Studera utomlands

Ta chansen att studera utomlands och få poäng till examen och en fantastisk erfarenhet. Utbytesstudier innebär garanterat stipendium under utbytesstudierna samt möjlighet att söka CSN

 

Utlandsstudier - så funkar det

Som student vid IMS kan du förlägga en del av din utbildning utomlands. När du åker som utbytesstudent betalar du inte några avgifter till det universitet du läser på i utlandet och de kurser du läser överförs till Stockholms Universitet efter hemkomst.

Olika stipendieprogram finns på till hands för att täcka en del av de extra kostnander som uppkommer vid utlandsstudier inom Europa, Norden och för vissa universitet i den Arktiska regionen. Du kan även få stipendier för praktik inom Europa och för obetald praktik på vissa internationella organisationer och organ, främst inom EU och FN.

För dig som läser journalistprogrammet beror möjligheten till utlandsstudier och tillgodoräknande in i examen på vilken termin du påbörjade studierna.

Se de specifika kraven för Erasmus+ och Nordplus nedan för detaljer, men huvudsakligen gäller följande:

Den student som vid ansökningstillfället är:

registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

Den student som vid vid utresa:

har minst 60hp* i ladok i något av IMS 4 huvudområden
masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa

*RESTER

Den som har rester som behöver examineras och godkännas för behörigheten 60 hp vid utresa måste lämna in dem senast 6 veckor innan planerat utbyte börjar samt överenskommit det med berörd lärare som ska examinera resten.

Vilka kurser du kan läsa under ditt utbyte beror på två faktorer:

 •     Syftet: Om du ämnar ersätta en kurs i ditt huvudämne (de 90hp i ett ämne med progression som ligger till grund för kandidatexamen) eller om du vill använda dina utlandsstudier till att fylla ut examen med övriga valfria kurser, sk. “breddningsstudier”.
 •     Vilka kurser du redan läst: Du kan inte läsa kurser med innehåll som du är för likt det som du redan fått poäng för - s.k. överlappning.
   

Normalt krävs 6 - 12 månaders framförhållning för att studera utomlands.

För studier utanför Europa söks platser ca 9 månader före utbytet startar, d.v.s. du söker under en hösttermin för att åka nästkommande hösttermin.

För studier inom Europa eller Norden söks platser ca 5 månader före utbytet startar - du söker under vårterminen för att åka under hösten/ett helt läsår, och tidigt på höstterminen för att åka endast kommande vårtermin.

Du kan läsa ett helt år utomlands om det fungerar med ditt studieprogram, men endast höst+vår och inte vår+höst.

Översiktlig tidplan ansökan

Studera utomlands följande vårtermin

 • 1 - 20 september (Europa Erasmus)
 • 1 - 15 september (Norden Nordplus)

Studera utomlands följande höstterminen/helt läsår

 • 1 - 25 mars (Europa Erasmus)
 • 1 - 25 mars (Norden Nordplus

OBS! DESSA TIDER KAN VARIERA NÅGOT - SE AKTUELLA UTLYSNINGAR FÖR EXAKTA DATUM!

 

Avtal med partneruniversitet

Utbytesavtal IMS 2023 (64 Kb)

 

Europa genom Erasmus+

Du läser på en institution i Europa på ett universitet vår institution har avtal med.

När du kan åka

Under värduniversitetets normala terminstider, 3-12 månader.

Ansökningsperioder - se aktuell utlysning

Du som:
...vid ansökningstillfället är:

 •     registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
 •     har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

...vid utresa:

 •     har minst 60hp i ladok i något av IMS fyra huvudområden
 •     masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa
 •     inte använt mer än 6 av 12 månader av Erasmus+ studier vid Stockholms universitet på samma utbildningsnivå.

Vissa universitet ställer ytterligare krav på betyg och språkkunskaper.
 

1.        Kontrollera att du uppfyller kraven ställda ovan.
2.        Titta igenom listan över partneruniversitet och välj två (2) universitet som erbjuder kurser inom ditt ämnesområde som du är intresserad av och har tillräckliga språkkunskaper för. Länkar till kurskataloger och övrig information finns i databasen.

