Varför har inte grundvattennivån återhämtat sig?

– Det behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader för att stora grunvattenmagasin ska kunna återhämta sig till en normal grundvattennivå för årstiden. Nivåerna i små grundvattenmagasin reagerar och stiger snabbare med ökande nederbörd, men även för deras återhämtning till normalförhållanden behövs mer nederbörd än normalt framöver. I landsdelarna med låga grundvattennivåer har det under sommaren inte kommit tillräckligt med nederbörd som infiltrerat genom markytan och nått ner till grundvattnet. Mycket vatten tas upp av växter och grödor eller avdunstar på vägen och kan då inte fylla på och bilda mer grundvatten, så behövs för att nivåerna ska kunna återgå till normalvärden efter en torrperiod, som den vi hade förra sommaren.

Vad kan man göra för att hjälpa till med problemet?

– Enskilda brunnsägare i områden med låga grundvattennivåer i små magasin, särskilt där det relativt ofta uppkommer vattenbrist, behöver vara uppmärksamma på sin vattentillgång, begränsa sin vattenanvändning och hålla sig informerade om grundvattenutvecklingen. Ens egen vattenkonsumtion påverkar också andra i närområdet. Det vill säga, om man tar för mycket vatten från sin egen brunn kan även grannarnas brunnar börja sina och salt vatten kan komma in. Minskad egen vattenanvändning kan också hjälpa och krävas vid låga och sjunkande grundvattennivåer i stora magasin.

Vad är prognosen framöver?

– Grundvattennivåerna sjunker normalt under sommaren, då det mesta av nederbörden tas upp av växter eller avdunstar. Det finns därför små möjligheter till betydande grundvattenbildning under sommar och höst. Därför kan vattensituationen bli ansträngd i landsdelar som hade nivåer under eller mycket under de normala redan före sommaren. I år ser vi kanske också en extra coronavirus-effekt, om många tog sig ut till sina fritidshus och började använda sina brunnar tidigare än vanligt. När de egna brunnarna sinar kan sommargäster ofta hämta kommunalt vatten vid tappställen, men då kan också trycket i det kommunala vattensystemet sjunka så att det blir svårt att leverera vatten till alla boende i kommunen.

Fakta om grundvatten:

  • Grundvatten finns överallt under markytan. Trots att det är mestadels osynligt, utom i brunnar och borrhål, utgör det hela 98,9% av allt flytande sötvatten på jorden.. Grundvattennivån är läget av den vattenyta man ser i brunnar och grundvattenrör.
  • Jämfört med vår kunskap om det fullt synliga och lättåtkomliga ytvattnet (bara 0,95%), är dock vår kunskap låg om den i särklass största delen (98,9%) av världens flytande sötvatten, grundvattnet, på grund av dess osynlighet och relativa otillgänglighet under markytan. Det gäller både kunskapen om grundvatten hos den breda allmänheten och den fördjupade kunskapen om viktiga orsak-verkan-samband hos experter och forskare, till exempel om effekterna på grundvattnets beteende, dynamik och kvalitet när väder, klimat och olika mänskliga aktiviteter varierar och förändras.  
  • Av allt flytande och fruset sötvatten på jorden är runt 30,4% i flytande form på och under markytan, medan runt 68,7% är is på markytan (glaciärer, mm). Av resterande runt 0,9% sötvatten, är ca 0,83 procentenheter is under markytan (permafrost), 0,036 procentenheter vatten i atmosfären och 0,003 procentenheter vatten i oss själva och världens alla levande organismer.
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den svenska myndighet som ansvarar för att följa upp grundvattennivåernas variationer. Normalvärden för grundvattennivåer uppskattas från historiska data, uppmätta över många år, i termer av ett representativt långtidsmedelvärde för varje dag, månad, eller årstid under året på varje plats. Egna brunnar får oftast sitt vatten från små magasin, medan stora magasin tillåter långsiktig utvinning av större mängder grundvatten, till exempel för kommunal vattenförsörjning.

Gias tips för den som vill lära sig mer:

Gia Destouni Foto: Rickard Kihlström
Gia Destouni

Se till exempel: