Under utbildningen

Här har vi samlat all praktisk information du kan tänkas behöva under din utbildning hos oss på Fysikum.

Översiktschema fysikm.

Här finns länk till läsårets översiktsschema för Fysikums kurser och program nuvarande läsår, inklusive eventuella sommarkurser.

Läsårets översiktsschema.

 

 

 

Har du frågor eller vill ha hjälp att planera dina studier är du välkommen att kontakta vår studievägledare.

Observera att inte alla kurser ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år.

Alternerande kurser

 

Studieinformation

Här hittar du det mesta du behöver veta kring dina studier på Fysikum.

Foto Kiki Siepel
Foto Kiki Siepel

För att läsa en kurs vid Fysikum är det tre steg som måste klaras av. Först behöver du söka kursen, sen bli antagen och sedan måste du registrera dig.

Notera att du själv måste söka kurser inför varje termin. Detta gäller även om du är antagen till ett program.

Läs mer om antagning och registrering på kurs

 

Student i profil.
Foto:Nikas Björling/Stockholms universitet

 

Vanligtvis avslutas varje kurs med en tentamen. Du kan se när tenta för din kurs är planerad i tentamensschemat. "Nytt Tentamensschema" gäller för tentamen/omtentamen från augusti 2024 och frammåt.

Tentamensschema

Nytt Tentamensschema

Här nedan har vi samlat all information du behöver kring hur en tentamen på Fysikum brukar gå till, våra tentamensregler, betygsättning, tentamensschema mm.

Läs mer om tentamen

 

Alla som vill skriva en tentamen i någon kurs på Fysikum, både ordinarie tentamen och omtentamen, måste anmäla sig senast en vecka innan. Om du har rekommenderats särskilt pedagogiskt stöd behöver du även meddela detta senast två veckor innan varje tentamen. För alla tentamen/omtentamen från och med den 10 juni 2024 och frammåt kommer anmälan ske i Ladok. 

Anmäl dig till en tentamen

Om du har genomfört en annan utbildning som motsvarar en eller flera kurser hos Fysikum har du möjlighet att ansöka om vad som kallas tillgodoräknande. Vid en ansökan om tillgodoräknande bedömer vi om din tidigare utbildning motsvarar det du anser dig redan ha läst. Det är därför viktigt att du bifogar tillräckligt med underlag så att vi kan göra en bedömning. 

För att du ska kunna ansöka om tillgodoräknande krävs att du är aktiv student, dvs att du är antagen till och bedriver utbildning vid Stockholms universitet. Om din ansökan om tillgodoräknande inte beviljas har du möjlighet att överklaga. Information om hur du gör detta bifogas till beslutet.

Ansökan om tillgodoräknande hos Fysikum lämnas in via Ladok. 

För de som läser något av våra kandidatprogram eller Sjukhusfysikerprogrammet så har studierektor på Fysikum tagit fram ett policydokument med riktlinjer för hur behörighet till kurser inom program bedöms. Uppfyller du inte de officiella behörighetskraven (står i repektive kursplan) för en kurs inom programmet utgår vi från dessa riktlinjer, i kombination med en individuell bedömning, och du kan bli antagen med villkor. Även i dessa fall måste du kontakta vår studievägledare för att diskutera villkoret och eventuellt göra en studieplan. Om du inte uppfyller riktlinjerna i policydokumentet kan du inte bli antagen till fortsättningskurser inom programmet.

Policy om behörighet (149 Kb)

Från och med höstterminen 2024 kommer en ny version av policydokumentet att gälla. Men för antagning till kurser under höstterminen 2024 kommer båda dokumenten att gälla, i en övergångsperiod.  

Ny Policy för behörighet (102 Kb)

För laborationsrapporter finns särskilda riktlinjer vad gäller tid för inlämning och rättning. Dessa regler är allmänna och gäller om inte annat skriftligt meddelas vid kursstart. Alla tidsgränser syftar till terminstid. Vid dokumenterad sjukdom eller annat allvarligt förhinder kan examinator för kursen ge dispens från dessa regler.  