Listan över avtal med partneruniversitet hittar du här

Databasen hittar du här 

3.        Ta god tid på dig för att titta igenom universitetens kursutbud för att säkerställa att de är relevanta för dig och din examen.
4.        Kontrollera att partneruniversitetets terminstider fungerar med ditt studieupplägg vid SU.
5.        Fyll i onlineansökan via "Ansökningsportalen MoveOn" och skicka din ansökan enligt instruktion före deadline.

Ansökningsperioder - se aktuell utlysning
 

Ansökningsportalen MoveOn hittar du här

6.        Kontakta din koordinator om du har frågor och vill diskutera ditt val.
 

När får jag veta om jag blivit nominerad?
Normalt inom en vecka efter deadline för ansökan.
OBS!
Om du blivit nominerad är det viktigt att även söka kurser till följande termin på SU om ditt utbyte av någon anledning skulle ställas in. IMS kan inte garantera att utbyten alltid går att genomföra.
Kan mina Erasmusstudier bli del av min examen från SU?
Ja, vi granskar ditt kursval och godkänner dina kurser i ett Learning Agreement.

Hur stort är stipendiebeloppet?
Stipendiet ska bidra till att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytesstudier. Beloppet varierar med kostnadsläget i det aktuella landet. Aktuella belopp
Kostar det något?
Du betalar inga terminssavgifter i utlandet, men du måste själv betala för transport till och från utlandsstudierna samt uppehälle under studierna. Du är berättigad till studiemedel från CSN eftersom du räknas som student vid SU även under din utlandsvistelse. Läs mer här.
Vilka språkkunskaper behöver jag?
Du måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Normalt är kravet CEFR B2 i det aktuella språket. När du blivit nominerad kommer du att få göra ett språktest online och också erbjudas en språkkurs online i det aktuella språket efter genomfört språktest. Läs med om detta här.
Förberedande språkkurs
Om du vill läsa en förberedande språkkurs på plats före ditt utbyte kan du få samma dagersättning som under din studieperiod genom Erasmus+ under förutsättning att:

 •     språkkursen är i direkt anslutning till terminsstarten så att den slutar när terminen börjar
 •     din totala mobilitetsperiod inte överstiger 360 dagar

Du får inte ersättning för kursavgiften som du måste betala själv. Undantag kan eventuellt göras för språk som inte finns tillgängliga via Online Linguistic Support (OLS), d.v.s. ej tyska, franska, engelska, italienska, spanska eller nederländska. Fler språk läggs till eftersom i OLS.
CSN erbjuder även stipendier och lån för språkkurser i utlandet.

Stockholms universitets övergripande information om Erasmus+ hittar du här


Vad händer om det finns fler sökanden än platser?
Om det finns fler sökanden än platser till ett universitet tilldelas platserna enligt följande kriterier i angiven ordning:
    Formalia: Komplett ansökan inkl. föreslagna kurser om minst 30hp (en termin)
    Formalia: Motivationsbrev som behandlar de 3 angivna punkterna i ansökan
    Tidigare utbytesstudier genom Stockholms Universitet (de som ej åkt tidigare prioriteras)
    Nivå - masterstudenter går före grundstudenter oavsett meritvärde
    Studier vid SU med avseende på relevans för avtalets ämnesområde samt sökta kurser på partneruniversitet
    Meritvärde från de senaste kurserna (upp till 60hp) som studenten varit registrerad på vid SU. Varje avklarad modul (7,5hp) ger ett värde på skala 1-5 (A=5, E=1) och räknas samman till ett meritvärde.
        Ex. Student 1: 45hp avklarade med betygen A+B+C+D+E+C = 5+4+3+2+1+3 = 18 poäng
        Ex. student 2: 75hp med betygen A+B+F+E+B+C+D+C på de senaste 60hp = 5+4+0+1+4+3+2+3 = 22 poäng
        Ex. student 3: 30hp avklarade med betygen A+A+A+A = 5+5+5+5 = 20 poäng
    Vid samma meritvärde är aktivt deltagande i SU's Buddyprogram utslagsgivande
    Lottning

 

 

Du som studerar vid Stockholms universitet kan ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för Erasmus+programmet. Praktiken ordnar du själv, men Stockholms Universitet hjälper till med försäkring och stipendium.

Erasmus+ praktik kan vara poänggivande eller icke-poänggivande och genomföras före eller efter examen. Poänggivande praktik genomförs inom ramen för en praktikkurs som tillåter praktik i utlandet. Icke-poänggivande praktik kan genomföras under eller inom ett år efter genomförd utbildning och omnämns i Diploma Supplement. Stockholms universitet tecknar ofta en gruppförsäkring för alla utresande studenter genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Fråga din koordinator om försäkring finns!

Hur går jag tillväga för att söka praktikplats?

 1.     Läs noga om Erasmus+ praktik. Alla blanketter du behöver finns för nedladdning på sidan. 
  Till Information om Erasmus+praktik
 2.   Hitta din praktikplats på egen hand genom kontakter eller på sidan erasmusintern
  Till sidan erasmusintern.org
 3.     Tala om för praktikplatsen om du är försäkrad (fråga din koordinator) och att praktiken kommer att nämnas i ditt Diploma Supplement eller i ditt transcript om det gäller poänggivande praktik. 
 4. När du och praktikplatsen kommit överens om perioden (min 2 månader) kontaktar du berörd koordinator på IMS för att skriva Training Agreement
 5. Training Agreement måste vara inkommet senast 6 veckor före din praktik startar. 

Länkar

Kammarkollegiet - försäkring Student UT

Direktlänkar till MoveOn och Databas

Erasmus+ Ansökningsportalen MoveOn 

Ansökningsportalen MoveOn

Erasmus + Databas - partneruniversitet med avtal

Databas för utbytesavtal  

 

Norden genom Nordplus

Du läser på en institution i Europa på ett universitet vår institution har avtal med.

Genom Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus kan du åka på utbytesstudier inom olika ämnesknutna nätverk och universitetsnätverk samt få stipendium under studietiden. 

Ansökningsperioder
Ansökningsperioder - se aktuell utlysning

Du kan åka 
Under värduniversitetets normala terminstider, 1-12 månader.
Expressmobilitet löpande ansökan, 5-30 dagar

Forskarstuderande kan inte delta som studenter inom Nordplus.

Den student som:
...vid ansökningstillfället är:

 • registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
 • har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

...vid utresa:

 • har minst 60hp i ladok i något av IMS 4 huvudområden
 • masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa

Var kan jag studera?

Vid universitet som är medlemmar i samma ämnesnätverk som IMS:

Nordplus Network for Media and Communication

Nätverket Nordisk journalistutbildning

Hur du ansöker:

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven ställda ovan
 2. För expressmobilitet – kontakta internationell koodinator direkt
 3. Titta igenom nätverkens hemsidor och välj ett universitet som erbjuder kurser inom ditt ämnesområde som du är intresserad av och har tillräckliga språkkunskaper för. Länkar till kurskataloger och övrig information finns tillgängliga via nätverkens hemsidor. Ta god tid på dig för att titta igenom universitetens kursutbud för att säkerställa att de är relevanta för dig och din examen.
 4. Kontrollera att partneruniversitetets terminstider fungerar med ditt studieupplägg vid SU.
 5. Fyll i onlineansökan före utlysningens deadline (se ovan)

TILL ANSÖKNINGSPORTALEN

 

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt inom en vecka efter deadline för ansökan.

OBS! om du blivit nominerad är det viktigt att även söka kurser till följande termin på SU om ditt utbyte av någon anledning skulle ställas in. IMS kan inte garantera att utbyten alltid går att genomföra!

Kan mina Nordplusstudier bli del av min examen från SU?

Ja, vi granskar ditt kursval och godkänner dina kurser i ett Learning Agreement.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Stipendiet ska bidra till att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytesstudier. Exakt belopp bestäms av nätverket, men för uppehälle ges maximalt 200 euro/månad + resebidrag beroende på vilket land du åker till.

Kostar det något?

Du betalar inga terminssavgifter i utlandet, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Du är berättigad till studiemedel från CSN eftersom du räknas som student vid SU även under din utlandsvistelse.

CSN information om utbytesstudier här

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Normalt är kravet CEFR B2 i det aktuella språket.

Vad händer om det finns fler sökanden än platser?

