Under utbildningen

Du som påbörjat dina filosofistudier kan ställas inför frågor om dina studier, t ex om betyg, examen och studieavbrott. Här hittar du matnyttig information. Om du inte finner svar på din fråga här, är du välkommen att kontakta studievägledaren och våra studierektorer.

 

Kurs- och utbildningsplanerna är viktiga dokument som informerar både om kursernas innehåll och formella villkor. De anger till exempel vilken närvaro repektive kurs kräver.

Läs mer om kursplan/utbildningsplan

 

Kontrollera regelbundet institutionens onlineschema (i TimeEdit) och uppdateringar på kursens hemsida.

I det fall undervisningen är obligatorisk framgår det av schemat. Vi rekommenderar starkt att du deltar även i den frivilliga undervisningen! Schema finns på respektive kurssida på webben och sätts även på anslagstavlan mitt emot hissen, plan 4 Hus D.
OBS! Det kan bli ändringar i ditt schema. 

Länk till TimeEdit

Läs mer om kurslitteratur

 

Speciellt viktigt i filosofiundervisning är studenternas aktiva deltagande. Därför är filosofistudier mycket mer än att lyssna på föreläsningar. Bekanta dig med våra undervisningsformer.

Läs mer om undervisningsformer

 

Filosofiska institutionen är banbrytande på universitet med SI-möten eller Supplementary Instruction. Här får du hjälp av andra, mer erfarna filosofistudenter.

Läs mer om SI-möten

 

Ibland kan du köra fast i dina studier. Universitetet tillhandahåller olika slags stödverksamheter för studierna.

Läs mer om studieteknik och studieproblem

 

Under studiernas gång kan du behöva få ut intyg på dina studieresultat eller ansöka om studieavbrott.

Läs mer om betyg och intyg

 

Om du vill avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll, ska du anmäla det till institutionens expedition.

Läs mer om studieavbrott

 

På Stockholms universitet finns en mängd stödfunktioner för studenter som det kan vara bra att känna till.

Om studentservice vid universitetet

Om inflytande och rättigheter

Om Filosofiska studentrådet

 

Studentkåren kan hjälpa dig

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna på Stockholms universitet och representerar nästan alla studenter vid SU. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar eller student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se

 

Ett antal frågor av mycket olika karaktär, från smått till stort, brukar dyka upp under utbildningen.

Vanliga frågor

 

Kontakt

Filosofiska institutionens expedition
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
Studievägledare
På denna sida