Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stipendier

Är du doktorand, student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

 

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår. Stiftelserna har olika ändamål. Se för teckning över stiftelserna för respektive fakultet. Samtliga fakulteter prioriterar studerande inom forskarutbildningen vid tilldelning av stipendium.

Belopp

För disponibelt belopp se fakultetsvis för varje stiftelse.

Stiftelser​, information och belopp för respektive fakultet

Humanistiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Stipendieperiod

1 september 2023 – 31 augusti 2024.

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Ansökan

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Inga bilagor behöver bifogas om det inte särskilt framgår i webbansökan.  Folkskoleseminariets minnesfond har en egen ansökan.

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 april 2023.

Beslut

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni. Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, till exempel resestipendier.

Styrdokument Regler för innehav av donationsstipendier vid Stockholms universitet

 

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Ändamålet med stipendiet är: 

 • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
 • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av material eller andra saker.

Belopp

Stipendiet delas ut på två sätt:

 • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
 • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid Stockholms universitet.

Disponibelt belopp 2023: 385 000 kronor.

Stipendieperiod

1 september 2023 - 31 augusti 2024.

Ändamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden.

Ansökan

Ansökan om Folkskoleseminariets minnesfond görs en gång per år. 

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 april 2023.

Beslut

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i mitten av juni.

 

Stiftelsen utlyser ett- och tvååriga stipendier till kvinnor för studier vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:

Riktlinjer för stipendier Ahlströms & Terserus stiftelse 2023

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2024  -  31 december 2025
Doktorander: 1 januari 2024 - 31 december 2024 (med ev förlängning till 31 dec 2025)

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för de stipendiater som tillträder 2024 eller senare är 300 000 kr per år för doktorander och 350 000 kr per år för disputerade forskare.

Därutöver tilldelas alla stipendiater ett belopp på 20 000 kr per år för resor och andra omkostnader.

Disputerade forskare som börjar 2024 eller senare kan dessutom beviljas ett särskilt stipendium om 75 000 kr per år för att kompensera stipendiatens institution vid Stockholms universitet för arbetsplats och övriga kostnader. Detta stipendium om 75 000 kr gäller för stipendiater som påbörjar stipendieperioden efter 1 januari 2024. För tidigare stipendiater uppgår summan till 50 000 kr.

Ansökan

Bilagor till ansökan för doktorand:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- yttrande från handledare

Bilagor till ansökan för disputerad forskare:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- CV, publikationslista och abstract ur doktorsavhandlingen
- yttrande från tidigare handledare

Bilagorna bifogar du i din webbansökan enligt ovanstående ordning som ett gemensamt dokument i pdf-format. Saknar du inloggning i SUKAT, kontakta stipendier@su.se 

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 april 2023.

Observera att för att kunna göra en webbansökan behöver du vara uppkopplad på Eduroam eller Stockholms universitets eget nätverk, alternativt ansluten till valfritt nätverk via Stockholms universitets VPN-tjänst.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som påbörjar sin forskarutbildning respektive till disputerade kvinnor som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen för slutgiltigt beslut.

Beslut

Stiftelsen fattar normalt beslut om tilldelningen av stipendier i slutet av juni. Så snart som möjligt därefter meddelar stipendiehandläggarna vid Stockholms universitet samtliga sökande per e-post stiftelsens beslut. Utbetalningar görs av stiftelsen.

Läs mer på stiftelsens hemsida

 

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

 • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
 • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
 • är mindre bemedlad
 • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma i fråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. Stipendiet är på 15 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Till ansökan skall bifogas:

 • ansökningsblankett (publiceras här när ansökan är öppen)
 • kopia av slutbetyg från gymnasieskola
 • personbevis där födelseort framgår
 • LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

Ansökan enligt ovanstående ordning som ett gemensamt dokument i pdf-format. Ansökan skickar du till registrator@su.se och anger i ämnesraden "SU-FV-4332-21".

Sista ansökningsdag var 9 oktober 2022.

Beslut

Beslut meddelas senast i december via e-post till samtliga sökande.

Utbetalning

Utbetalning sker av Kungl och Hvitfeldtska stiftelse stiftelsen.

 

Behörighet

C F Liljevalch J:ors stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål.

Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 30 år och är forskarstuderande inom ämnesområdet biokemi.

Belopp

C F Liljevalch stipendiefond 175 382 kronor att fördela

Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond 236 911 kronor att fördela. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr.

Stipendieperiod

Stipendierna disponeras från datum för rektorsbeslut (omkring början av maj) och ett år framåt. Resan måste genomföras inom stipendieperioden.

