Idéhistoria

Om ämnet

Ämnet handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, våra föreställningar om historien, samtiden och framtiden. Idéhistoria vill, mot bakgrund av övergripande föreställningar och tanketraditioner och med hjälp av en historisk metod, analysera och förstå den intellektuella och vetenskapliga kulturens framväxt och relation till samhället.

Som idéhistoriker studerar du hur synen på liv och död, kropp och själ, kön och etnisk tillhörighet förändrats under tidernas lopp. Idéhistoriker studerar historien och samtiden, men också föreställningar om framtiden, och diskuterar vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Genom att studera idéhistoria får du ett spännande perspektiv på den världsbild vi har idag. Insikt, sammanhang och förståelse är nyckelord som tillsammans med ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör idéhistoria till ett utmärkt kompletterande ämne – inte bara för dig som är humanist eller samhällsvetare utan även för dig som är medicinare, naturvetare eller teknolog.

Arbetsmarknad och karriär

Studenter som har läst idéhistoria arbetar inom en bred kultursektor. Många är verksamma i mediebranschen som journalister eller inom förlag eller bibliotek. Ämnets bildningskaraktär gör att det används som breddningsämne inom en mängd utbildningar.

Ytterligare studier i idéhistoria i kombination med studier inom andra discipliner ger dig rätt till en kandidatexamen (180 hp). Med en kandidatexamen kan du söka studier på avancerad nivå som leder till en magisterexamen (ett år 240 hp, två år 300 hp). Med en magisterutbildning i ryggen, kan du ansöka till doktorandstudier när de är tillgängliga. Doktorandstudier består av en fyra års anställning vid institutionen där du förväntas ta kurser och skriva en doktorsavhandling som leder till en doktorsexamen.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i idéhistoria kan du antingen läsa fristående kurser eller kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i idéhistoria läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Idéhistoriker försöker förstå hur folk tänkt genom tiderna och i olika sammanhang. Det innebär att filosofi, vetenskap och politik spelar stor roll, men också hur till exempel medier utvecklats för att sprida idéerna. Undersökningarna spänner över vida fält, från introduktionen av ny teknologi till psykiatrihistoria och miljöhumaniora.