Profiles

Jessika van der Sluijs

Jessika Van Der Sluijs Björkman

Professor, Dekanus

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 20 78
Email jessika.van-der-sluijs@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 830
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

About me
I am a professor of private law and at present the Dean of the Law Faculty. I also have an interest in educational matters, and as the Vice Dean 2015-2017 I was very committed to develop and implement a reform of the law program at Stockholm University.

Research Interests
My research is focused on private law, in particular insurance law. My thesis was about direct action in Liability insurance (2006). In the monograph “Professionsanvarsförsäkring” (Professional Liability Insurance) (2013) I explore the legal framework of the mandatory liability insurance for solicitors, accountants, real estate brokers and insurance intermediaries. The project was financed by Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. The latest project – “Soft law-reglering av försäkringsrätten” (Soft law-regulation of the insurance law), whish was redovisat 2019, I explore soft law mechanisms (i.e. guidelines, recommendations, codes of conduct etc) and its’ impact on insurance law. The project was financed by Stiftelsen för frsäkringsrättslig forskning vid Stockholms Universitet (Insurance Sweden). At present I partake in an international project of AIDA Europe Research Series on Insurance law on the topic ”Transparency in Insurance Law”. The research is published by Springer Nature.  

Teaching
I teach contract law, insurance law, law of obligations and tort law. I supervise students and doctoral candidates. In 2013 I was awarded the Stockholm University Teaching Award.

Academic background
2006 – Juris Doctor at Stockholm University. 2007 – Lecturer, Örebro University, 2008 – Post doc at Stockholm Centre for Commercial Law’, 2011 – Associate professor, Stockholm University, 2013 – Senior lecturer, Stockholm University, 2014 – promoted to professor of private law.

Visiting Scholar
Institute of Advanced Legal Studies, London, 2003.

Academic commissions of trust

Conferences and seminars (the 3 most recent)

AI and insurance (Helsinki 2019)

The Interest Principle in insurance Law (Stockholm 2019)

The consultation procedure in legislation process (2019)

Outreach

Collaborations with practitioners, judges and authorities through the seminars at the Stockholm Centre for Commercial Law. Various assignments as insurance law expert, ecucator and lecturer. Mentor through the swedish Bar Association.  

 


 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2020. Jessika van der Sluijs. Ny juridik (1), 67-77

  Professor Jessika van der Sluijs fortsätter här sin artikelserie rörande de s.k. Connecta-målen. Bakgrunden till dessa mål är ett bedrägeri där en försäkringsförmedlare uppmanat ett stort antal privatpersoner att investera i finansiella instrument för att sedan själv tillgodogöra sig inveseringsbeloppen. När kunderna vände sig till förmedlarens ansvarsförsäkringsgivare möttes de av invändningen att försäkringen endast täckte verksamhet enligt lagen om försäkringsförmedling, vilket det inte ansågs ha varit fråga om i det aktuella fallet. Högsta domstolen har i avgörandet NJA 2019 s. 638 II tagit ställning till om utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft för avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal.[Not 1] I avgörandet aktualiseras även frågor om den skadelidandes direktkravsrätt samt om avtalstolkningsprinciper.

 • 2020. Jessika van der Sluijs. Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten, 167-175
 • 2018. Jessika van der Sluijs. Scandinavian Studies in Law 64, 187-211
 • 2018. Jessika van der Sluijs. Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer, 228-257
 • 2018. Jonas Ebbesson, Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (3), 549-559

  I den här artikeln beskriver vi Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet ambition att förbättra juristutbildningen genom att i stor utsträckning ändra inriktningen på undervisningen och examinationen. Syftet är att lägga större tyngd på generella, principiella och vetenskapliga perspektiv och att öka studenternas kritiska förhållningssätt till juridiken.

 • 2017. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (2), 425-431

  Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 237 tagit ställning till frågan när en ren förmögenhetsskada inträffar. Frågan aktualiseras i ett ansvarsförsäkringsfall, där försäkringsvillkoren innehåller en klausul enligt vilken försäkringen täcker ansvarsskador som ”inträffar” under försäkringstiden.

