Omslaget till I “Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century
“Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century”, utgiven vid Amsterdam University Press, 2018.

I centrum står frågan som Platon ställde i dialogen Menon: kan människan lära sig dygd, eller är den naturlig, medfödd, eller till och med en gudagåva? Frågeställningen utforskas på vitt skilda historiska källmaterial, från medeltida filosofers kommentarer, furstespeglar, uppbyggelselitteratur och skoldramer till barocka hovbaletter och 1700-talets romaner. Författarna utforskar bland annat dygdens roll i skapandet av identitet, hierarki och gemenskap i det medeltida och tidigmoderna samhället.

Jennie Nell medverkar

Andreas Hellerstedt har redigerat volymen och författat inledningen och det avslutande kapitlet om furstespeglar. Förutom Hellerstedt medverkar från institutionen även litteraturvetaren Jennie Nell med ett kapitel om representationer av dygd i Gustaf III:s dramer.

Bland författarna finns flera tidigare medarbetare vid Institutionen för kultur och estetik, Tania Preste med ett kapitel om Johannes Messenius skoldramer, Stefano Fogelberg Rota med en text om drottning Kristinas hovbaletter och Bo Lindberg med en studie av dygdebegreppet vid 1600-talets svenska universitet.