Stockholms universitet logo, länk till startsida

Minor Field Studies - fältstudier utomlands

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands?

For information in English, click here

En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats. Du ska ha en handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Ansökningsperioder 2022

Ansökningsperiod

Period för fältstudier

20 sept–20 okt 2021*                                          VT22                            
5 apr–5 maj 2022 HT22

OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59. Som MFS-stipendiat kan du tidigast påbörja fältperioden en månad efter sista ansökningsdag. 

*Stockholms universitet får svar på lärosätets ansökan om nya medel under november och delas ut till studenter därefter.

Informationstillfällen

Kom och träffa oss på en av våra digitala informationsträffar om MFS. Ställ alla dina frågor om ansökan och möt studenter som varit ute på MFS. Det är rekommenderat att medverka vid ett informationstillfälle och ”MFS Application Writing Workshop” innan du skickar in en ansökan. 
Minor Field Studies informationsträffar och ansökningsworkshop

Här finns aktuell information om MFS-fältstudier med anledning av coronaviruset. Informationen är till dig som är nuvarande MFS-stipendiat och till dig som planerar att ansöka om ett MFS-stipendium för fältstudier:

Coronavirus - Information till utresande studenter via Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier som administreras av Universitets- och högskolerådet. Det riktar sig till dig som studerar på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och masternivå). 

Läs mer om allmänna villkor för Minor Field Studies 2021

Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete. Under minst åtta veckor (56 dagar) fördjupar du dig i frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet.

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. MFS-studien genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt får du en större förståelse för både dig själv och din omvärld. Syftet är att göra dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i ett globalt sammanhang.​​​​​

Du kan göra en MFS-studie i ett flertal olika låg- eller medelinkomstländer runt om i världen. Stockholms universitet kan bara bevilja stipendiemedel till projektdeltagare för fältstudier som omfattar minst åtta och högst 20 sammanhängande veckor i ett giltigt land. Det går inte att kombinera fältstudier i flera värdländer.  

Du hittar alla länder som är giltiga för MFS på följande lista

Obs: läs noga igenom nedan information om Utrikesdepartementets avrådan eftersom påverkar ditt val av värdland.

Utrikesdepartementet (UD) avråder

Observera att MFS inte kan beviljas till ett land eller en region som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Läget kan snabbt förändras när det gäller säkerheten i olika länder och regioner. UD ansvarar för att informera om risker med att resa till särskilt farliga områden. Ett tips när du förbereder din MFS-ansökan är att noga undersöka hur säkerhetsläget ser ut i det område du planerar att besöka. Du måste själv jämföra listan på MFS samarbetsländer med om UD avråder från resor. 

UD avrådan då en MFS-studie inte får genomföras: 

 • ”avrådan från icke-nödvändiga resor i hela landet”
 • ”alla resor i hela landet” 
 • ”uppmanar alla svenskar att lämna landet/del av land”

Obs! Om avrådan från icke-nödvändiga resor/alla resor gäller endast en del av ett land, kan studenter genomföra en MFS-studie i en säker del av landet så länge studenten kan ta sig dit/hem utan att resa genom en del med en avrådan. 

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”icke nödvändiga resor” så ska lärosätet i samråd med berörda utlandsmyndigheter och studenter avgöra om det är lämpligt att stanna i landet eller återvända till Sverige. 

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”alla resor” ska studenten resa hem inom 30 dagar.

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och ”uppmanar till att lämna land/del av land” ska lärosätet säkerställa att studenten omedelbart följer avrådan och lämnar landet/del av land. 

Om UD inför en avrådan när du är på plats i värdlandet behöver du inte tänka på att uppfylla kravet på att befinna dig i fält i minst 8 veckor. Detta anges i MFS allmänna villkor. 

Stockholms universitet ska även säkerställa att studenter inte vistas i ett giltigt land/del av land om det bedöms medföra stor risk för studenten, eller berörda personer i vistelselandets, personliga säkerhet och hälsa även om det inte finns några restriktioner eller avrådan via UD.

