Grundlärarprogrammet

Om ämnet

Du som vill arbeta i fritidshem, förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1-6 läser Grundlärarprogrammet. Programmet har tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Inriktningen vänder sig till dig som vill erbjuda yngre elever en meningsfull fritid samt undervisa i bild och form, idrott och hälsa eller musik. Du får lära dig att organisera, leda och utvärdera undervisning i fritidshem och skola. Undervisningen innehåller teoretiska perspektiv på barns lek och lärande, ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och gruppdynamik samt konflikthantering. Andra viktiga fokus i utbildningen är att kunna tillämpa ett utforskande, laborativt och multimodalt arbetssätt. För att kunna stötta eleverna i deras matematiska och språkliga utveckling får du studera barns kommunikation, språkutveckling och digitala medier. Du studerar även naturvetenskap, estetiska gestaltningsformer, kommunikativa verktyg och utomhuspedagogik. Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete. En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd i en pedagogisk verksamhet (VFU) i en kommun.

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden till deras fortsatta lärande. I dessa åldrar är barnen mycket nyfikna på sin omvärld. Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. För att ta tillvara barnens naturliga lust och nyfikenhet ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Du studerar svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskap och teknik.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp

På inriktningen mot årskurs 4-6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9 och 12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande behöver du som lärare både fördjupade ämneskunskaper och verktyg för hur du undervisar. Du studerar bland annat svenska, matematik och engelska. Inom utbildningen finns en valbar termin; aktuellt utbud presenteras i webbkatalogen inför varje antagningsomgång.

Arbetsmarknad och karriär

Efterfrågan på lärare inom grundskola kommer att vara stor under en lång period framöver även om den kan variera regionalt.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen för den inriktning som du valt att studera.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet