Kurserna inom kärnan ges av flera olika institutioner. Varje kurs ges av den institution som har forskning och ämneskunniga inom det området, allt för att du ska få en så bra utbildning som möjligt. Du läser bland annat kurser i pedagogik, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik. Kurserna ges både vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

För att se vilken termin du kommer att läsa kärnan, se studiegångar.

 

Utbildningsvetenskaplig kärntermin I:

Utbildningens historia och plats i samhället, GN (5 hp)

Kursen tar upp synen på barn och barndom både i ett historiskt och ur ett samtidsperspektiv. Hur skola och utbildning har förändrats och utvecklats, samt vilka normer och värderingar som påverkar synen på skolan diskuteras också.
Institutionen för pedagogik och didaktik, www.edu.su.se

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning GN I (7,5 hp)

Kursen behandlar bland annat ämnessyn, läroplansteori och bedömning för lärande. I den här kursen och även i de senare ämnesdidaktiska kurserna är organisation av undervisningen central. Här behandlas bl.a. undervisningens syften, val av innehåll och olika arbetssätt. Slutligen tar kurserna upp exempel på konkret genomförande av undervisning i de enskilda skolämnena samt konkret planering av hela undervisningssekvenser eller enstaka lektioner.
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  www.su.se/hsd

Teorier om lärande och individens utveckling, GN (7,5 hp)

Kursen introducerar didaktisk, pedagogisk och psykologisk forskning om lärande och utveckling. Här behandlas bland annat Vygotskys och Piagets teorier om lärande, samt teorier om individers utveckling.
Inst. för pedagogik och didaktik, www.edu.su.se

Verksamhetsförlagd utbildning I GN (6,5 hp)

I kursen är du delaktig i verksamheten på gymnasium eller grundskola. Du får under handledning planera, genomföra och utvärdera undervisning. VFUkursen inleds och avslutas med obligatoriska seminarier på SU.
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  www.su.se/hsd

Framträdande och retorik, 3,5hp

Kursen omfattar retorik i både teori och praktik och du får chansen att utveckla din retoriska kompetens, t.ex. beskrivning, instruktion och argumentation genom framträdanden och analys av andras framträdanden. Kursens teoretiska del behandlar den retoriska processen, samtalsstruktur, jämställt språkbruk och ömsesidig förståelse.
Institutionen för svenska och flerspråkighet www.svefler.su.se

 

Utbildningsvetenskaplig kärntermin II:

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning AN II (7,5 hp)

Kursen behandlar ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande samt tar upp aktuell forskning inom ämnesdidaktiken, Kursen behandlar generell läroplansteori och kopplingarna mellan styrdokument, mål, kursinnehåll, examination och bedömningskriterier behandlas.
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  www.su.se/hsd

Verksamhetsförlagd utbildning II AN (8,5 hp)

Efter att större delen av den andra ämnesdidaktiska kursen är genomförd går du ut på din andra VFU. Inför denna kurs kan du komma att omplaceras och du gör din VFU på en ny skola. Kursen fokuserar bland annat på ditt ledarskap och på bedömning i dina ämnen.
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  www.su.se/hsd

Sociala relationer i skolan (7,5 hp)

Kursen behandlar olika typer av mänskliga relationer inom ramen för skolan. Begrepp så som; normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning kommer att tas upp och diskuteras. Ledarskapets och kommunikationens betydelse vid problemidentifiering och hantering ingår också. Delar av kursinnehållet berörs även i kurserna Utvärdering och utvecklingsarbete och Juridik och etik i skolans värld.
Barn- och ungdomsvetenskapliga. institutionen, www.buv.su.se

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5hp

Tonvikten ligger på kritisk argumentation, metoder för hypotesprövning, förklaringar, tolkning och förståelse, Under kursen läggs vikt vid skillnaden mellan tyckande och kunskap, liksom värdet av empirisk evidens som utgångspunkt för vetenskap. Grunderna i olika vetenskapliga metoder och dess centrala problem presenteras liksom grunderna i forskningsetik.
Filosofiska institutionen, www.philosophy.su.se

 

Utbildningsvetenskaplig kärntermin III:

Specialpedagogik, GN (7,5 hp)

Kursen tar upp hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och under olika historiska perioder. Olika faktorer för lärande samt skolans ansvar och möjligheter att ge alla elever förutsättningar för lärande och delaktighet i relation till social inkludering och exkludering behandlas också. Även i denna kurs finns det delar av kursinnehållet som också behandlas i kursen Juridik och etik i skolans värld.
Specialpedagogiska institutionen, www.specped.su.se

Juridik och etik i skolans värld, GN (2,5 hp)

Kursen behandlar förvaltningslagen och skollagen samt yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar. Du kommer också att få identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i skolan. Delar av kursinnehållet behandlas även i kurserna Sociala relationer i skolan och Specialpedagogik.
Juridiska institutionen, www.jurinst.su.se/skoljuridik


Verksamhetsförlagd utbildning III AN (15 hp)

Du är ute på en skola och deltar i verksamheten under höstterminens första tio veckor. Under din sista VFU kommer du bland annat att planera, genomföra och utvärdera undervisning självständigt.
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  www.su.se/hsd

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, AN (4 hp)

Det finns många modeller och metoder för att utvärdera och utveckla skolan. I den här kursen kommer du i kontakt med modeller för kunskapsutveckling som t.ex. Learning study, formativ utvärdering, kollegial utvärdering samt internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet t.ex. PISA och TIMSS. Vissa delar av kursinnehållet i Utvärdering och utvecklingsarbete berörs även i kursen Sociala relationer i skolan.
Inst. för pedagogik och didaktik, www.edu.su.se