Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår. Samtliga fakulteter prioriterar studerande inom forskarutbildningen vid tilldelning av stipendium.

Ansökan

Nästa utlysning 2021.

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond (nedan) som har en egen ansökan.

Stipendieperiod

1 september 2020 – 31 augusti 2021

Stipendiefonder​

Humanistiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni.
Allmänna regler för innehav av stipendium
Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, till exempel resestipendier.

Regler för innehav av donationsstipendier vid Stockholms universitet fastställda av rektor 20-05-28 (99 Kb)

Utbetalning av stipendium

Om du har tilldelats ett stipendium efter rektors beslut, finns mer information om hur utbetalningen går till via följande länk: 

Blanketter för utbetalning av stipendium

studenter med laptops

 

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 april.

Stipendieperiod

1 september 2020 - 31 augusti 2021.
Ändamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden.

Ändamålet med stipendiet är:

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott. Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål. Förvärv av material eller andra saker."

Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid Stockholms universitet.

Disponibelt belopp 270 000 kronor.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i mitten av juni.

Utbetalning av stipendium

Du som har fått ett beslut om stipendium måste själv ansöka om utbetalning.

Här finns information och blanketter för utbetalning av stipendium

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga disputerade forskare och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. 
Nästa utlysning 2021.
 

Vem kan ansöka?

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer: Riktlinjer för Ahlström och Tereserus 2020 (79 Kb)  

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2021  -  31 december 2022
Doktorander: 1 januari 2021 - 31 december 2021

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för 2021 är 270 000 kr per år för doktorander och 300 000 kr per år för disputerade forskare. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 procent av heltid.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Läs mer på stiftelsens hemsida

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

Försäkran och attest Ahlström och Terserus (15 Kb)

Instruktioner för halvårsrapportering 180416 (71 Kb)

Ansökningsblankett Anna Ahlströms och Ellen Tereserus stiftelse 2020 (78 Kb) (för dig som ej har SUKAT)

Stiftelsen ställer 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget är i första hand till för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare. Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter.

Ansökan

Ingen utdelning 2020.


​​​​Utbetalning

Sökande som erhåller stipendium efter rektorsbeslut, använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

K A Wallenberg blankett för utbetalning 2019 (83 Kb)

Reseberättelse

Senast en månad efter resan ska en kortfattad reseberättelse skickas in till registrator. Mer information skickas ut tillsammans med beslut om stipendium.

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Ange ursprungligt resmål samt nytt resmål med datum och budget. Inspektor/handledares godkännande måste bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma i fråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Till ansökan skall bifogas:

Ansökan och bilagor mejlas som en pdf-fil till registrator@su.se senast den 9 oktober 2020.  

Beslut

Beslut meddelas senast i december via e-post till samtliga sökande.

C F Liljevalch J:ors stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt finns 2020,  120 000 kr att fördela. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr.

Stadgar för C F Liljevalch:s stipendiefond (24 Kb)

Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 30 år och är forskarstuderande inom ämnesområdet biokemi. Totalt finns 2020, 150 000 kr att fördela.

Stipendieperiod

Stipendierna disponeras från datum för rektorsbeslut (omkring början av maj) och ett år framåt. Resan måste genomföras inom stipendieperioden.

Ansökan

Information om de olika stipendierna och när nästa utlysning sker. Ansökningsblanketter läggs ut i samband med utlysningen.

Sista ansökningsdag var 15 februari 2020. Nästa utlysning 2021.

Behandling av ansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution. Naturvetenskapliga fakultetens beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Besked om beslut

Samtliga sökande får besked via epost i början av maj.

Utbetalning

Stipendiater använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

Liljevalchs och Augustinssons - blankett för utbetalning 2020 (59 Kb)

Liljevalchs and Augustinssons - Requisition form 2020 (59 Kb)

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Inspektor/handledares godkännande ska bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Erasmusstipendium för praktik

Skriva uppsats via Erasmus+

MFS-stipendium 

Ingenjören C M Lericis stipendium

Stiftelsen Gustaf Björklunds minne

 

Vissa institutioner har egna stipendier att fördela. Kontakta din institution för mer information.

 

 

Här samlar vi ett urval av länkar till stipendier från olika stiftelser, andra universitet och högskolor samt organisationer. 

Familjen Jacobssons stiftelse

Hans Werthén fonden - Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin

Konsul Th C Berghs Stiftelse

Lennanders stipendiestiftelse

Olle Jonson-priset - SKF

Stiftelsen C M Lerici via Italienska kulturinstitutet

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Uppsatstävling från Sveriges Riksdag 

Wenner-Gren Stiftelserna

Årets akademiska initiativ


Stipendieinformation vid några andra universitet och högskolor

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet 


Myndigheter, forskningsråd och forskningsinstitut etc


Brottsofferfonden

Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd

Kung Ingenjörsvetenskaps-akademien

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Kungl Vetenskapsakademie

Sida

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT

Stiftelsen för strategisk forskning

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Svenska Institutet, SI

Tillväxtverket

Vetenskapsrådet

Vinnova


Några övriga stipendieinrättningar

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Fulbright Commission

Hjärnfonden

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Japanska ambassaden

Japan Society for the Promotion of Science, Stockholmskontoret

Jernkontoret

Lars Salviusföreningen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

NordForsk

Skogssällskapet

Sonja och Gustav Forsselius stiftelse

Svenska Kemistsamfundet

Sverige-Amerika stiftelsen

Sveriges författarförbund

Wenner-Gren Stiftelserna


Andra källor för stipendieinformation

Allastudier.se

British council - studier i Storbritannien

European funding guide

Fullbright commission - studier i USA

Global Grant Italienska kulturinstitutet

Information om stiftelser i Länstyrelsernas gemensamma stiftelseblad

Stipendier.se

Studentum.se

Studentstipendium.se

Utlandsstudier.se

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du information om utbetalning under respektive stipendium.

Observera att allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Vi svarar på frågor som rör utlysningar av Universitetets donationsstipendier, resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse, Liljevalchs och Augustinssons stipendier.

E-post: stipendier@su.se

På denna sida