Profiles

MariaP

Maria Pemsel

Adjunkt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Humanities and Social Sciences Education
Telephone 08-120 765 58
Email maria.pemsel@hsd.su.se
Visiting address Svante Arrhenius väg 20A, plan 3
Room P 344
Postal address Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

About me

Maria Pemsel is a lecturer in Music Education at the Department of Humanities and Social Sciences Education (HSD) at Stockholm University. She has long experience working as a music teacher in elementary and upper secondary school. She has studied music psychology and has a master's degree in music education from the Royal College of Music in Stockholm (KMH) where she also has worked  both as a lecturer in music didactics and as a coordinator for a collaboration project with Botkyrka municipality.

The focus on Pemsel’s studies have been “Learning music from the pupils' point of view”. At several conferences national and international she has presented and  published abstracts, posters and papers on this theme. The collaboration research project "Music and me" was presented at the EAS Conferens in Bolü, Turkey. Pemsel has contributed with a book chapter in an anthology published 2018 by Stockholm University Press concerning challenges and development opportunities in teaching aestetic subjects in the teacher programs at Stockholm University”.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2018. Maria Pemsel. De estetiska ämnenas didaktik, 73-93

  I detta kapitel belyses de estetiska ämnens didaktik och estetiska lärprocesser. Former för estetisk verksamhet på Stockholms universitets lärarutbildning problematiseras. En vision om en öppen estetisk verkstad som kan erbjuda en plats för undersökande och utvecklande arbete med estetiska lärprocesser beskrivs. Med hjälp av en enkätundersökning som genomfördes våren 2014 kommer jag att lyfta fram studenternas uttalade behov av en utbyggd estetisk verksamhet inom lärarutbildningen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vad som kan hindra universitetslärares användande av estetiska lärprocesser samt vilka ramar vi estetlärare i nuläget kan påverka på Stockholms universitet.

 • 2018. Maria Pemsel, Mimmi Larsson.

  Inom ramen för ett nordiskt-baltiskt projekt med multimodala estetiska arbetsformer i lärarutbildning har Mimmi Larsson, adjunkt i ämnesdidaktik bild och Maria Pemsel, adjunkt i ämnesdidaktik musik på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD vid Stockholms universitet utvecklat ett inbördes samarbete och kollegialt lärande. Scolarship of Teacher Education är ett erfarenhetsbaserat lärande där lärande sker genom utforskande och reflekterande verksamhet (Kreber 2002). Egen erfarenhet, studenters upplevelser, kollegors erfarenheter och kritiska öga, samt tidigare forskning bildar den teoretiska ramen (Handal,1999; Jons 2017; Schulman, 1986). Syftet med detta paper är att belysa och begreppsliggöra vårt eget kollegiala lärande i estetiskt, multimodalt och transdisciplinärt arbete med andra.

  I det treåriga nordplussamarbetet Innovative and sustainable aesthetic methods for citizenship education: Nordic and Baltic perspectives (ISAMCE) genomför lärarutbildare intensivkurser för lärarstudenter. Lärare och studenter arbetar tillsammans under intensivveckorna med att konkretisera temat som personliga erfarenheter uttryckt i rörelser, ljud och bilder i det sociala rummet. I motsats till narrativ arbetas det med relationell estetik där deltagarna delar erfarenheter och känslor. Det platsspecifika är en central del i arbetsformen. Stämningar, historik och atmosfär i landskapet, staden och rummet där man arbetar bearbetas. Projektens målsättning är att bearbeta medborgarskap transdisciplinärt med olika perspektiv genom att blanda ljud, rörelse och visuella utryck i genrer som performance, installation eller video.

  Genom dialog i lärargruppen genomförs under intensivveckorna ett platsspecifikt planerings- och utvecklingsarbete. Lärarna skapar tillsammans olika lärsituationer och former för stimulans kring temat samt strategier för genomförande. I processen tränas vi i flexibilitet, att släppa kontrollen blir nödvändigt, det är praktiskt omöjligt att detaljplanera före kursens start. Som lärare påverkas vi av skeendet tillsammans med andra under intensivveckan. Vi har genom processen genererat ett nytänkande som inspirerar till ett mer holistiskt arbete på lärarutbildningen vid heminstitutionen.

 • 2019. Maria Pemsel.

  The aim of this paper is to present the outcome of working transdisciplinarywith a collegue at ”The Department of Humanities and Social Sciences Education” at Stockholm University.This paper will adress the possiblilities and obstacles that arise working in multimodal projects in the teacher education.

  In our department we meet teacher students from the Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care, 180 credits. When the students aply to the program they choose one subject Art in School, Music or Sports. As professionals the teacher students will teach their choosen subject in school, and facilitate childrens playing in afterscool activities. As lecturers at the programmewe have to find ways of teaching that suites both these settings.

  We have been using the method Scolarship of Teacher Education (SoTE), an experience-based learning where learning takes place through exploratory and reflective activities (Kreber, 2002). We constructed authentical and multimodal studentprojects with the goal to inspire the students to use these methods in school, at the same time we became teacher models for transdisciplinary work in teacher education (Loughran, 2006). We have been using students, colleagues, and our own experiences and critical eyes, as well as previous research form the theoretical framework (Handal, 1999; Schulman, 1986).

  We have also been inspired by the project ISAMCE where teacher trainers implement intensive courses for teacher students. The aim of the projects is to learn Innovative and Sustainable Esthetic Methods for Citizenship Education: Nordic and Baltic perspectives. Many of our students applied to this specific teacher education because they believe in creating transdisciplinary and multimodal learning environments for children, in written reflections on their future proffesion they say, that is the school of their dreams.

 • 2018. Maria Pemsel, Ulrika von Schantz. Lärarkonferens 2018 — universitetslärare i en föränderlig värld, 13-14

  Till grund för rundabordssamtalet ligger en presentation av ett FoU projektgenomfört 2014 - 2016 inom dåvarande CeHum, senare HSD. Projektets målsättning var att undersöka behovet av utvecklad estetisk verksamhet till stöd för studenter och lärare på de olika lärarprogrammen inom SU. Fanns det ett intresse för en öppen estetisk verkstad som skulle kunna erbjuda handledning i estetiska läroprocesser, fristående kurser, workshops, och ge möjlighet till individuellt estetiskt arbete?

  En enkätundersökning genomfördes bland de studenter som hade olika typer av estetiska kurser, och resultatet visade att deras intresse var stort för en öppen estetisk verkstadsmiljö, men också för ett bredare kursutbud av fristående kurser. I en uppföljande studie intervjuades lärare från olika program för att komplettera studenternas enkätsvar. Intervjustudien synliggjorde lärarnas behov av en estetisk resurs och former för den, samt deras syn på ramfaktorer för estetiska läroprocesser inom SU. De hinder som nämns är brist på material och anpassade lokaler, men lärarna i studien uttrycker också en frustration kring begränsande kursekonomi. De önskar fler möjligheter till kollegiala möten för konkret kursutveckling och flera av dem ser en öppen verkstadsmiljö som en möjlig koordinator för en estetisk högskolepedagogisk utveckling.

Show all publications by Maria Pemsel at Stockholm University

Last updated: July 20, 2020

Bookmark and share Tell a friend