Länder som UD avråder från resa till

Läs den senaste uppdateringen om UD:s avrådan från icke nödvändiga resor här

Fältstudien ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Mer information om Agenda 2030 hittar du bland annat på nedan länkar: 

Stockholms universitet och Agenda 2030 

Forskning om hållbarhet vid Stockholms universitetet (filmreportage)

Sida och globala målen för hållbar utveckling

United Nations Development Programme (UNDP) i Sverige

Agenda 2030 för hållbar utveckling på lättläst svenska

United Nations webbsida för globala målen (på Engelska)

Om du är intresserad av globala frågor kan Stockholms universitets Hållbarhetsforum vara något för dig. Detta är ett återkommande evenemang  vid Stockholms universitet som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

Läs mer om Stockholms universitets Hållbarhetsforum (nästa tillfälle ges 22 april 2021)

 

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor som du kan använda till bland annat resor, boende, vaccinationer och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå, till exempel för transport och assistent. Du hittar mer information på UHR:s hemsida.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

När du ska göra en MFS-studie behöver du både en akademisk handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet. Dessa måste vara tillfrågade och gärna bekräftade redan när du ansöker om stipendiet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet och ansvarig för den akademiska handledningen. Den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats, men utan att ha ansvar för innehållet i studien. 

Handledare på Stockholms universitet

Den akademiska handledaren vid Stockholms universitet har samma ansvar för MFS-studien som för andra examensarbeten på likvärdig nivå. Handledaren ska vara väl insatt i den metod studenten använder samt ha kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom kan handledaren hjälpa studenten att identifiera en kontaktperson i fält samt informera denna om vad som förväntas.

Under fältarbetet ska handledaren i Sverige finnas till hands för att eventuellt assistera vid teoretiska/metodologiska problem. Efter hemkomsten ska samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid Stockholms universitet får erbjudas. Handledaren ska gärna godkänna uppsatsen/examensarbetet. Vissa institutioner kräver att handledaren ska vara disputerad.

I MFS-ansökan behöver du ladda upp en bekräftelse från handledaren på Stockholms universitet (e-post/intyg eller motsvarande) som intygar studiens lämplighet och att personen kommer att vara din handledare. För att få en handledare kontaktar du din kurs-/programansvariga. Om handledare saknas vid ansökningstillfället krävs ett intyg från institutionen som visar att de stödjer ansökan.

OBS! Din institution kan kontakta MFS-handläggaren för en mall på intyget, via mfs@su.se.

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet kan representera eller vara anställd vid en inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, eller vid utvecklingsprojekt (Sida, FN, NGO:er, konsult- eller Swebolag) eller liknande. Kontaktpersonen behöver inte vara verksam i en organisation. 

Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med praktiska saker både före och under fältarbetet, såsom att ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och säkerhet. Tänk på att kontaktpersonen inte får någon ersättning från Sida eller Stockholms universitet för sin insats. Därför är det viktigt att du ersätter överenskomna utgifter, till exempel för transporter eller insamling av material (detta ska tas upp i projektbudgeten).

I MFS-ansökan behövs en bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller intyg/kontrakt som till exempel kopia på mejlkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, och som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakt med resurspersoner, stöd med mera. Om du skickar in en mejlkonversation, inkludera både din förfrågan och kontaktpersonens bekräftelse. OBS: bekräftelsen måste skickas in på engelska. Om kontaktpersonen skriver intyget på annat språk, inkludera en översättning på engelska.

Här hittar du information på engelska om MFS som du kan skicka till kontaktpersonen i värdlandet:

Sida's Minor Field Studies scholarship programme

Tips på hur du hittar en kontaktperson i fält:

 • Fråga din institution om de har några nätverk eller samarbeten utomlands.
 • Många studenter hittar en kontaktperson genom sitt eget nätverk. Har du vänner/familj som tidigare rest eller bott i ett av MFS-samarbetsländer? 
 • Många studenter hittar en kontaktperson genom informationssökning. Sök efter organisationer som du är intresserad av och se var de finns i världen. Kanske en av dem ligger i ett MFS-land, alternativt har en samarbetspartner i ett samarbetsland? Alternativt hitta ett värdland du är intresserad av och undersök vilka organisationer som finns på plats. 
 • Stockholms universitet har många internationella nätverk och samarbetspartners. Undersök vilka nätverk din institution har samt sök på den centrala webbsidan Så samverkar Stockholms universitet internationellt. Visste du att lärosätet har ett Institute of Latin Amerika Studies? Känner du till SPIDER som arbetar med ICT4D projekt i Afrika? Om du vill komma i kontakt med SPIDER angående deras projekt behöver du först kontakta MFS-handläggaren på mfs@su.se
 • Finns det någon MFS-alumn som varit i ett värdlandland du vill genomföra din fältstudie i? Läs igenom studentrapporterna på Inspiration till fältstudier utomlands. Ta kontakt med din institutions utbyteskoordinator eller MFS-handläggaren på Studentavdelningen för att komma i kontakt med alumnerna.   

