År

Författare

Titel

2010 Björklund Boistrup, L

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study
Doktorsavhandling
Ladda ner som pdf-fil från Stockholms universitets publikationer:urn.kb.se/resolve

2010 Björklund Boistrup, L Classroom assessment in mathematics a review of articles in two journals
Abstract presenterad på MADIF 7, Sjunde Matematikdidaktiska forskningsseminariet med SMDF Stockholm 26–27 januari 2010.
2010  Björklund Boistrup, L Discourses of assessment actions in mathematics classrooms
Abstract presenterad på Mathematics Education and Society, 6th International Conference, 2025 mars 2010. Berlin, Tyskland.
2009 Björklund Boistrup, L Classroom assessment. An analysis of definitions and boundaries.
Abstract presenterad på Pedagogisk bedömning från förskola till högskola: lokalt, nationellt och internationellt. Konferens i regi av Nationella forskarskolan i pedagogisk bedömning. Stockholms universitet 20–22 oktober 2009.
2009

Björklund Boistrup, L
Nordlund, M

Analysschema i förändringstider
Nämnaren 2009 nr 3
2009 Björklund Boistrup, L
Selander, S
Coordinating multimodal social semiotics and an institutional perspective in studying assessment actions in mathematics classrooms.
I Proceedings of CERME 6, Sixth Conference of European Research in Mathematics Education. Lyon, Frankrike.
Ladda ner som pdf-fil från Stockholms universitets publikationer: urn.kb.se/resolve
2008  Ingemansson, I PISA 2006 – resultatet i matematik
Nämnaren 2008 nr 1
2007 Björklund Boistrup, L Kicki tar körkort – Bedömning av elevers lärande
I ”Design för lärande” S Selander & A-L Rostvall (red)
Stockholm: Norstedts förlag
2007 Björklund Boistrup, L Assessment in the mathematics classroom. Studies of interaction between teacher and pupil using a multimodal approach
In ”CERME 5. European Research in Mathematics Education. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education”. Pitta-Pantazi, D & Philippou, G (Eds)
Cypern: Department of Education. University of Cyprus
Ladda ner som pdf-fil från Stockholms universitets publikationer: urn.kb.se/resolve
2007 Björklund Boistrup, L Från förvirrad förstaklassare till doktorand
I André, Borgström och Hammarström-Levenhagen (red) ”En klass för sig - om forskning och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm”
Stockholm: HLS Förlag
2006 Björklund Boistrup, L Hur upptäcker vi kunskap som barn visar?
Nämnaren 2006 TEMA Matematik i förskolan
2006 Björklund Boistrup, L Analys av finlandssvenska läromedel i matematik
I ”Skolans blick och textens röst – om svenskspråkiga läromedel för den finlandssvenska grundskolan i Finland”
Helsingfors: Universitetstryckeriet
2006 Björklund Boistrup, L Analys av finlandssvenska läromedel i naturvetenskap
I ”Skolans blick och textens röst – om svenskspråkiga läromedel för den finlandssvenska grundskolan i Finland”
Helsingfors: Universitetstryckeriet
2006 Nordlund, M Aha-upplevelser och tidsbrist
Nämnaren 2006 nr 4
2005 Björklund Boistrup, L Att fånga lärandet i flykten
I ”Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap”
HLS förlag
2005 Ingemansson, I PISA 2003. En blick på resultatet i matematik
Nämnaren 2005 nr 1
2005 Kjellström, K Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9
Nämnaren 2005 nr 2
2005 Kjellström, K Bedömningsmatriser – en metod för analytisk bedömning
I ”Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap”
HLS förlag
2005 Kjellström, K
Pettersson, A
Matematiken i den nationella utvärderingen
Nämnaren 2005 nr 1
2005 Olofsson, O
Olburs, B
Ridderlind, I
MiMa – ger möjligheter i matematik
Nämnaren 2005 nr 4
2005  Pettersson, A Bedömning – varför, vad och varthän?
I ”Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap”
HLS förlag
2004  Alm, L På upptäcktsfärd i elevernas värld av tal
I ”Att visa vad man kan”
Skolverket
2004  Alm, L Vad kan elever i skolår 5? Utifrån analyser av elevarbeten i ämnesprovet för skolår 5
13:e Matematikbiennalen
2004 Björklund, L
Gustafsson, G
ter Vehn, M
Neffler, I-B
Åstrand-Persson, A
Johansson, U
Vingestam, H
Analysschemat i användning
Nämnaren 2004 nr 3
2004 Björklund, L Diagnostiska uppgifter i matematik – för
skolår 6–9

