Om oss

  Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet

  På vår institution är vi cirka 180 medarbetare som administrerar, forskar om och undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, nordiska språk, tvåspråkighet, tolkning och översättning.

  Vi har cirka 4000 studenter per år (siffrorna kommer att uppdateras: svenska och nordiska språk 1200, tvåspråkighet 150, tolkning och översättning 150, lärarutbildningen 600, svenska som främmande språk 1400).

  Svenska och nordiska språk

  Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

  Svenska som andraspråk

  Ämnets fokus ligger både på svenska språket som ett andraspråk och på inlärning av svenska ur ett andraspråksperspektiv – svenska som andraspråk är med andra ord ett mångfasetterat kunskapsfält. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet.

  Tolkning och översättning

  På Tolk- och översättarinstitutet bedrivs främst forskning inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning respektive översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolkmedierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

  Vi ger ett kandidatprogram i språk och översättning och ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning liksom masterprogram med inriktning översättning respektive tolkning. Dessutom ger vi den enda konferenstolkutbildningen i Sverige liksom den enda högskoleutbildningen i tolkning med inriktning offentlig sektor.

  Tvåspråkighet

  Forskningsområdena hos Centrum för tvåspråkighetsforskning inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer.

  Lärarutbildning

  I samarbete med Institutionen för språkdidaktik utbildar vi 400–600 lärarstudenter varje termin i teoretiska kurser i svenska och svenska som andraspråk.

  Svenska som främmande språk

  Svenska som främmande språk läses av ca 200 studenter som vill skaffa sig grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier och av ca 500 utbytes- och gäststudenter vid andra institutioner som läser kortare kurser i svenska.

  Tisus

  Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) tas varje termin av ca 300 studenter i Sverige och ges dessutom på ca 70 platser i utlandet.