Naturvetenskapliga fakulteten

Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren prioriterar fakulteten i sitt urval forskarstuderande.


Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan.

Läs mer om allmän information och ansökan här


Förteckning över fonder

Ekströms, Jan-Artur, minnesstiftelse

Stipendium till yngre obefordrad forskare, som arbetar inom biokemisk forskning, särskilt angående överkänslighetens, virussjukdomarnas och ärftlighetens biokemi. Disponibelt belopp 121 400 kr.

Folkskoleseminariets minnesfond

Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 268 700 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 121 920 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Kobbs, Gustaf och Ellen, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten med företräde för dem som studerar matematik, mekanik eller astronomi. Disponibelt belopp 71 000 kr, fördelat på upp till fyra stipendier.

Leches, Wilhelm, stiftelse

Stipendium till studerande eller yngre vetenskapsidkare vid zoologiska institutionen som bedrivit minst ett års studier vid institutionen. För högst tre år.
Disponibelt belopp 23 200 kr.

Namowitskys, L, studiefond

Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Disponibelt belopp 9 166 kr.

Pokora-Kulinskas, Wanda, minnesstiftelse

Stipendium till forskarstuderande i zoologisk cellbiologi. Vid lika meriter har sökande med polskt ursprung företräde. Disponibelt belopp 27 500 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 122 222 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Rietz, Hilda, stipendiestiftelse

Stipendium till kemistuderande (efter förslag av prefekten för Institutionen för organisk kemi). Disponibelt belopp 17 000 kr.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 3 325 kr inom naturvetenskaplig fakultet.

Smitts, August Emil Wilhelm, stipendie- och understödsstiftelse

Tre stipendier på 27 100 kr till studerande i något ämne eller någon ämnesgrupp tillhörande de experimentella naturvetenskaperna. Återstoden av det disponibla beloppet skall utdelas såsom understöd till studerande eller yngre lärare vid universitetet för vetenskaplig undersökning i organisk och analytisk kemi, jäsningskemi, bakteriologi eller atmosfärens och havets fysik och kemi. Disponibelt belopp 81 300 kr.

Svenssons, Aron, premie- och stipendiestiftelse

Stipendium till studerande i fysik eller fysikalisk kemi. För högst tre år. Ingen utdelning 2019.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse

Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 36 288 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Åqvists, Lillie och Ernst, stiftelse

Stipendium till forskare inom biologins område med företräde för sådana forskare som ägnar sig åt den experimentella biologin och cellforskningen. Disponibelt belopp 17 700 kr.

Öbergs, Carl Atle, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten, som är född i Stockholm och där avlagt studentexamen samt minst ett år varit inskriven vid universitetet. Disponibelt belopp 35 500 kr.

Under utbildningen