 • 2017. Jessika van der Sluijs. Scandinavian Studies in Law 62, 245-260
 • 2020. Jessika van der Sluijs. Nordisk försäkringstidskrift (NFT) 3, 1-15
 • 2019. Jessika van der Sluijs. Transparency in Insurance Contract Law, 257-277

  The issue of transparency is a fascinating and huge topic that deserves further in-depth research. Transparency is relevant in many different perspectives, and this chapter will only encompass some of them. First, transparency is an essential element of the relationship between the insurer and the intermediaries on one hand and their customers on the other hand. Transparency is relevant in both ways: the customer needs information about the insurance, the insurer and the intermediary, and the insurer and the intermediary need information from the customer in order to provide the right product and to be able to calculate the risk. Further, transparency is an essential element of the relationships between the insurance undertakings and intermediaries on one hand and the supervisory authorities on the other hand. Even in this respect, transparency works two ways. The supervisory authority needs access to full information from insurers and intermediaries in order to provide authorisation and to conduct supervision. The issue of transparency in this sense includes, among other things, data management, reporting systems, supervisory routines, etc. The insurers and intermediaries, on the other hand, need information and guidance about the regulatory framework of conducting business. The market needs stability and predictable supervision. This chapter encompasses only transparency issues in the relationship between the insurance/intermediary and the customer. Further, focus in this chapter is only the insurers’ and intermediaries’ duties to provide information to the customers. The customers’ duties of disclosure to the insurer are not included in this chapter.

 • 2018. Jessika van der Sluijs.

  Den 31 maj 2018 meddelade EU-domstolen ett förhandsavgörande som gäller tolkning av vissa bestämmelser i försäkringsförmedlingsdirektivet (2002/92). Avgörandet har betydelse för hur villkor i den obligatoriska ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare ska tolkas. Bakgrunden är en rad uppmärksammade mål som i december 2015 avgjordes av Hovrätten över Skåne och Blekinge, de s.k. Connecta-målen (mål nr T 2069-14). I målen hade en försäkringsförmedlare (Connecta) uppmanat ett stort antal privatpersoner att investera i finansiella instrument. I själva verket investerades inte medlen i några finansiella instrument, utan i fiktiva produkter. Förmedlaren tillgodogjorde sig själv investeringsbeloppen. När kunderna vände sig till förmedlarens ansvarsförsäkringsgivare möttes de av invändningen att försäkringen endast täckte försäkringsförmedling, vilket det inte varit fråga om i detta fall eftersom inga försäkringar förmedlats. Kärandena sökte prövningstillstånd i Högsta domstolen, och inför beslutet begärde HD ett förhandsavgörande gällande tolkningen av försäkringsförmedlingsdirektivet. I denna artikel analyseras förhandsavgörandet och dess möjliga konsekvenser.

 • 2018. Jessika van der Sluijs. Festskrift till Stefan Lindskog, 747-765
 • 2018. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (2), 464-472
 • 2017. Jessika van der Sluijs.

  Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

 • Article Connecta-målen
  2016. Jessika van der Sluijs.
 • 2016. Jessika van der Sluijs. Bertil Bengtsson 90 år
 • 2016. Jessika van der Sluijs. Festskrift till Lars Pehrson, 371-381
 • 2016. Jessika van der Sluijs. Festskrift till Ronney Hagelberg, 263-278
 • 2015. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (1), 238-247
 • 2015. Jessika van der Sluijs. Uppsatser om försäkringsvillkor, 294-319
 • 2015. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (1), 88-119

  Försäkringsrätten regleras, liksom många andra rättsområden, inte bara genomtraditionella normativa instrument, utan även genom soft law-reglering i formav icke formellt bindande allmänna råd, rekommendationer, hjälptabeller,branschöverenskommelser, nämndbeslut m.m. utfärdade av privata och offentligaaktörer. I en tidigare publicerad artikel Soft law-reglering av försäkringsrätten1har jag gjort antagandet att soft law är en del av den rättsbildande processen,i bemärkelsen att den påverkar utvecklingen i de traditionella rättskällorna (hardlaw). Syftet med denna undersökning är att försöka besvara frågan vilken betydelsesoft law har för den rättsbildande processen. Frågan har indelats i två led;1. Vilken betydelse har soft law historiskt sett haft för utvecklingen av hard lawpå ett visst område?; samt 2. Beroende på resultatet i den första delen – vad kanman utifrån en för tillfället pågående rättsutveckling på ett soft law-plan säga omen förväntad rättsutveckling på ett hard law-plan?

