Under utbildningen

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din studier hos oss. Här har vi samlat det du behöver veta inför din studietid.

 

Våra lokaler

Leos Müller föreläser
Leos Müller, professor i historia, föreläser i en av de stora föreläsningssalarna på plan 3, Södra huset.

Undervisning

Undervisningslokalerna finns i huvudsak på plan 2 och plan 3 i Södra huset. Hörsalarna ligger alla på plan 3.

Seminarierummen kan ligga på olika plan och även ligga i olika hus, dock oftast i hus D. Institutionens helt egna seminarierum D900 och D279 ligger i D-huset på plan 9 respektive plan 2.

Tjänstelokaler

Du hittar Historiska institutionens på plan 8 och plan 9 i D-huset, Södra huset. Här har studierektorer, lärare, forskare och adminstrativ personal sina tjänsterum.

På plan 9 hittar du studentexpeditionen och studie- karriärvägledare.

 

Om du har någon form av funktionsnedsättning eller dyslexi bör du kontakta vår studievägledare eller studierektorer redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss.

Rätten att få anpassad studiegång tillkommer den student med funktionsnedsättning som uppvisat intyg hos Studentavdelningen och som där fått sitt ärende prövat och godkänt. För detaljer om hur du går till väga: vänd dig till Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning eller till våra egna studievägledare.

Mer information

Kontaktuppgifter till institutionens studierektorer samt studie- och karrärvägledare

Att studera med funktionsnedsättning

 

Alla studenter vid Stockholms universitet ska, oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder, behandlas och bemötas med respekt och värdighet.

Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma vid universitetet.

Om du som student känner att du har utsatts för en situation eller handling som du upplevt som diskriminerande eller kränkande kan du vända dig till studie- och karriärvägledare vid institutionen för ett första samtal. Vägledaren hjälper dig att gå vidare med ärendet om du så önskar.

OBS Studie- och karriärvägledaren har tystnadsplikt.

Historiska institutionens jämställdhetsplan

Institutionen har en jämställdhetsplan som också omfattar dig som student. Det finns även en likabehandlingsplan samt en handlingsplan vid trakasserier eller sexuella trakasserier.

Stockholms universitet har flera universitetsövergripande planer som reglerar jämställdhet, likabehandling, rättigheter och möjligheter samt tillgänglighet.

Vill du prata med någon utanför institutionen kan du vända dig till Stockholms universitets studentkår eller Studenthälsan.

Länkar

Kontaktuppgifter till Historiska institutionens Studie- och karrärvägledare

Till information om studentkåren

Till information om studenthälsan

Historiska institutionens handlingsplaner

Jämlikhets- och jämställdhetsplan 2016 - 2018 (63 Kb)

Plan för studenters lika rättigheter och möjligheter 2018 (72 Kb)
Handlingsplan vid trakasserier eller sexuella trakasserier (81 Kb)

 

 

Examination

Varje kurs eller delkurs du läser avslutas med en examination (tentamen). Den går till på olika sätt: som en salsskrivning i skrivsal, genom en redovisning som du gör vid ett seminarium, i form av en inlämningsuppgift eller ett projektarbete, eller genom att du skriver en längre uppsats.

De delkurser som innebär handledd praktik redovisas genom skriftliga och/eller muntliga praktikrapporter. Du får reda på vad som gäller av schemat eller av läraren vid kursstart.

Här kan du se vilka lärare som kommer att examinera vilken kurs inför varje termin:

Examinatorer vid Historiska institutionen

Salsskrivning

Du måste givetvis komma i tid till skrivningen. Du får inte lämna skrivsalen för-rän efter en halvtimme, även om du har för avsikt att lämna in blankt. Till skrivningen måste du medföra legitimation.

Angående hjälpmedel vid skrivning: Om det inte särskilt nämns vid skrivningen eller av undervisande lärare är inte några hjälpmedel tillåtna!

Skrivsalar i Södra huset

Brunnsvikssalen ligger i hus A, plan 5, i korridoren som förbinder hus A med hus B.
Laduvikssalen och Värtasalen ligger ovanför Universitetsbiblioteket, plan 6. Den nås via trappan som ligger mitt emot Café Prego.

Ugglevikssalen ligger i hus E, plan 5.

Hörsalarna 1–11, ligger alla i den långa gången på plan 3. De ligger från väster (Hörsal 1 i Hus A, närmast T-banan) till öster (Hörsal 11 i Hus F). Hörsal 12 ligger i hus F på plan 2.

Det finns hissar i alla hus, de nås via korridorerna i respektive hus. Hus A–F är sammanbundna via en lång gång på plan 3 och kortare korridorer mellan  huskropparna A–F på plan 4 och 5.

Hemskrivning, redovisningsuppgift

Hemskrivning eller redovisningsuppgift lämnas, om inte annat överenskommits,
digitalt via universitetets lärplattform Athena.  

Rättning av skrivning och inlämningsuppgift

När skrivningen eller inlämningsuppgiften är rättad så kan du hämta den på expeditionen (gäller salstentor) eller se kommentarer i Athena (vid hemskrivning). Rättningen brukar ta tre veckor.

Mer information

Som student har du rättigheter och skyldigheter.

Här hittar du samlad information om vad som gäller vid Stockholms universitet.

Till ordinarie tentamenstillfälle behövs ingen anmälan. Det kräver dock att du har fullgjort alla obligatoriska delar på kursen.

