Validering

Du har möjlighet att ansöka om validering av dina befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens studieresultat. Nedan finner du information om vad validering innebär och hur du ansöker om validering, hur valideringsprocessen går till och vart du vänder dig om du har några frågor. 

Vad innebär validering?

En validering innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av desamma. Det spelar ingen roll var du förvärvat dina kunskaper och färdigheter, huvudsaken är att du kan styrka dem.

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av kursen är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, i detta sammanhang lärandemålen i kursen. Studieresultaten anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens studieresultat. 

Validering erbjuds som en möjlighet och det är frivilligt för dig som är student vid Stockholms universitet. Du kan nedan läsa om hur du ansöker om validering av kurser som ges vid
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Förväntade studieresultat

Bedömning i valideringsprocessen görs i förhållande till de fastställda förväntade studieresultaten inom kursen. D v s i förhållande till det du ska lära dig genom att läsa kursen. Du kan ansöka om validering av ett, flera eller alla kursens delkurser och studiresultat. Läs gärna hela kursplanen för att sätta studieresultaten i ett sammanhang.

Du hittar kursens studieresultat under rubriken Förväntade studieresultat i kursplanen. Kursplaner för kurser som ges vid HSD hittar du via: www.su.se/hsd/kurshemsidor

Regelverk vid tillgodoräknande och validering

Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. (6 kap 8 § HF)

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning[…], om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet (6 kap7 §HF).

Valideringsprocess – hur du ansöker om validering

 1. Kontakta studievägledningen och meddela att du avser ansöka om validering. Vi vägleder dig. Kontakt: studievägledning@hsd.su.se
   
 2. Vid ansökan om validering av en delkurs eller hel kurs ska den sökande skicka in en blankett per kurs. I ansökan gör den sökande en självskattning av sina kunskaper och kompetenser genom att beskriva och motivera hur den uppfyller varje lärandemål för delkursen/kursen. OBS! söker du validering för delar av en kurs, ange då vilken eller vilka delkurser din ansökan avser.

  Blankett ansökan om validering (253 Kb)
   
 3. Sökande ska inkomma med underlag som styrker hur den uppfyller de förväntade studieresultaten för kursen. 

  Om utbildning ligger till grund för valideringsansökan ska studieintyg (med tillhörande relevant dokumentation som kursplaner och litteraturlistor) bifogas. Kontaktuppgifter till referenser ska bifogas.

  Om arbetslivserfarenhet eller reell kompetens ligger till grund för valideringsansökan ska arbetsgivarintyg med kontaktuppgifter till referenser bifogas.

  Blankett anställningsintyg (113 Kb)

  OBS! Blanketterna kan fyllas i digitalt.
   
 4. Ansökan ska skickas in till HSD:s registrator, postadress och e-postadress finns angiven på blanketten.

Vad händer sen?

 1. Registrator mottar ärendet och skickar vidare det till kartläggaren.
 2. Kartläggaren (studievägledaren) granskar att inkommen ansökan är komplett och skickar vidare ärendet till studierektor och bedömare.
 3. Bedömaren analyserar om inkommen ansökan utgör tillräckligt underlag för bedömning gentemot de förväntade studieresultaten. Om ytterligare underlag krävs väljer bedömaren lämplig metod för den sökande att styrka sina kunskaper och färdigheter i förhållande till de förväntade studieresultaten. Exempel på tillvägagångssätt kan vara intervju, muntlig eller skriftlig teoretisk prövning, praktisk demonstration.
 4. Bedömaren inkommer med underlag för beslut till beslutsfattare (studierektor) och kartläggaren.
 5. Beslut skickas till den sökande med motivering.
 6. Om studenten beviljas validering av kurs/delkurs kommer studievägledare att registrera ett tillgodoräknade i Ladok. Sökande kontaktar studievägledaren för att planera en individuell studieplan.
  Om studenten får avslag på sin ansökan har den rätt att överklaga detta beslut till Överklagandenämnden. Information finns på beslutet. Om studenten ej har deltagit på undervisning under tiden för validieringsansökan och missat obligatorisk undervisningen kontaktar studenten studievägledningen för en individuell studieplan.