Stockholms universitet

Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå vid något av Stockholms universitets många partneruniversitet i Europa eller att söka stipendium för praktik utomlands.

 

Grundvillkor för att delta i Erasmus+ som student är:

 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet med syfte att ta ut en examen
 • kommer att studera eller praktisera på heltid under ditt utbyte
 • deltar i ett studentutbyte eller Erasmuspraktik i minst 60 och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå) för terminslång mobilitet. För kortare mobilitet gäller 5-30 dagar av fysisk mobilitet se mer under ”blandad mobilitet” nedan.
 • inte har deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare och planerad mobilitet)
 • upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement
 • får utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • gör ett OLS-språktest (för mobiliteter längre än 14 dagar)
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämnar in ett närvarointyg (Certificate of Attendance)
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU

Observera att dessa endast är grundvillkoren för att delta i Erasmusprogrammet. Ytterligare krav kan tillkomma när du ansöker om din utbytesplats på institution eller via de centrala nätverken. Vänd dig till ansvarig internationell koordinator vid din institution eller på Studentavdelningen för mer information.

Kontakt angående utlandsstudier vid Stockholms universitet

 

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, och Turkiet.

* Inklusive följande regioner: outermost regions, OR’s, (länk till sida på engelska) och overseas countries and territories (länk till sida på engelska).

Storbritannien och Schweiz deltar inte i Erasmus+ programperioden 2021-2027. Det är därför inte möjligt att söka stipendiemedel för Erasmusutbyte i Storbritannien och Schweiz med undantag för utbyte via Civis Erasmus+. 

 

Vid Stockholms universitet finns det möjlighet att delta i ett Erasmusutbyte via de olika institutionerna eller via de centrala nätverken Nordlys och Civis. Studenter som har blivit antagna till ett Erasmusutbyte beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet, givet att villkoren är uppfyllda och stipendiemedel finns kvar. 

Information om utbytesstudier via Stockholms universitet

Information om stipendieansökan

 

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet genom Erasmus+ Traineeship att få praktisera eller göra datainsamling eller exjobb vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+.

Läs mer om Erasmuspraktik

 

Doktorander har möjlighet att delta i kortmobilitet för att till exempel genomföra en avhandlingsförberedande aktivitet, läsa en kurs eller praktisera vid ett lärosäte eller en organisation i Europa. Den fysiska aktiviteten ska vara mellan 5 och 30 dagar och en virtuell aktivitet är frivillig.

Doktorander som deltar i en kortmobilitet kan ansöka om Erasmusstipendium. Stipendiet baseras på antalet dagar doktoranden är borta samt vid behov en resdag innan och en resdag efter i anslutning till mobiliteten. Resdagar på första eller sista dagen av mobiliteten räknas inte som resdag. Stipendiet utgår bara för fysisk mobilitet. Det går även att ansöka om ett top-up för grönt resande för att resa på ett miljövänligt sätt till och från värdlandet. 

 • 70 EUR per dag upp till den 14:e dagen.
 • 50 EUR per dag från och med den 15:e dagen (dock max 30 dagar).
 

Som student vid Stockholms universitet finns det möjlighet att delta i ett utbyte eller praktik med en kortare fysisk mobilitet och en obligatorisk virtuell komponent. Studenter som ska delta i en kort blandad mobilitet inom Erasmus+ beviljas ett Erasmusstipendium för den fysiska mobiliteten, givet att villkoren är uppfyllda och stipendiemedel finns kvar.

Blandade intensivprogram (BIP)

Blandade intensivprogram är kurser som anordnas av flera universitet gemensamt och innehåller både en fysisk mobilitet på 5-30 dagar samt en obligatorisk virtuell del. Det är främst institutionerna som hanterar deltagandet i blandade intensivprogram, kontakta därför den internationella koordinatorn på din institution för mer information. Det finns även blandade intensivprogram genom Europauniversitetsalliansen Civis.