Om du behöver skriva en omtenta ska du anmäla dig till denna senast en vecka i förväg. Anmälan ska göras via studenttjänsten i Ladok

Du måste ha omregistrerat dig om du skriver en tenta en senare termin. Kontakta expeditionen för hjälp.

Den som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakten.

Mer information

Kontaktuppgifter till studentexpeditionen

Länk till studenttjänsten Ladok

Om du läser ämnet Historia upp till avancerad nivå kommer du att skriva tre olika uppsatser.

Uppsats i historia (7,5 hp, inom Historia II)

Tre moment betonas: det vetenskapliga praktiska hantverket (att systematiskt gå igenom ett källmaterial och ge vederhäftiga hänvisningar, att ställa upp tabeller och diagram, samt citat- och referatteknik), värdering och problematisering av källmaterial och litteratur samt den argumenterande skriftliga framställningen (ett adekvat språkbruk, en organiserad och koncentrerad text med precision i frågeställningar och begrepp samt underbyggda slutsatser).

Kandidatuppsats (15 hp)

Ett ytterligare moment betonas: analysen och problematiseringen (utveckling av frågeställningar, relatering till forskningsläge, koppling till större historiska processer eller teoretiska perspektiv, ifrågasättande av egna utgångspunkter och resultat).

Magisteruppsats inom Masterprogram (15 hp)

Ännu ett moment betonas: ett större mått av självständighet jämfört med tidigare (problem, utgångspunkter, forskningsanknytning, metod, analys, slutsatser). Bedömningen av uppsatskursen som helhet påverkas av, förutom uppsatsens kvalitet, även av studentens övriga insatser på seminarierna och försvar av uppsatsen.

Masteruppsats  (30 hp)

Som magisteruppsats, men med högre krav på självständighet i val av ämne och genomförande av en mer omfattande undersökning.

Handledning

När du skriver din uppsats i historia får du får stöd av oss i form av handledning. Den tid handledning som du kan få beror på vilken uppsats du skriver. Här är våra riktlinjer för handledning vid uppsatsskrivning:

  • Uppsats (7,5 hp): sammanlagt 1 timme, ingen läsning av slutmanus.
  • Kandidatuppsats: sammanlagt 4 timmar + läsning av slutmanus.
  • Magisteruppsats: sammanlagt 6 timmar + läsning av slutmanus.
  • Masteruppsats: sammanlagt 12 timmar + läsning av slutmanus.

Byte av handledare får ske om handledaren inte fullgör sina handledningsskyldigheter vad gäller handledningstid. Skriftlig begäran lämnas av studenten till studierektor, som skyndsamt ordnar bytet.

Det är möjligt att genomföra handledd praktik inom ramen för utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

Vanligen brukar drygt 150 studenter genomföra en godkänd praktikkurs vid institutionen och några av dem förlägger dessutom sin praktik utomlands.

Den handledda praktiken omfattar kultursektorn i vid mening. Det kan röra sig om kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, massmedier alternativt kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning eller slutligen gallerier och kulturprojekt av olika slag.

Handledd praktik på grundnivå

I våra kandidatprogram Kulturvetarprogrammet samt Kandidatprogram i historia, politik och samhälle ingår handledd praktik på 10 veckor. För Kulturvetarprogrammet är praktik obligatorisk medan för Kandidatprogram i historia, politik och samhälle är det ett möjligt val.

Vidare har kurserna Curatorutbildning, 30 hp, och Projektledarutbildning, 30 hp, vardera 5 veckors handledd praktik. Omkring 100 studenter brukar årligen genomföra handledd praktik inom någon av de utbildningarna.

Handledd praktik på avancerad nivå

På avancerad nivå är handledd praktik obligatorisk inom Förlagskunskap, 60 hp, som innehåller 10 veckors handledd praktik under våren.

Under den andra och tredje terminen på Masterprogram i historiska studier, 120 hp, kan studenterna välja att praktisera mellan 5 och upp till 10 veckor. Ungefär 20 studenter brukar årligen genomföra handledd praktik inom någon av de utbildningarna.

Mer information

Här finns en lista på tidigare praktikplatser

Som student vid Stockholms universitetet har du rättigheter och skyldigheter.

Universitetets riktlinjer och regler hittar du här

 

Studentråd

Studentrådet vid Historiska institutionen har som syfte att på ett effektivt sätt föra fram studenternas åsikter, frågor och idéer till ledningsnivån.

Bland annat sitter representanter i institutionsstyrelsen och olika arbetsgrupper på institutionen. Råden ska även fungera som en remissinstans inför förändringar, samt arbeta fram egna förslag till sådana.

Kontaktuppgifter

Studentrådets e-post: studentradet@historia.su.se

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorandrådsföreningen, en ideell förening som representeras av en styrelse.

Styrelsen väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Styrelse läsåret 2021/2022

Emmy Atterving, ordförande
Wilma Larsson, ledamot
Michaela Malmberg, ledamot
Thomas Neijman, ledamot
Tomas Widing, ledamot

 

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Studentexpedition
Studierektor grundnivå, särskilt Historia I
Studierektor grundnivå särskilt kvällskurser, Historia II och kandidatkurs
Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
Studierektor lärarutbildning i historia
Studierektor avancerad nivå
Studierektor forskarutbildningen
På denna sida