska. Normeringsdiskurs förstås både som den vetenskapliga grund den normerande språkvården lutar sig mot, och som de normerande texter språkvården producerar. Resultaten jämförs med andra språks normeringsdiskurser, framför allt spanska och isländska.