Muntlig färdighet Sverige

Det muntliga delprovet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här hittar du information om delprovet i muntlig färdighet i Sverige, med ett exempelprov och en demofilm längst ner på sidan.

Målet med det muntliga delprovet är att bedöma din kommunikativa språkförmåga.

 

Uppgifter

  • Det muntliga delprovet består av två uppgifter: en samtalsuppgift och en individuell uppgift.
  • Ämne och frågeställningar bör i båda uppgifterna behandlas på ett generellt snarare än på ett personligt plan.
  • Förutom samtalsledaren kommer oftast en särskild bedömare att närvara.

I samtalsuppgiften förväntas du i ett samspel med andra bidra till samtalets innehåll genom att redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt.

I denna uppgift deltar vanligtvis tre testtagare och en samtalsledare. Samtalet inleds med att ni testtagare kort presenterar er för varandra, därefter följer ett resonerande samtal kring ett av två ämnen som har mejlats med kallelsen cirka en vecka före provet.

Ämnesinformationen, frågorna och nyckelorden visar vad samtalet kan komma att handla om. Ämnena är oftast av allmänt intresse och inte anpassade till någon speciell studieinriktning. Du förväntas delta aktivt i samtalet men samtidigt ge övriga testtagare utrymme i samtalet. Det är samtalsledaren som vid provtillfället väljer vilket av de båda ämnena som ska behandlas.

I den individuella uppgiften förväntas du som testtagare lyfta fram och resonera kring olika åsikter i frågan och redogöra för din ståndpunkt.

Varje testtagare får varsin frågeställning, som delas ut på papper efter det resonerande samtalet. Var och en får göra anteckningar, tänka igenom frågan under två minuter och varje testtagare får sedan två minuter på sig för att resonera kring frågan och redogöra för sin ståndpunkt. Frågeställningarna anknyter till det diskuterade ämnet.

Du får uppgifter för instudering (vanligtvis två ämnen) mejlade till dig ca en vecka före provtillfället. Du kan förbereda dig genom att söka information från internet, tidningar och andra medier och diskutera ämnena med någon du känner.

Ämnesinformation mejlas med kallelsen ca en vecka före provtillfället. Papper med ämnesinformation ska tas med till provtillfället, men anteckningar på dessa papper är inte tillåtna. Inga andra hjälpmedel är tillåtna under själva provet.

OBS!

Samtliga papper ska lämnas in efter provet.

Provet spelas in med videokamera och/eller mp3-spelare.


Behandling av personuppgifter vid det muntliga delprovet i Tisus

  • Resonerande samtal: cirka 20 minuter, beroende på antal testtagare.
  • Individuell uppgift: 2 minuter gemensam förberedelsetid + 2 minuter taltid/testtagare.

Total provtid är cirka 30 minuter, inklusive instruktioner.

Två dagars prov

På en del provorter hinner vi inte genomföra delprovet i muntlig färdighet med alla testtagare på samma dag. Schemaläggning av det muntliga delprovet kan därför förläggas till en av två dagar.

 

Bedömning

Det som bedöms är

  • din förmåga att föra ett resonemang på ett generellt plan samt motivera, förklara eller betrakta idéer och ståndpunkter ur olika perspektiv på ett sätt som är relevant i förhållande till temat och övriga deltagares inlägg
  • om ditt språkliga omfång är tillräckligt för att bära upp resonemangen
  • om ditt flyt är tillräckligt för att talet ska gå att följa utan ansträngning
  • om ditt uttal är tillräckligt för att talet ska gå att förstå utan ansträngning.

Betygsgraderna är Godkänd eller Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under

Resultat

 

Exempelprov

Exempelprovet och demofilmen visar hur delprovet i muntlig färdighet Sverige går till.

Delprov 3. Muntlig färdighet Tisus Sverige exempelprov (240 Kb)

Filmen öppnas i "Videotjänsten" på Stockholm universitets webbsida:

Video: Resonerande samtal och individuell uppgift (Sverige)

Demofilmen visar godkända prov. Bedömningen baseras på följande definition: Godtagbar förmåga - utvecklar och förmedlar sina åsikter och tankar på ett godtagbart generellt plan med tämligen bra flyt, på ett språk som inte känns nämnvärt begränsat lexikalt eller syntaktiskt och med en sådan formell kvalitet att inga nämnvärda missförstånd uppstår. Kan i regel följas och förstås utan ansträngning. 

 

 

Kontakt

Administration – Tisus
På denna sida