Muntlig färdighet utland

Det muntliga delprovet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här hittar du information om delprovet i muntlig färdighet i utlandet, med ett exempelprov och en demofilm längst ner på sidan.

Målet med delprovet är att bedöma din kommunikativa språkförmåga, dvs. att med adekvat ordförråd och grammatik och med ett förståeligt uttal kunna resonera kring ett antal uppgifter med frågeställningar kring ett givet ämne på ett generellt plan. Det är därför viktigt att du utnyttjar förberedelsetiden, är aktiv och visar dina muntliga färdigheter.

Det finns två varianter av det muntliga provet i utlandet. På de flesta provorter genomförs provet i form av en individuell uppgift, men på några provorter används ett nytt format bestående av ett samtal och individuell uppgift. Se avsnittet ”Muntlig färdighet Online”.

 

Uppgiften

Det muntliga delprovet som genomförs i utlandet består av en 10–15 minuters individuell framställning som spelas in under en provledares överinseende.

Ämnena är av allmänt intresse och är inte anpassade till någon speciell studieinriktning inom högskola eller universitet.

Du som testtagare får 15 minuter på dig att förbereda din muntliga framställning. Du ska tala om ett av två givna teman utifrån en skriftlig instruktion, ett antal nyckelord att reflektera över och ett antal uppgifter med frågeställningar att resonera kring.

Inga hjälpmedel är tillåtna.

  1. Provledaren gör ett kort röstprov med dig för att kontrollera att allt fungerar tekniskt.
  2. Sedan startar inspelningen, du säger ditt namn, var och vilket datum provet tas och vilket tema du har valt att behandla.
  3. Därefter följer behandlingen av temat (10–15 minuter) med hjälp av de instruktioner som du har fått under förberedelsemomentet.
  4. Avslutningsvis kontrollerar provledaren att inspelningen har fungerat.
  1. Förberedelse 15 minuter.
  2. Inspelning 10–15 minuter.
 

Bedömning

Den muntliga språkfärdigheten bedöms vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Det som bedöms är

  • din förmåga att föra ett resonemang på ett generellt plan samt motivera, förklara eller betrakta idéer och ståndpunkter ur olika perspektiv på ett sätt som är relevant i förhållande till temat
  • om ditt språkliga omfång är tillräckligt för att bära upp resonemangen
  • om ditt flyt är tillräckligt för att talet ska gå att följa utan ansträngning
  • om ditt uttal är tillräckligt för att talet ska gå att förstå utan ansträngning.

Betygsgraderna är Godkänt eller Underkänt.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under

Resultat

 

Exempelprov

Exempelprovet och demofilmen visar hur delprovet i muntlig färdighet utland går till.

Delprov 3. Muntlig färdighet Tisus utland exempelprov. (211 Kb)

Filmen öppnas i "Videotjänsten" på Stockholm universitets webbsida:

Video: Muntlig uppgift utland

Demofilmen visar ett godkänt prov. Bedömningen baseras på följande definition: Godtagbar förmåga - utvecklar och förmedlar sina åsikter och tankar på ett godtagbart generellt plan med tämligen bra flyt, på ett språk som inte känns nämnvärt begränsat lexikalt eller syntaktiskt och med en sådan formell kvalitet att inga nämnvärda missförstånd uppstår. Kan i regel följas och förstås utan ansträngning. 

På några provorter används ett nytt format, bestående av ett samtal enligt samma upplägg som det muntliga provet i Sverige, det vill säga ett samtal och en individuell uppgift. Skillnaden är att i utlandet genomförs provet i form av ett videosamtal mellan dig, övriga testtagare och en samtalsledare i Sverige. Du genomför provet på samma plats som läs- och skrivproven, under provledarens överinseende.

Eftersom detta format ställer krav på de tekniska resurserna på respektive provort införs det successivt. Formatet har bland annat använts i Aten, Beijing, Hong Kong, Istanbul, Osaka, Tokyo och San Fransisco. Vi reserverar oss dock för att vissa av dessa provorter av tekniska skäl kan komma att behöva använda det individuella formatet.

Om du är anmäld till en provort där muntlig färdighet sker Online kommer du att bli informerad om detta i god tid. Se sidan om det muntliga provet i Sverige för information om hur provet går till.

Muntlig färdighet Sverige

 

Kontakt

Administration – Tisus
På denna sida