Du kan efter prövning få tillgodoräkna tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Du kan endast ansöka om tillgodoräknande i den kurs eller i det utbildningsprogram du är antagen till. Betyget överförs ej.

Tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning

Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller moment inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du läst inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms universitet. Observera att endast hela kurser eller delkurser kan tillgodoräknas.

Tillgodoräknande av annan utbildning/yrkeserfarenhet – Validering av reell kompetens

Även annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet (t ex pedagogiskt arbete inom förskolan eller skolan) kan tillgodoräknas. Förutsättningen är att de kunskaper och färdigheter som åberopas i ansökan i huvudsak motsvara innehållet (beskaffenhet och omfattning) i den kursen du vill tillgodoräkna.

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till oss om du ansöker om tillgodoräknande av kurs inom Lärarprogrammet och har vår institution som hemvistinstitution. Vi bedömer ansökan (eventuellt efter konsulterande av annan kursansvarig institution). Vi beslutar och meddelar din beslutet.

Om ansökan istället gäller fristående kurs så skickar du ansökan till den institutionen som är kursansvarig för den aktuella kursen. Kursansvarig institution bedömer ansökan och beslutar om tillgodoräknande.

Handläggningstid

Under terminstid är handläggningstiden är 1-2 månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Tillgodoräknandeordning

Gällande regler om tillgodoräknande enligt högskoleförordningen, se Lokala riktlinjer vid Stockholms universitet för tillgodoräknande

Viktigt att tänka på angående tillgodoräknanden

När ett tillgodoräknande (TG) blir beviljat:

Tänk på att din studiegång kan förändras i och med att du fått tillgodoräkna dig en del av din utbildning. Kanske behöver du ansöka om plats på annan kurs och meddela VFU-sekretariatet samt ditt partnerområde att du fått kurs/er tillgodoräknat dig.

Det finns inga garantier att ledig plats finns på den kurs eller moment som du vill fortsätta med efter ditt TG vilket innebär att det kan uppstå luckor i din fortsatta studiegång som i sin tur kan få konsekvenser för studiemedel från CSN den aktuella terminen.

Tillgodoräknade studier betygssätts ej.

Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt TG innebär för dina fortsatta studier. Tala med studievägledare på din hemvistinstitution.