Nämnaren 2004 nr 1
2004 Björklund, L Lärare och bedömning – En beskrivning och tolkning av lärares ageranden i samband med ämnesprovet i matematik för skolår 5
C-uppsats 10 poäng Pedagogik
Läs uppsatsen: C-uppsats 10 poäng Pedagogik (1547 Kb)
2004 Björklund, L Pedagogisk bedömning – stöds den i ämnesprovet?
I ”Att visa vad man kan”
Skolverket
2004 Björklund, L Teachers and assessment – A description and interpretation of teacher’s actions in various assessment situations connected with the mathematics assessment in school year 5
ICME 10
2004 Björklund, L Teachers and assessment – A description and interpretation of teacher’s actions in various assessment situations connected with the National Test in Mathematics for school year 5
MADIF 4
2004 Björklund, L
Gustafsson, G
Diagnostiska material för skolår 6–9 – bygga broar för att fånga elevers kunnande i matematik
13:e Matematikbiennalen
2004 Pettersson, A The National Tests and National Assessment in Sweden
Läs artikeln: The National Tests and National Assessment in Sweden (79 Kb)
2003 Björklund, L Att fånga elevers kunnande
Nämnaren 2003 nr 4
2003 Björklund, L Att lära om elever
Kängurusidan, Nämnaren 2003 nr 4
2003 Pettersson, A Bedömning i lärandets tjänst
I Skolbarn, Grundskoletidningen nr 5
2003 Pettersson, A
Selander, S (red
Från räkning till matematik
I ”Kobran, nallen och majen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning”
Myndigheten för skolutveckling
2002 Alm, L 2002 års nationella prov för skolår 5
Nämnaren 2002 nr 1
2002 Alm, L Prov/diagnoser – en hjälp för undervisningen? Ämnesprovet för skolår 5 som utgångspunkt
12:e Matematikbiennalen
2002 Björklund, L
Johansson, B
Sterner, G
Matematik från början
12:e Matematikbiennalen
2002 Björklund, L
Pettersson, A Tambour, T
Skolmatematik och universitetsmatematik ur ett didaktiskt perspektiv
Stockholm Library of Curriculum Studies
2002 Pettersson, A Bedömning och betygsättning
I Expertgruppens för matematik Kunskapsöversikt och bibliografi i matematik
2002 Pettersson, A Evaluering av allmänlärarutbildningen vid fem norska institutioner
Norgesnettrådet
2002 Pettersson, A Sverige i internationellt perspektiv
12:e matematikbiennalen
2002 Pettersson, A
Ingemansson, I
Wennerholm, B
Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv
Nämnaren 2002 nr 1
2001 Alm, L
Björklund, L
Assessment of younger children’s mathematical knowledge
Norma 01, Third Nordic Conference on Mathematics Education
2001 Alm, L
Björklund, 
Femmans prov år 2000
Nämnaren 2001 nr 1
2001 Björklund, L Att fånga barns kunnande
Nämnaren 2001 nr 1
2001 Kjellström, K