För att kunna söka ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav. 

Du ska:

 • skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats, eller göra någon annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet
 • vara registrerad som student vid Stockholms universitet
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • ha goda kunskaper i engelska och baskunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.
 • aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.​​​
 • Inte tidigare blivit tilldelad ett MFS-stipendium inom en utbildning på samma studienivå. Det går bra att söka ett MFS-stipendium inom en annan utbildning eller för en annan studienivå. Se rubriken ”Urval och beslut” för mer information. 

Påbörja din ansökan i god tid. Läs om allt du behöver tänka på inför ansökan på nedan länk.

 

Så här ansöker du om (Minor Field Studies) MFS

När utlysningen för Minor Field Studies (MFS)-stipendiet har avslutats påbörjas bedömningsarbetet och urvalsprocessen. Nedan hittar du en överblick av Stockholms universitets bedömningsprocess samt beslut om tilldelning av MFS-stipendier.

Bedömning av ansökan

Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i projektbeskrivningen bedöms. Varje ansökan bedöms utifrån sin helhet, med bifogade dokument. Bedömningsarbetet sker i enlighet med Universitets- och högskolerådets MFS allmänna villkor.

Läs mer om allmänna villkor för Minor Field Studies 2020​​​​

Tidigare MFS-fältstudie

 • Företräde ges till studenter som inte tidigare mottagit ett MFS-stipendium. Sökande som mottagit ett MFS-stipendium tidigare placeras sist i urvalet. Obs: Studenter får endast bli tilldelad ett MFS-stipendium en (1) gång inom en utbildning på samma studienivå.
 • Studenter som fått ett preliminärt besked i MFS ansökningsomgång med deadline 5 maj 2019, men inte kunde genomföra sin fältstudie p.g.a. Covid-19, kan ansöka på nytt och kommer prioriteras i urvalet.

När sista ansökningsdag passerat händer följande: 

 1. Studentavdelningen gör en grundläggande behörighetsbedömning och kontrollerar att ansökningar är kompletta och uppfyller behörighetskraven.
 2. Fullständiga och behöriga ansökningar vidarebefordras till berörd institution för bedömning. Det finns minst två granskare/bedömare av varje ansökan. Bedömare är personer vid institution som har goda ämneskunskaper och erfarenheter av att bedöma studentuppsatser/arbeten/ansökningar (en av granskarna kan ha titeln Internationell handläggare/utbyteskoordinator). Institutionens samtliga ansökningar bedöms på samma sätt, oavsett utbildningsnivå.
 3. En central bedömningskommitté sammanträder, bestående av fakultetsrepresentanter, Studentavdelningen, samt en studentrepresentant, och fastställer slutgiltigt urval samt reservlista (om relevant).

Beslut om tilldelning

Beslut lämnas till samtliga sökande via e-post cirka fyra veckor efter avslutad utlysning. Beviljade studenter rekommenderas att läsa När du blivit beviljad MFS.

Beslut kan inte överklagas.

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när du blivit beviljad ett MFS-stipendium.

När du blivit beviljad MFS

 

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Studentavdelningens MFS-handläggare via mfs@su.se.

Frågor som gäller själva projektet besvaras av den MFS-ansvariga på respektive institution, ofta utbyteskoordinatorn.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Det är rekommenderat att du deltar vid ett informationstillfälle om MFS innan du skickar in din ansökan om MFS-stipendiet. Du hittar inplanerade informationstillfällen under rubriken ”Utlysningar och informationstillfällen” ovan.

På denna sida