Idéhistoria

Efter varje tentamen i idéhistoria erbjuds en omtentamen. Den äger rum cirka en månad efter ordinarie tenta. När det gäller salstentor läggs information om omtentamen ut på mitt universitet strax efter ordinarie skrivningstillfälle. När det gäller hemtentor så informerar respektive lärare om formerna för omtenta. Kom ihåg att för alla salsskrivningar gäller att man måste anmäla sig senast en vecka innan på mitt universitet – det är jätteviktigt eftersom man annars inte får göra tentan.

Konstvetenskap

Ingen salstentamen förekommer i konstvetenskap. All examination, (även omtentamen), sker via hemtentamen.

För varje delkurs och/eller kurs (om 7,5 respektive 15 hp) erbjuds minst ett tentamenstillfälle per termin. (Upplägget är detsamma som vid det ordinarie tentamenstillfället med skillnaden att omtentamen utgörs av nya frågor).

Omtentamen för delkurserna 1-3 äger rum i slutet av innevarande termin. För delkurs 4 sker omtentamen i början av nästföljande termin.

Datum för omtentamen meddelas i anslutning till kursstart och finns därefter tillgängliga via såväl schema som kursplattform. För mer utförlig information, vänligen kontakta institutionens studentexpedition (länk) eller rådfråga den aktuella kursens administratör.

Du som sedan tidigare terminer har oavslutade kurser i konstvetenskap kan kontakta ämnets studievägledare här för information om hur ett slutförande går tillväga.

Litteraturvetenskap

Två gånger per år erbjuder vi alla studenter i litteraturvetenskap en möjlighet att göra omtenta på oavklarade kurser och delkurser: i januari och i augusti. (Obs! Studenter som läser innevarande termin erbjuds alltid en omtenta av ordinarie lärare.) 

Nästa uppsamlingstillfälle sker 3 augusti (en veckas inlämningstid). Sista anmälningsdatum är 22 juni.

Anmälan gör du senast 22 juni genom att mejla studievagledare@littvet.su.se och uppge:

  • namn
  • personnummer
  • delkurs
  • termin då du läste
  • lärare

Musikvetenskap

För varje kurs/delkurs som ges under en termin erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. För de kurser som inte ges under en viss termin eller ett visst läsår erbjuds en enstaka möjlighet till omtentamen per termin.

Vid ordinarie och omtentamen i form av hemtentamen för kurs som givits innevarande termin behöver ingen anmälan göras i förväg.

Vid tentamen och omtentamen i form av schemalagd salstentamen för kurs som givits innevarande termin gäller att anmälan skall vara inne senast tio vardagar innan tentamenstillfället (se schema i timeedit). Detta sker via Ladok för studenter.

Fr.o.m. HT 2020 hanteras salstentamina i musikvetenskap via central tentamensadministration – tentamensservice. Uppdaterad information om vad detta innebär ges vid terminsstart.

För kurser/delkurser som inte givits under terminen skall särskild anmälan skickas till studentexpeditionen: expedition.ike@su.se. Det gäller både salstentamen och hemtentamen. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes f.f.g. och gärna uppgift om lärare. Kontakta gärna musikvetenskapens studievägledare, studievagledare@music.su.se, för information och frågor rörande sådan tentamensanmälan.

Deadline för anmälan är 10 juni (vårterminen) respektive 10 december (höstterminen). När tentamen sedan lämnas ut varierar beroende på kurs, men sista datum för inlämning är 15 augusti respektive 15 januari. Datum för eventuell salstentamen meddelas särskilt efter anmälan. 

Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med musikvetenskapens studievägledare,  studievagledare@music.su.se, för närmare information och eventuell rådgivning.

Teater- och dansvetenskap

Ett par gånger per år erbjuder vi alla studenter i teatervetenskap en möjlighet att göra omtentamen på gamla oavklarade delkurser. Kontakta studierektor vid frågor. I juni 2020 kommer nästa tillfälle. Inlämning görs den 11 juni senast kl. 16.00. Anmälan om omtentamen görs till respektive lärare. Då ges instruktioner om inlämning.