Om det finns fler sökanden än platser till ett universitet tilldelas platserna enligt följande kriterier i angiven ordning:

 1. Formalia: Komplett ansökan inkl. föreslagna kurser om minst 30hp (en termin)
 2. Formalia: Motivationsbrev som behandlar de 3 angivna punkterna i ansökan
 3. Tidigare utbytesstudier genom Stockholms Universitet (de som ej åkt tidigare prioriteras)
 4. Nivå - masterstudenter går före grundstudenter oavsett meritvärde
 5. Studier vid SU med avseende på relevans för avtalets ämnesområde samt sökta kurser på partneruniversitet
 6. Meritvärde från de senaste kurserna (upp till 60hp) som studenten varit registrerad på vid SU. Varje avklarad modul (7,5hp) ger ett värde på skala 1-5 (A=5, E=1) och räknas samman till ett meritvärde.
  • Ex. Student 1: 45hp avklarade med betygen A+B+C+D+E+C = 5+4+3+2+1+3 = 18 poäng
  • Ex. student 2: 75hp med betygen A+B+F+E+B+C+D+C på de senaste 60hp = 5+4+0+1+4+3+2+3 = 22 poäng
  • Ex. student 3: 30hp avklarade med betygen A+A+A+A = 5+5+5+5 = 20 poäng
 7. Vid samma meritvärde är aktivt deltagande i SU's Buddyprogram utslagsgivande
 8. Lottning

Direktlänkar till databas nätverk och MoveOn

Ämnesnätverket Nordplus Network for Media and Communication

Nordplus Network for Media and Communication

Nätverket Nordisk journalistutbildning

Nätverket Nordisk journalistutbildning

Ansökningsportalen Nordplus (MoveOn)

Ansökningsportalen Nordplus

 

MFS - Minor Fields Studies (nedlagt)

OBS: MFS-programmet är tyvärr nedlagt då SIDA inte längre finansierar programmet.

 

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Minor Field Studies (MFS) riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. MFS-stipendium kan tilldelas studenter inom alla institutionens ämnesområden.

Läs mer om MFS här

 

Alternativa vägar utomlands - centrala avtal

Erasmus+ och Nordplus är utbytesprogram där du åker genom vår institution. Det finns andra möjligheter  - och det är att åka utomlands via Stockholms universitets centrala utbytesavtal. Universitetsövergripande (centrala) utbytesavtal kan sökas av studenter vid Stockholms universitet oavsett institutionstillhörighet.

Läs mer om utbytesinformationen och annat spännande om att studera utomlands här
 

 

Utbytesstudier i din examen - Tillgodoräknande av utbytesstudier

En förutsättning för att ditt utbyte ska bli framgångsrikt är att de kurser du läser går att inkludera i din examen. För att du ska vara säker på att studierna tillgodoräknas vid hemkomst så kommer vi överens på förhand om vilka kurser du kan läsa genom att skriva ett s.k. Learning Agreement.

Ditt Learning Agreement (LA) innehåller uppgifter om vilka kurser du får läsa vid partneruniversitetet. Det skrivs under av dig, IMS och partneruniversitetet (och i vissa fall i samråd med Studentavdelningens examenshandläggare när det gäller kurser i andra ämnesområden än institutionens) och är ett förhandsgodkännande av tillgodoräknandet av de kurser du ska läsa i utlandet.

Det absolut vanligaste är att utbytesstudier tillgodoräknas som "Breddningsstudier".

Alla kurser som inte ersätter en specifik kurs “slippa läsa” räknas som “breddningsstudier”. Breddningsstudier kan alltså vara studier inom huvudområdet eller inom andra ämnesområden. Dessa poäng kan du ha med i examen. Exempelvis:

 • Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs Filmvetenskap = 90hp
 • 30 hp breddningsstudier från utbytet
 • 60 hp valfria kurser på universitet.

= 180 hp - Kandidatexamen

Det är svårt att ersätta kurser inom ditt huvudområde med kurser från utlandet/andra universitet p.g.a. det är ovanligt att kurser finns som är tillräckligt lika och ger samma kunskaper som motsvarade kurs vid SU. Det krävs alltså att denna kurs är både till innehåll och poäng nära identisk med den kurs på SU som den ska ersätta. Vi rekommenderar därför att du läser alla 90hp inom ditt huvudområde på IMS/SU och tillgodoräknar dina poäng från utlandet som “breddningsstudier” istället.
 

