Innehåll


Att beskriva svenskans grammatik som realisering av betydelse. En workshop om systemisk-funktionell grammatik och grammatiska metaforer

I den dagliga språkanvändningen laborerar vi gärna med en mängd uttryck som inte alltid är avsedda att uppfattas bokstavligt. Vissa stilarter förfinar dunkelhetens konst, i andra stilarter kan det vara ett maktmedel att använda språket flertydigt. Ibland behöver vi läsa mellan raderna för att förstå varandra, och ibland behöver vi gå bakom texten för att uppfatta avsändarens avsikter på rätt sätt. Informationsflödet i samhället motiverar oss att ställa frågan ”Vad betyder detta egentligen?” till de texter vi läser.

Utgångspunkten för systemisk-funktionell grammatik (SFG) är att grammatik realiserar betydelse. Inom SFG används begreppet grammatisk metafor för att beskriva hur grammatiska val, trots att de alltid är knutna till betydelse, inte alltid är knutna till samma betydelse. I denna workshop analyserar tre forskare olika texter utifrån begreppet grammatisk metafor för att visa vad begreppet kan tillföra textanalysen. Också frågor kring definitioner och avgränsningar tas upp. Vilka uttryck i det inledande stycket kan anses vara grammatiska metaforer? Traditionellt uppfattar vi t.ex. ”läsa mellan raderna” och ”gå bakom texten” som metaforer. SFG skulle till exempel analysera följande uttryck som grammatiska metaforer: ”språkanvändningen”, ”informationsflödet” och ”dunkelheten”.

Workshopen ger en introduktion till SFG och begreppet grammatisk metafor. Därefter presenteras tre textanalyser, varefter alla deltagare inbjuds att diskutera de frågor som väckts.

Förberedelse


Några förhandskunskaper är inte nödvändiga men lämplig förhandsläsning är kapitel 7 i Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson, 2006) eller kapitel 11 i Hvad er meningen? (Andersen & Smedegaard, 2005). De texter som föredragshållarna diskuterar läggs ut på konferensens webbplats senast den 1 oktober och delas ut i samband med workshopen.

Abstracts för bidragen publiceras på konferensens hemsida (som PDF-fil under rubriken "Program")

Deltagare


Per Holmberg
Lene Nordrum
Ulrika Magnusson
Anna-Malin Karlsson

Öppen för


Vi inbjuder alla som arbetar med forskning som relaterar till systemisk-funktionell grammatik att göra en poster enligt konferensarrangörernas anvisningar. Antagna posterpresentationer kan hållas i anslutning till workshopen. (Posterpresentationer anmäls via konferensens webbformulär.) Observera att sista dag för anmälan av poster var 2 juni!

Alla intresserade är välkomna som åhörare!

Läs mer om workshoppen i pdf-filen nedan! Informationen delas även ut vid workshoppen.

"Att beskriva svenskans grammatik..." (PDF)

Kontaktperson


Jannika Lassus
jannika.lassus@helsinki.fi