1. Studenten måste lämna in sin rapport senast två veckor efter laborationstillfället. 

2. Om en rapport inte godkänns har studenten rätt att lämna in en förbättrad version för förnyad bedömning inom två veckor efter att man fått tillbaka sin ej godkända rapport. Det högst tillåtna antalet inskickade versioner är dock 4. Missar man en deadline för den första eller senare versioner räknas detta som en ej godkänd version. Vid ytterligare försening tappar man ytterligare ett inlämningsförsök för varje två-veckors period där man inte lämnat sin rapport. Till exempel innebär det att om man inte har lämnat första versionen av sin rapport åtta veckor efter laborationstillfället så har man förlorat möjligheten att få den rättad. 

3. Om sista versionen (enligt punkt 2) inte godkänns måste laborationen göras om i sin helhet vid ett senare kurstillfälle.

4. Den första versionen av en i tid inlämnad rapport ska rättas och lämnas tillbaka senast två veckor efter sista inlämningsdag. Det ska framgå tydligt ifall rapporten är godkänd eller inte och i förekommande fall vilket betyg (eller annan bedömning/poängsättning) som ges till arbetet. 

5. Senare versioner ska rättas inom tre veckor efter att de lämnats in. 

6. En student som inte fått feedback inom de under punkt 4 och 5 fastställda tidsgränserna kan kontakta studierektor eller programansvarig som tar upp frågan med läraren och som kan bevilja ytterligare tid för studenten att lämna in följande versioner om förseningen ställer till studentens planering.

Samtliga kurser som ges vid Fysikum ska utvärderas. Det är en viktig process och nödvändig i det fortgående arbetet att utveckla och förbättra våra kurser. Kursutvärderingar baseras på studenters svar på en frågeenkät samt en reflektion av kursansvarig lärare.

Längst ner på sidan Våra utbildningar kan du söka fram kurser du är intresserad av. De länkar vidare till kurskatalogen där du hittar kursutvärderingar för varje kurs. 

På Fysikum och Stockholms universitet finns en rad olika IT-tjänster för studenter. Här har vi samlat länkar till system, verktyg och tjänster som du som student på Fysikum behöver.

IT för studenter

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som student finns det en rad olika saker du kan göra. Du kan bland annat rösta i kårvalet, gå med i ett student- eller doktorandråd, bli studentrepresentant eller påverka genom kursvärderingar.

Studentinflytande är också en viktig del av Stockholms universitets kvalitetsarbete. Universitetet genomför till exempel systematiska granskningar av alla kurser och program för att säkerställa deras kvalitet.

Information om studentinflytande på SU

Nedan finnar du information om Fysikums organisation och lista med våra kommittéer där det finns studentrepresentanter: 

Organisation

 

Uppehåll eller avbrott i studierna

Ibland går det inte som planerat. Det finns många olika anledningar till att man behöver göra ett uppehåll, eller till och med avbryta sina studier.

Om du inte har möjlighet att studera under en viss period, men planerar att fortsätta studera senare, kan du ansöka om studieuppehåll. Det finns många anledningar till att vilja göra uppehåll, t.ex. militärtjänstgöring eller föräldraledighet. När din ansökan bedöms görs ingen värdering av orsakerna, men för att du ska kunna beviljas uppehåll med garanterad plats vid återkomst så krävs enligt lag särskilda skäl. För att du ska kunna få platsgaranti när du återvänder till studierna krävs att du styrker dessa skäl i samband med din ansökan. Som regel beviljas endast upp till ett års uppehåll åt gången. Ansökan om studieuppehåll görs genom vår blankett för anmälan av studieuppehåll. 

Studieuppehåll (43 Kb)

När du vill återuppta dina studier är du själv ansvarig för att kontakta oss i god tid innan kursstart för evetuella omregisteringar. Du kan också behöva också söka till kursen/kurserna via antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Kontakta studievägledningen om du har frågor. 

Avbrott på kurs eller program gör du själv i Ladok. Avbrott som meddelas inom tre veckor efter kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att kursen kan sökas igen vid ett senare tillfälle. Avbrott senare än tre veckor efter kursstart medför att kursen inte kan sökas igen. Den som vill återuppta studierna efter ett avbrott kan kontakta studentexpeditionen för eventuell omregistrering. Omregistrering på kurs sker alltid i mån av plats.

 

Examensarbeten

Student skriver på laptop.