Behandling av ansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution. Naturvetenskapliga fakultetens beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Ansökan

Ansökan till C F Liljevalchs och Augustinssons resestipendier görs en gång per år via webbformulär. Utöver de uppgifter som fylls i formuläret bifogar du en kortfattad meritförteckning, inklusive relevanta vetenskapliga publikationer (max 1 A4-sida).

Ansökningsperiod var 20 januari - 15 februari 2023.

Observera att för att kunna göra en webbansökan behöver du vara uppkopplad på Eduroam eller Stockholms universitets eget nätverk, alternativt ansluten till valfritt nätverk via Stockholms universitets VPN-tjänst.

Beslut

Besked skickas via e-post till samtliga sökande i maj. 

Stipendiater ska lämna in en kort reserapport senast 1 månad efter resan.

 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställde 2019, 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget är i första hand till för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare. Den som redan fått bidraget kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter.

OBS att bidraget inte utlyses under 2020, 2021 och 2022 på grund av Covid-19.

Ansökan

Ingen utdelning 2022. 

Beslut

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i slutet av oktober.

​Utbetalning

För att få ditt resebidrag utbetalt lämnar du en kopia på ditt beslut till ekonomen vid din institution, se instruktioner du fick via mail tillsammans med beslutet. Har ni några frågor kontakta Studentavdelningens ekonom ekonomstudentavdelning@su.se

Reseberättelse

Senast en månad efter resan ska en kortfattad reseberättelse skickas in till registrator. Mer information skickades ut tillsammans med beslutet.

 

Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Ett CM Lerici stipendium à 80 000 kronor kungöres härmed ledigt för läsåret 2022-2023.

Stipendiat bör hjälpligt kunna tala tyska, engelska eller franska samt även äga någon kännedom om italienska.

Stipendiat är skyldig att under läsåret bedriva studier i Italien minst 6 månader. Om särskilda skäl föreligger, kan efter särskild prövning, tiden för vistelsen i Italien nedsättas, dock lägst till 4 månader. Stipendiaten svarar själv för sina boendekostnader. Bedrivs studierna i Rom försöker styrelsen för Svenska institutet i Rom, i mån av tillgång, bereda bostad på institutet till sedvanlig kostnad.

Svenska Institutet i Rom fattar beslut om stipendiat efter förslag från universitet/högskolor.

Sista ansökningsdag var 26 maj 2022.

 
 

Här samlar vi ett urval av länkar till stipendier från olika stiftelser, andra universitet och högskolor samt organisationer. 

Familjen Jacobssons stiftelse

Hans Werthén fonden - Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin

Astrid och Einar Holmgrens understödsfond

Konsul Th C Berghs stiftelse

Lennanders stipendiestiftelse

Olle Jonson-priset - SKF

Stiftelsen Blanceflor 

Stiftelsen C M Lerici via Italienska kulturinstitutet

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen Samariten

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Svensk Kooperation

Svensk-Franska stiftelsen

Sweden-Japan Foundation

SWEA Interkulturella stipendiet

Uppfostringsfonderna

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Wenner-Gren Stiftelserna

Årets akademiska initiativ


Stipendieinformation vid några andra universitet och högskolor

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet 


Myndigheter, forskningsråd och forskningsinstitut etc


Bankforskningsinstitutet

Brottsofferfonden

Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd

Kung Ingenjörsvetenskaps-akademien

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Kungl Vetenskapsakademie

Sida

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT

Stiftelsen för strategisk forskning

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Svenska Institutet, SI

Tillväxtverket

Vetenskapsrådet

Vinnova


Några övriga stipendieinrättningar

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Fulbright Commission

Hjärnfonden

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Japanska ambassaden

Japan Society for the Promotion of Science, Stockholmskontoret

Jernkontoret

Lars Salviusföreningen

Skogssällskapet

Sonja och Gustav Forsselius stiftelse

Svenska Kemistsamfundet

Sverige-Amerika stiftelsen

Sveriges författarförbund

Vision - Fackförbundet

Wenner-Gren Stiftelserna


Andra källor för stipendieinformation

British council - studier i Storbritannien

European funding guide

Fullbright commission - studier i USA

Global Grant Italienska kulturinstitutet

Information om stiftelser i Länstyrelsernas gemensamma stiftelseblad

 

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du information om utbetalning under respektive stipendium.

Observera att allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Vi svarar på frågor som rör utlysningar av Universitetets donationsstipendier, resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse, Liljevalchs och Augustinssons stipendier.

E-post: stipendier@su.se

På denna sida