För att poäng inte ska ges dubbelt för identiska kunskaper får du inte läsa kurser med innehåll du redan läst i en annan kurs. Detta kontrolleras i samband med att Learning Agreement skrivs. Av samma anledning får du inte läsa kurser efter hemkomst som motsvarar det du läst i utlandet. Om du gör detta kan du få avslag när du ansöker om examen.

Skriftligt förhandsbesked om tillgodoräknande av utlandsstudier med eventuella villkor och en tydlig framställning av studenternas skyldigheter och rättigheter skall ges till utbytesstudenterna före avfärd.
Vad gäller studier inom huvudområde, och annat ämnesområde där utlandsstudierna omfattar minst 30 högskolepoäng, skall beskedet vara undertecknat av ansvarig på den institution/de institutioner inom vars ämnesområde utlandsstudier skall bedrivas. 

Vid utlandsstudier i övriga ämnesområden skall Studentavdelningen lämna förhandsbesked efter samråd med relevanta institutioner.
I mån av resurser bör även universitetets studenter som avser att studera utomlands utanför utbytesavtal få ett sådant förhandsbesked.

Inläggning av tillgodoräknanden i Ladok

Institutionen respektive Studentavdelningen lägger in beslut om tillgodoräknande i LADOK enligt särskild gemensam mall.

Se regelboken
 

För studenter som antas till Journalistprogrammet från och med hösten 18 med utbildningsplan 2018 finns möjlighet för utbytestermin som ges INOM programmet termin 4:

För att utbyte ska kunna ske inom programmet erbjuds f.n. utbyte vid två partneruniversitet och med följande kurser. Utbytesterminen innebär att studenten slipper läsa de två kurserna som ges inom programmet vid IMS och ersätts med utbyteskurserna.

    National University of Ireland Galway, NUI Galway

Utbyte vid Galway är inte längre möjligt  pga ändrade förutsättningar i Galways kursutbud. Uppdaterad januari 2022

Nytt Erasmus+ avtal tecknat med School of Humanities-Journalism.

Läs mer om "under graduate" här

Läs mer om "post graduate" här

Exempel på kurser som kan vara sökbara (ej fullständig lista, kan komma att ändras termin till termin utifrån Galways kursutbud):

Economic Journalism/ Business and financial journalism 5 ECTS

Multimedia newsdays 10 ECTS

Feature writing 10 ECTS

Cultural Journalism 5 ECTS

The Journalist´s web 5 Ects

Sports Journalism 10 ECTS

Data Journalism 5 ECTS

 

    Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX – Århus 

Studenter på journalistprogrammet med start HT2018 eller senare kan ersätta termin 4 (VT) i Stockholm med kurserna:

International news reporting 30 ECTS (engelska) (former name of the program: Journalism, multimedia and world politics)

Läs mer om kursen här

To apply for this programme you must have:

    a minimum of 1 year training in journalism.
    a good command of the English language, both written and oral.

International Video Journalism, 30 ECTS, (engelska) 

Läs mer om kursen här

    a minimum of 1,5 year training in journalism.
    a good command of the English language, both written and oral.

Photojournalism 1 (The Language of Photojournalism) 30 ECTS (engelska)

Läs mer om kursen här

To apply for the course Photojournalism 1: 

    a minimum of 1 years training and/or experience in journalism/photojournalism and must present a portfolio with photojournalism products in the application. Advanced undergraduate. 

It is an advanced undergraduate program, and we also have graduate level students participating in the programme.

Language requirements
All courses are taught in English. Participants must have a good command of the English language, both written and oral.

 

Notera att ansökan till DMJX är konkurrensutsatt och att vissa kurser kräver en portfolio (Photojournalism 1). Behöriga studenter ansöker om utbyte under termin 3 genom institutionens reguljära utlysning för studentutbyte. Till alla utbytesplatser ansöker man först om att få bli nominerad av IMS och gör sedan en ansökan till respektive utbytesuniversitet.

Det är partneruniversitet som sätter upp regler för hur ansökan går till och avgör vilka nominerade studenter som de kan anta.

Studenter antagna tidigare än HT18 Studenter som läser på journalistprogrammet antagna tidigare än HT18 kan inte ersätta kurser inom programmet, men kan med fördel läsa 2 utbytesterminer i följd och komma tillbaka till år 2 eller 3 på programmet. Platsgaranti ges vid återkomst direkt efter utbytestermin.
 

Kontakt

Alumn- och utbyteskoordinator
På denna sida