Mål

Det muntliga provet syftar till att bedöma testtagarens kommunikativa språkförmåga.

 

Uppgifter

Det muntliga delprovet består av två uppgifter:

  • I samtalsuppgiften förväntas testtagaren i ett samspel med andra bidra till samtalets innehåll genom att redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt.
  • I den individuella uppgiften förväntas testtagaren lyfta fram och resonera kring olika åsikter i frågan och redogöra för sin ståndpunkt.

 

Samtalsuppgiften: Ett resonerande samtal

I denna uppgift deltar (i normalfallet) tre testtagare och en samtalsledare. När testtagarna har presenterat sig kort för varandra, följer ett resonerande samtal kring ett av de två ämnen som har skickats ut cirka en vecka före provet.

Ämnesinformationen, frågorna och nyckelorden visar vad samtalet kan komma att handla om. Ämnena är oftast av allmänt intresse och inte anpassade till någon speciell studieinriktning.

Testtagaren förväntas delta aktivt i samtalet men samtidigt även ge de andra deltagarna i samtalet tillräckligt utrymme. Det är testledaren som vid provtillfället väljer vilket av de båda ämnena som ska behandlas.

 

Den individuella uppgiften

I den individuella uppgiften får deltagarna varsin frågeställning, som delas ut på papper efter det resonerande samtalet. Man får göra anteckningar, tänka igenom frågan under två minuter och varje deltagare får sedan två minuter på sig för att resonera kring andra åsikter i frågan och redogöra för sin ståndpunkt. Frågeställningarna anknyter till det diskuterade ämnet.

Ämne och frågeställningar bör i båda uppgifterna behandlas på ett generellt snarare än på ett personligt plan.

Förutom samtalsledaren kommer oftast en särskild bedömare att närvara.

 

Förberedelser

Testtagaren får uppgifter för instudering av vanligtvis två ämnen cirka sju dagar före provtillfället. Man kan förbereda sig genom att söka information från internet, tidningar och andra medier och diskutera ämnena med någon man känner.

 

Praktisk information

Provtid

  • Resonerande samtal: 20 minuter, beroende på antal deltagare.
  • 2 minuter gemensam förberedelsetid + 2 minuter taltid/deltagare.

Total provtid blir cirka 30 minuter, inkl. instruktioner.

 

Två dagars prov i Stockholm

I Stockholm hinner vi inte att testa alla testtagare i muntlig färdighet på samma dag som de andra provdelarna. Vi behöver därför schemalägga det muntliga provet under två dagar.

 

Provet spelas in

Provet spelas in med video och/eller mp3-spelare.

 

Hjälpmedel

Papper med ämnesinformation ska tas med till provtillfället, men anteckningar på dessa papper är inte tillåtna. Inga andra hjälpmedel är tillåtna under själva provet.

 

Övrigt

Samtliga papper ska lämnas in efter provet.

 

Bedömning

Det som bedöms är

  • om testtagaren i samtalet på ett generellt plan bidrar till att föra samtalet framåt genom att utveckla sina resonemang, uttrycka åsikter och argument och knyta an till andras inlägg
  • om testtagaren i den individuella uppgiften redogör för sina tankar och sin egen ståndpunkt i frågan
  • intrycket av testtagarens språkliga kompetens ifråga om omfång, kvalitet och begriplighet.

 

Betyg

Betygsgraderna är Godkänd eller Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste man vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver man bara göra om just det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under Resultat.

 

Exempelprov

Delprov 3: Muntlig färdighet Tisus Sverige exempelprov (240 Kb)


Demofilm

(Windows mediaspelare):

Resonerande samtal och individuell uppgift (Sverige)

Filmen ses bäst i Windows Media Player, som startar automatiskt när man klickar på länken. Om det inte fungerar, testa att öppna länken med VLC Media Player istället.