För att kunna få en kandidat- eller masterexamen krävs ett självständigt arbete (examensarbete), d.v.s. ett projekt som görs individuellt med handledning av någon av Fysikums forskare.

Du som student ansvarar själv för att att hitta en handledare och ett ämne för ditt självständiga arbete.

Mer information om examensarbeten

 

Magnus Axelssons pris

Lärare undervisar två studenter
Lärare undervisar två studenter. Foto: Jens Olof Lasthein

Magnus Axelssons pris tilldelas årligen en student eller en doktorand som presenterar en egen innovativ idé för pedagogisk utveckling inom en kurs/program på Fysikum och/eller Institutionen för astronomi, eller inom outreach. 

Läs mer om Magnus Axelssons pris

 

 

 

 

Hjälp och stöd

Studievägledare i samtal.
Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Det är mycket att tänka på kring studierna och ibland kan man behöva hjälp med att få svar på sina funderingar, eller bara kunna prata med någon. Via länken nedan hittar du också information om Riktat pedagogiskt stöd om du studerar med funktionsnedsättning.

Information om stöd i dina fysikstudier

Fysikum arbetar aktivt med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Vill du ha hjälp i dessa frågor kan du alltid vända dig till Fysikums jämställdhetsombud.

Läs mer om jämställdhet och lika villkor 

Har det hänt något, t.ex. en olycka på istuttionen? Via SAMIR (universitetets inrapporteringssystem) rapporterar såväl anställda som studenter tillbud/arbetsskada, miljöavvikelser samt gör polisanmälan. 

Läs mer om SAMIR 

 

Studentliv på Fysikum

Glada studenter sitter på gräsmatta.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

 

Att studera fysik innebär mycket mer än att gå på föreläsningar och skriva tentamen. Det ska vara roligt också!

Det finns många möjligheter för dig som student på Fysikum att engagera dig. Oavsett om du är intresserad av att få inflytande över din utbildning eller vill hitta på roliga saker tillsammans med andra studenter, så har både Fysikum och Stockholms universitet centralt en uppsjö av alternativ.

Läs mer om studentlivet på Fysikum här

 

Här hittar du information om Fysikums samt Stockholms universitets miljöarbete. Stockholms universitet arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer lagar och regler enligt miljöledningssystemen ISO 14001. Exempelvis har Stockholms universitet som mål att vara koldioxidneutrala år 2040. Läs Stockholms universitets miljöpolicy.

Varje år upprättar Fysikum en miljöhandlingsplan som ligger i linje med SU’s centrala miljöhandlingsplan och där vi exempelvis arbetar för att minska energianvändningen, ta hand om miljöfarligt avfall och ställa miljökrav i inköp av varor. Du som student kan hjälpa till i Fysikums miljöarbete exempelvis genom att

  • använda avfallsstationerna (i biblioteket samt i pentryt i Hus 1 i AlbaNova)
  • se till att släcka belysning i föreläsningssalar och andra utrymmen efter dig om du är sist, samt elektronisk utrustning i exempelvis labbsalar
  • minimera antalet pappersutskrifter
  • välja cykel eller promenera till och från Fysikum

I undervisning är Fysikums lärare delaktiga i flera kurser med lärandemål innehållande miljöaspekter och hållbar utveckling, exempelvis kurserna Miljö och hållbar utveckling i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv (FK4024), Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat (FK4027) och Väder, klimat, energi och samhälle (MO5000). Dessutom diskuteras fysikaliska fenomen som har en direkt koppling till hållbar utveckling i flera kurser, exempelvis i kurser som innehåller termodynamik, atom och molekylfysik samt kärnfysik.

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet. Kontakta Studentkåren för information. Om du har förbättringsförslag i din studentmiljö här på Fysikum kan du maila Fysikums miljörepresentant Fredrik Hellberg.

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta studentexpeditionen för praktiska frågor kring dina studier på Fysikum, eller studievägledningen för frågor kring anmälan, antagning, studieuppehåll, arbetsmarknad med mera. Har du frågor som rör utbildningen och som exempelvis handlar om utveckling av utbildningar och kurser är du välkommen att kontakta studierektorn för grundutbildningen.  

Studentexpeditionen
Utbildningskoordinator
Utbildnings- och utbyteskoordinator
Studierektor grundutbildningen
På denna sida