Stockholms universitet

Utbildningstolkning

Studenter som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Det är målet vid Stockholms universitet och därför erbjuder vi teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning.

Vid Studentavdelningen finns Sektionen för utbildningstolkning som samordnar och utför utbildnings- och personaltolkning vid Stockholms universitet, samt vid de lärosäten i Sverige som har överenskommelse med Stockholms universitet om tolkning.

Tolkspråken är i första hand svenskt teckenspråk, engelska och svenska. Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning erbjuds även till medarbetare vid universitetet i deras kontakter mellan hörande och de som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet för att utföra sitt arbete. 

Föreläsning med tolkar.
Foto: Jens Olof Lasthein

Sektionen för utbildningstolkning ger också stöd till studenter, institutioner, universitetsledning och andra lärosäten i frågor som rör sektionens kompetensområden.

Hittills har sektionen tolkat över 400 utbildningar. Klicka på länken nedan för att se vilka utbildningarna är.

Utbildningstolkning vid Stockholms universitet (254 Kb)

 

Det finns olika typer av stöd under dina studier, till exempel utbildningstolkning och anteckningsstöd. Utbildningstolkning kan sökas till alla studierelaterade sammanhang såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet.

Anteckningsstöd kan sökas av studenter som använder tolk i sina studier och som tycker det är svårt att anteckna och se tolken samtidigt. En kurskamrat kan åta sig att föra anteckningar, renskriva sina anteckningar och kan, efter beslut, få en ersättning för extraarbetet.

Dessa och andra stöd ansöker du om via www.nais.uhr.se. Det medicinska underlag som behövs är till exempel läkarintyg eller audiogram och kan ersättas av möte med tolksamordnare.

Om du studerar vid ett annat lärosäte i Stockholmsregionen kan du vända dig till samordnaren för riktat pedagogiskt stöd på ditt lärosäte och fråga om vilka stödåtgärder som finns där du studerar.

 

Du som är registrerad student, medarbetare vid Stockholms universitet eller andra lärosäten med överenskommelse om tolktjänst, erbjuds tolk i olika sammanhang. För att få utbildningstolkning beviljad som student behöver du ansöka och få stödet beviljat. Läs mer om detta under rubriken "Ansöka om stöd".

Du som student, som är beviljad utbildningstolkning, erbjuds tolk till alla studierelaterade sammanhang såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. Du som är medarbetare kan få tolk för att utföra ditt arbete inom ramen för din anställning.

Schema

Tolksamordningen har redan bokat in tolk till de tillfällen som är planerade i ditt utbildningsschema. Meddela samordningen så snart du får veta en schemaändring eller om du inte ska delta i undervisningen. Om det tillkommer tillfällen, som till exempel grupparbeten, behöver du också kontakta samordningen så snart som möjligt.

Bokning

Tolksamordningen behöver veta var, när, hur länge samt till vad du behöver tolk. Skicka ett mejl till tolksamordning@su.se eller ett sms till +4670903291069.

Sektionen för utbildningstolkning använder bokningssystemet Tolksam och det hittar du här: tolksamordning.su.se. Där kan du se vilka bokningar som finns på din utbildning. För inloggningsuppgifter, kontakta Thomas Ahron på thomas.ahron@su.se.

 

Alla studenter och lärare, hörande eller döva, kan använda sig av tolken för att samtala med varandra. Vid redovisningar är det extra viktigt att studenten och tolken har haft ett samarbete innan för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.
Teckenspråkstolkens placering i rummet är oftast bredvid den som talar samt vid eventuell powerpoint-presentation. Här kan du se en kort film om teckenspråkstolkning.

 

 

Skrivtolkar och dövblindtolkar placerar sig oftast i någon av de första bänkraderna. Oavsett vilken tolkmetod du använder dig av är vårt mål att du ska kunna följa tolkningen samtidigt som du ser vad läraren visar eller skriver på tavlan. Här kan du se en kort film om skrivtolkning.

 


Om du har svårt att hänga med i tolkningen så prata direkt med tolkarna på plats. Du kan också kontakta tolksamordningen eller sektionschefen.​​​​​

Prata en i taget

Tolken tolkar allt som sägs i rummet. Det kan bli problem för tolken om flera pratar samtidigt. För att tolken ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid till exempel grupparbeten. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en som är ansvarig för att fördela ordet.

Samarbeta med tolk inför redovisning

När du ska redovisa inför grupp så ska du boka in övningstillfällen några dagar innan, där du går igenom din presentation med tolken. Det är vanligt att man övar med tolk två gånger inför en redovisning för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. 

Du bokar övningstillfälle genom att kontakta tolksamordningen på 070-422 15 18 eller skickar ett mejl till tolksamordning@su.se. Du skickar ditt skrivna eller filmade material till huvudtolken i god tid innan. Hen ser sedan till att skicka det till de tolkar som ska tolka vid redovisningen. 

Både vid övningstillfällena och vid redovisningen är det viktigt att du har ett tydligt teckenspråk och använder tydliga munrörelser när du gör din presentation, så att inte viktiga begrepp försvinner. Om du är tydlig med vilka begrepp som ska användas, har en tydlig munrörelse och har ett mer formellt teckenspråk så underlättar du för tolken att göra din redovisning rättvisa. 

Tolk i undervisningen

Om du är lärare ska du samarbeta med tolken så att du når den tolkanvändande studenten också. Tolken vill gärna ta del av din lektionsplanering och dina föreläsningsanteckningar eller powerpoint-presentation för att kunna förbereda sig inför tolkuppdraget. Materialet, som används för förberedelse, är konfidentiellt och förstörs efter avslutad kurs.

Förbättringsförslag

Har du förslag på hur utbildningstolkningen kan bli bättre? Prata med någon av tolkarna eller samordningen. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

 

Vårt uppdrag

I den här filmen förklaras tolksektionens uppdrag på teckenspråk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Behov av anpassning under studietiden

Om du som student behöver anpassning under studietiden finns information om detta på teckenspråk i den här filmen.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Samarbete med tolk inför redovisning

I den här filmen får du information på teckenspråk om samarbete med tolk inför redovisning.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Lätt att samarbeta med tolk

I den här filmen får du information på teckenspråk om hur det är att samarbeta med tolk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Vad du kan beställa tolk till

I den här filmen får du information på teckenspråk om vad du kan beställa tolk till.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Att beställa tolk

I den här filmen får du information på teckenspråk om hur du beställer tolk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

 

E-post: tolksamordning@su.se
Telefon: 08-16 10 15
SMS: +4670903291069
Besöksadress: Studenthuset Beta, rum 160

Samordningens svarstider

Samordningen nås via telefon, SMS och e-post vardagar:
Måndag–torsdag: 7.00–18.00
Fredag: 7.00–17.00
Samordningen är stängd helgdagar.

Undantag till samordningens svarstider ovan är:

2024
3 juni – 20 juni: Måndag-fredag kl 8-16
24 juni – 2 augusti: Måndag-fredag kl 9-11
5 augusti – 30 augusti: Måndag-fredag kl 8-16

Du hittar kontaktuppgifter till alla utbildningstolkar och tolksamordnare under fliken Kontakt nedan.

 

Kontakt

Sektionschef
Gruppledare och tolksamordnare
Skrivtolk
Teckenspråkstolk
Tolksamordnare
Teckenspråkstolk och tolklärare
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
Skrivtolk
Utbildningsadministratör
Teckenspråkstolk och skyddsombud
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
Teckenspråkstolk
Tolksamordnare
Teckenspråkstolk/Skrivtolk
Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk
Tolksamordnare
Teckenspråkstolk
Tolkledare och teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk
Tolkledare och teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk
Skrivtolk
Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
Teckenspråkstolk
På denna sida