Muntlig kommunikation i ett nationellt prov
Nämnaren 2001 nr 2

2001 Kjellström, K
Olofsson, G
Different aspects of mathematical knowledge assessed in national tests in secondary and upper secondary schools in Sweden
Norma 01, Third Nordic Conference on Mathematics Education
2001 Pettersson, A Bedömning av 15-åringars kunskaper i matematik
Exempel på nationella prov och OECD-projektet PISA
NFPF-konferens i Stockholm
2001 Pettersson, A
Kjellström, K
Björklund, L
Kompetensutveckling för lärare i matematik ur ett utvärderingsperspektiv
NCM: Hög tid för matematik
2000 Alm, L
Björklund, L
1999 års nationella prov för skolår 5
Nämnaren 2000 nr 1
2000 Alm, L
Björklund, L
Ämnesprov i skolår 5 – analys av elevlösningar
11:e Matematikbiennalen
2000 Kjellström, K Bedömningsmatris
Nämnaren 2000 nr 1
2000 Pettersson, A Att fånga verkligheten bakom orden – och att bedöma kvalitet
I Synpunkter på det nya systemet för nationella kvalitetsbedömningar i Sverige. En antologi. Högskoleverkets konferens
2000 Pettersson, A Bedömning och prov under utveckling
I Tid för matematik. 11:e Matematikbiennalen
2000 Pettersson, A
Björklund, L
Kjellström, K
From steering the teachers to supporting them
ICME 9
1999 Jernståhl
Nordlund, M
Stenström, I
Teknikers kompetens
Nämnaren 1999 nr 4
1999 Kjellström, K Nationellt ämnesprov skolår 9
Nämnaren 1999 nr 1
1999 Pettersson, A 1998 års nationella prov för skolår 5
Nämnaren 1999 nr 1
1998 Alm, L
Englund, T
Är problemlösning lösningen på problemet?
10:e Matematikbiennalen
1998 Kjellström, K Ämnesprov skolår 9
Nämnaren 1998 nr 4
1998 Pettersson, A
Carlsson, C-G
Fritzén, L
Gerrevall, P
Provuppgifter i karaktärsämnen för gymnasieskolans yrkesinriktade program – erfarenheter av en försöksverksamhet samt principiella överväganden
Stencil
1998 Pettersson, A
Kjellström, K
Från standardprov till nationella ämnesprov för skolår 9
10:e Matematikbiennalen
1997 Pettersson, A
Dewhurst, H
Allosio, A
Kjellström, K
Langon, J-L
Liljefelt, O
Moser, C
Sutherland, R
Wolf, A
Mathematics in the Formation of European Engineers. Similarities and Differences between Engineering Technician Education in England, France and Sweden
The Huddersfield Conference
1997 Pettersson, A
Wennerholm, B
Ämnesprovet för skolår 5, VT -97
Nämnaren 1997 nr 4
1996 Kjellström, K Resultat från nationellt kursprov
Nämnaren 1996 nr 1
1996 Pettersson, A From Mathematics as a separate competence to Mathematics as an integrated part of one’s competence
Nuffield Foundation Conference, London
1996 Pettersson, A Nationella diagnosmaterial för skolår 2 och 7
Nämnaren 1996 nr 3
1996 Pettersson, A Några reflektioner kring bedömning av matematikkompetens
Nätverkskonferensen 19–20 november 1996
1996 Pettersson, A Skillnader och likheter mellan de nationella proven i Norden
Grundskolan
9:e Matematikbiennalen
1996 Pettersson, A
Wennerholm, B
Nationellt prov för skolår 5
Nämnaren 1996 nr 4
1995 Kjellström, K Det första nationella kursprovet
Nämnaren 1995 nr 3
1995 Kjellström, K
Pettersson, A
Den nationella provverksamheten
Nämnaren 1995 nr 2
1995 Kjellström, K
Pettersson, A
Vårens nationella prov för kurs A och den kommande nationella provverksamheten för grundskolan
LMNT-nytt 1995:1
1995 Pettersson, A De nationella provmaterialen i matematik för grundskolan
Skolverkets nyhetsbrev
1995 Pettersson, A
Ek, K
Att undervisa i matematik
PM till Skolverket
1994 Pettersson, A Att utvecklas i matematik
I Kunskap i växande. Lärarhögskolans forskningstraditioner i aktuell tillämpning
1994 Pettersson, A Högstadieelevers syn på matematiken
Nämnaren 1994 nr 1
1994 Pettersson, A Nationell utvärdering i matematik
Några resultat från 1989 och 1992.
8:e Matematikbiennalen
1994 Pettersson, A Nya former för utvärdering i matematik – ett nordiskt perspektiv
8:e Matematikbiennalen
1993 Pettersson, A Assessment in Mathematics in Sweden
Workshop i Oslo, 8–10 november 1993
1993 Pettersson, A Matematikämnet i den svenska nationella utvärderingen
Tangenten, tidskrift for matematikk i grunnskolen, nr 2, årgång 4
1993 Pettersson, A The task of translating curriculum goals to items and questions – a validity problem
EARLI-konferens i Aix en Provence
1992 Pettersson, A Matematikämnet i nationell utvärdering
Pedagogisk forskning – en variationsrik verksamhet
1992 Pettersson, A Elevernas skriftliga uträkningar – en utgångspunkt för individualisering
7:e Matematikbiennalen
1992 Pettersson, A Nationell utvärdering i matematik
7:e Matematikbiennalen
1992 Pettersson, A Standardproven i matematik i Sverige
7:e Matematikbiennalen
1992 Pettersson, A Prov i Norden
Nämnaren 1992 nr 2
1991 Ljung, B-O Prov i matematik
Nämnaren 1991 nr 3–4
1991 Pettersson, A Pupil´s mathematical performances in grades 3 and 6. A longitudinal Study
Educational Studies in Mathematics
1990 Ljung, B-O
Pettersson, A
Mathematics in a National Assessment in Sweden
EARLI-konferens i Åbo