Stockholms universitet

Ny föreläsningsserie tillägnas H.M Drottning Silvia

Stockholms universitets första föreläsning om barns rättigheter till H.M Drottning Silvias ära ägde rum den 21:a november 2022. Med bland talarna fanns den internationellt välkända barnrättsexperten - Marta Santos Pais som bl.a. varit FN:s generalsekreterares särskilda representant för våld mot barn.

Bild på mixerbordet där teknikerna sköter inspelningen av föreläsningen
Föreläsningen ägde rum i Aula Magna men kunde även följas direkt online. Marta Santos Pais (t.h. på bild) stod för det längre anförandet på ämnet ”Human Rights start with Childrens Right’s”. Foto: Anna Allergren

Frescati och Aula Magna var inbäddat i ett tjockt lager av nysnö denna måndag i slutet av november då Barnrättscentrum vid Stockholms universitet bjöd in till den första föreläsningen i en ny serie om barnrätt och barns rättigheter som har inrättats till ära för H.M Drottning Silvia på initiativ av Stockholms universitets rektor, Astrid Söderbergh Widding. Huvudtalare vid denna första föreläsning var Marta Santos Pais på ämnet ”Human Rights start with Childrens Right’s”. Därutöver talade professor Rebecca Thorburn Stern och dr. Aoife Daly under det övergripande temat ”Children’s Right in times of crises”.

Serien, som är att se som ett erkännande av Hennes Majestäts Drottning Silvias stora bidrag till främjandet av barns rättigheter, kommer att ges vartannat år av framstående forskare inom ämnet barnrätt. Ansvarig för anordnandet av föreläsningarna kommer även i fortsättningen Barnrättscentrum att vara. Centret är en tvärvetenskaplig forskarplattform vid Stockholms universitet som samlar forskare med intresse för frågor om barnrätt och barns rättigheter ur olika vetenskapliga perspektiv, såväl nationellt som internationellt, och som verkar genom att ha ett brett kontaktnät med företrädare för myndigheter och organisationer med intresse för barnrättsliga frågor.

Ett decennium av samlad barnrättsforskning

Barnrättscentrum inrättades 2012 och är organisatoriskt placerat under Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området. Under tiden för Astrid Söderbergh Widdings rektorat har centret vuxit på många sätt och i sitt välkomstanförande till föreläsningen beskrev hon just sin stolthet över denna utveckling, och centrets betydelse i fråga om att låta forskning om barns rättigheter komma samhället till gagn;

– Jag är så glad över det viktiga arbete som sker vid Barnrättscentrum, som grundades under en tidig fas av mitt rektorat och som verkligen har växt och blomstrat sedan dess. Min tacksamhet går till Pernilla Leviner (Barnrättscentrums föreståndare. Reds. anm) och alla forskare knutna till centret för det viktiga arbete som ni gör och som är en tillgång för hela Stockholms universitet.

En fråga med oändlig agenda

Trots att FN:s barnkonvention har funnits i över 30 år och har kommit att bli den mest ratificerade konventionen i världen, så finns ännu mycket arbete att göra när det gäller att respekten för och förverkligandet av barns rättigheter - vilket också bekräftades av Marta Santos Pais föreläsning. Utifrån sin roll som barnrättsexpert och internationell pionjär när det kommer till det rättsliga skyddet för barn beskrev hon exempel på de många problem som barn möter och drabbas särskilt av, exempelvis barn som lever i krigsdrabbade länder, barn som faller offer för barnarbete eller som är drabbade av svält.

– Det är just i tid av kris, när länder härjas av globala pandemier, politisk instabilitet, ekonomisk nedgång och oförutsägbara klimatförändringar som efterlevandet av barns rättigheter betyder som allra mest. Det är då mer än någonsin av vikt att barns intressen sätts främst i alla policys och insatser.  

Marta gav en målande bild av utvecklingen, utmaningarna och möjligheterna när det kommer till realiserandet av barns rättigheter. Hennes föreläsning var synnerligen engagerande och trots de beskrivna utmaningarna gav hon också hopp. Inte bara nämnde hon Greta Thunberg som ett exempel på att ”ingen är för liten för att göra skillnad” – hon tog också både avstamp i, och landade i slutord i form av, ett citat från Astrid Lindgrens kända tacktal då hon mottog den tyska bokhandelns fredspris 1978; 

"Jag tror att vi måste börja från grunden. Med barnen". 
 

Se föreläsningen i efterhand

Föreläsningen om barnrätt och barns rättigheter till ära för H.M Drottning Silvia finns att ta del av i efterhand på Barnrättscentrums hemsida. I anknytning till inspelningen kommer även underlag från samtliga talarnas presentationer att publiceras, inklusive den föreläsning av docent Kavot Zillén som skulle ha givits under det övergripande temat om barns rätt i tid av kris. 

Se den inspelade föreläsningen här

Läs mer om forskningen vid Barnrättscentrum
 

Citaten i artikeln är översatta från engelska.

Text: Natalie Oliwsson