 • 2014. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (3), 674-681

  Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 51 tagit ställning till frågan om ett anspråk som enligt 19 kap. 1 § 1 stycket 3 sjölagen (1994:1009), SjöL, är preskriberat ändå kan framställas mot skadevållaren med stöd av den allmänna culparegeln i skadeståndslagen (1972:207), SkL. Frågan som HD tar ställning till är i själva verket tre delfrågor, nämligen 1) vilken preskriptionsbestämmelse som träffar anspråket, 2) om preskriptionsfristen har löpt ut, samt 3) om försäkringsbolaget har gjort ett preskriptionsavstående som binder försäkringstagaren. Alla frågor är var för sig intressanta, men i detta bidrag kommenteras endast den första delfrågan, dvs. frågan om specialpreskriptionsbestämmelsen träffar också ett anspråk enligt skadeståndslagen.

 • 2013. Jessika van der Sluijs, Mauro Zamboni. Juridisk Tidskrift (3), 563-580
 • 2013. Jessika van der Sluijs. Nordisk Försäkringstidskrift (2)

  Under våren 2013 kommer Jessika van der Sluijs ut med en ny bok. Boken, ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law”, är en kontraktsrättslig studie som behandlar obligatorisk ansvarsförsäkring för fyra reglerade yrken, nämligen advokater, revisorer, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

 • 2013. Jessika van der Sluijs.
 • Article Soft law
  2013. Jessika van der Sluijs. Scandinavian Studies in Law 58, 285-306
 • 2012. Jessika van der Sluijs. Uppsatser om ansvarsförsäkring, 37
 • 2012. Jessika van der Sluijs. Scandinavian Studies in Law 57, 297-327
 • 2012. Jessika van der Sluijs. Hyresgästs skadeståndsansvar, 45-52
 • 2012. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (1), 160-167
 • 2011. Jessika van der Sluijs. Europarättslig tidskrift (3), 453-461
 • 2011. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (1), 153-161
 • 2011. Jessika van der Sluijs. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (2), 296-326
 • 2010. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (1), 118-125
 • Chapter Carnegiedomen
  2010. Jessika van der Sluijs. Stockholm Centre for Commercial Law  årsbok. Nr 2, 417-437
 • 2010. Jessika van der Sluijs. Juridisk Tidskrift (3), 682-690
 • 2009. Jessika van der Sluijs. Uppsatser om försäkringsavtalslagen, 191-219
 • 2008. Jessika van der Sluijs. Nordisk Försäkringstidskrift (3), 213-220
 • 2008. Jessika van der Sluijs. Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum – Rechtsrahmen und Vollzugspraxis, 191-209
 • 2007. Jessika van der Sluijs. Nordisk försäkringstidskrift (4), 340-340
 • 2007. Jessika van der Sluijs, Marie Louise Larsson. Juridisk tidskrift, 54-70
 • 2007. Jessika van der Sluijs. Nordisk försäkringstidskrift (1), 76-84
 • 2006. Jessika van der Sluijs. Svensk Juristtidning, 72-90
 • 2006. Jessika van der Sluijs, Bill W. Dufwa, Eva Lindell-Frantz.

  Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkringsgivare med sitt krav på ersättning. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen (2005:104), dels i de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. Regleringen av den skadelidandes direktkravsrätt till ansvarsförsäkringsersättning är splittrad vilket beror på att bestämmelserna tillkommit vid olika tidpunkter, i olika sammanhang och i olika syften. Direktkravsrätten i sig saknar en preciserad innebörd och kan utformas efter olika modeller.

  Undersökningens syfte är att besvara de centrala fordringsrättsliga spörsmål som uppstår i en direktkravssituation. Dessa utgörs av grunden och förutsättningarna för anspråket, bolagets invändningsmöjligheter mot den skadelidandes anspråk, bolagets regressanspråk mot den försäkrade, samt bolagets informationsskyldighet mot den skadelidande. Ämnets problematik ligger i att direktkravsrelationen gäller två parter som inte har ett avtalsrättsligt förhållande till varandra. Det innebär dels att förpliktelsens uppkomst har andra grunder, dels att innehållet i bolagets förpliktelse mot den skadelidande inte med självklarhet regleras av försäkringsavtalet eller de bestämmelser i försäkringsavtalslagen som reglerar förhållandet mellan parterna.

  I avhandlingen analyseras främst svensk rätt, men på grund av den starka rättsgemenskap som råder i Norden behandlas även dansk, finsk och norsk rätt. För att ge perspektiv på de nordiska rättsordningarna beaktas även engelsk rätt i viss mån.

Show all publications by Jessika Van Der Sluijs Björkman at Stockholm University

Last updated: September 14, 2021

Bookmark and share Tell a friend