Information om BIP genom Civis  

Information om stipendieansökan

Kort blandad mobilitet för individer

Som komplement till vanliga terminslånga utbyten eller praktik kan studenter delta i en blandad mobilitet med en kort fysisk mobilitet på 5-30 dagar samt en obligatorisk virtuell del. Kort blandad mobilitet kan göras som både utbytesstudier och praktik. Kort blandad mobilitet riktar sig särskilt till studenter som inte har möjlighet att delta i en längre mobilitet, till exempel på grund av begränsningar i studieprogrammet eller av andra personliga skäl såsom hemmavarande barn.

Allmänna behörighetskriterier och information om stipendieansökan för Erasmuspraktik

Information om stipendieansökan för kort blandad mobilitet för studier

Kontakta den internationella koordinatorn på din institution för mer information. 

Villkor för kort blandad mobilitet och blandade intensivprogram (BIP)

För att vara behörig att delta i en kort blandad mobilitet ska grundvillkoren för Erasmus+ uppfyllas samt att:

 • Praktiken eller studierna ska innehålla en fysisk mobilitet i värdlandet under 5-30 dagar.
 • Praktiken eller studierna måste innehålla en virtuell komponent som är organiserad av värdorganisationen och har ett tydligt lärandemål och resultat. Den virtuella komponentens längd är flexibel.
 • Hela mobiliteten ska motsvara minst 3 ECTS.
 

Studenter som deltar i en Erasmus+ mobilitet som varar längre en 13 dagar ska göra ett obligatorisk språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan utbytet eller praktiken börjar. Det ges också möjlighet att delta i en online språkkurs för att förbättra språkkunskaperna innan och under utlandsvistelsen.

Mer information om språktest och språkkurser hittar du här

 

Hållbarhet är ett av fyra fokusområden i Erasmusprogrammet 2021-2027. Du kan ansöka om ett så kallat top-up för grönt resande, ett engångsbelopp på 50 euro som delas ut till deltagare i programmet som reser på ett miljövänligt sätt till och från värdlandet. Du kan till exempel resa med tåg, buss eller bilpool (minst två personer) och både tur och retur resan ska vara grön. Du kan också få finansiering för upp till två resdagar innan och två resdagar efter utlandsstudierna vid behov. Du ansöker om top-up för grönt resande i din Erasmusstipendieansökan. 
Om du har frågor om huruvida ditt transportsätt kan räknas som grönt resande, mejla erasmusutbyte@su.se

Kriterier för top-up för grönt resande:

 • Du ska resa på ett miljövänligt sätt till och från ditt värdland, till exempel med tåg, buss eller bilpool (minst två personer). Observera att båt inte räknas som ett grönt resande.
 • Efter mobilitetsslut ska du lämna in resebevis som styrker att du har rest tur och retur till värdlandet på ett miljövänligt sätt. 
 • Om du åker bilpool, behöver du lämna in ett bekräftelseformulär som finns att ladda ner i Erasmus+ portalen.
 • Resdagar beviljas för resor innan startdatum och efter slutdatum som anges i ditt Certificate of Attendance.
 • Beviljade resdagar räknas inte som en del av mobilitetsperioden dvs kan ej räknas som en del av minimikrav om 60 dagar för att få behålla stipendiet.
   

Grön hållbarhet: information och tips till studenter på Studera.nu

 

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till studentens funktionsnedsättning som överstiger vad ett top-up kan täcka, är det möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som studenten eller lärosätet har och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare eller medicinsk uppföljning i värdlandet.

Studenter som vill ansöka om medel för att täcka faktiska kostnader på grund av sin funktionsnedsättning ska kontakta ansvarig internationell koordinator eller Erasmusteamet vid Studentavdelningen i god tid för mer information om hur ansökan går till.

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

 

Studenter som genomför en Erasmusmobilitet och har minderåriga barn kan motta ett top-up utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på mobiliteten eller inte.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Studenter som har minderåriga barn och deltar i en Erasmusmobilitet och där merkostnader på grund av detta blir högre än vad ett top-up kan täcka, kan ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen i så god tid som möjligt om det finns merkostnader på grund av barn om inte täcks av top-up: erasmusutbyte@su.se

På denna sida