Min forskning har främst rört modern svensk litteratur, från August Strindberg till Birgitta Trotzig och Lars Norén. För närvarande arbetar jag med två projekt: det ena är en engelskspråkig kritisk värdering av den amerikanska rockgruppen Grateful Dead, vilken beräknas utkomma hösten 2016 (University of California Press). Studien fördelar sig på tre kapitel: det första om tradition och avantgardism, det andra om bandets politiska funktion, och det tredje diskuterar improvisation, vilken också löper som en röd tråd genom boken. Det andra projektet är en studie i den sene Strindberg. I det undersöker jag vad en ”reaktionär” författare kan vara, och inspirerad av Adornos diskussion av ”Spätstil” (sen stil) hos Beethoven, försöker jag se verk som En blå bok och Ockulta dagboken som Strindbergs sena stil. Jag är också mycket intresserad av Joseph Conrads författarskap, och jag arbetar med det utifrån kategorier som exil och undantagstillstånd.