Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stipendium för studier Erasmus+

Alla studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. Du kan ansöka om stipendiet så snart du har antagits till ett partneruniversitet.

Viktig information om nya riktlinjer (på grund av corona) för 2020/21

Studenter får genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

På grund av pågående pandemi gäller speciella regler för Erasmus+ studier under 2020/21: 

Enligt EU:s regelverk beviljas Erasmusstipendium enbart för fysisk mobilitet. Det är dock möjligt för studenter att starta sin mobilitet virtuellt för att sedan låta den övergå till fysisk mobilitet vid ett senare tillfälle, om/när situationen så tillåter. Den sammanlagda mobilitetsperioden, både fysisk och eventuellt distans, ska omfatta minst 90 mobilitetsdagar.

 • Fysisk mobilitet: studenten är på plats i värdlandet, antingen vid lärosätet/praktikorganisationen eller bedriver sina utbytesstudier/praktik helt eller delvis på distans (online).
 • Distansmobilitet: mobiliteten sker online från Sverige eller annat land som inte är värdlandet (d.v.s. sker ej i värdlandet). OBS, inget stipendium utgår för distansmobilitet. 
 • Studenten måste i online-ansökan ange vilka perioder inom utbytet som avser fysisk och/eller virtuell mobilitet (start- och slutdatum).

Om informationen om virtuell mobilitet kommer efter det att studenten fått sin första utbetalning kan det hända att hen blir återbetalningsskyldig om stipendiebeloppet efter en justering blir mindre än det hen redan fått. I så fall måste hen betala tillbaka mellanskillnaden.

 • På grund av de nya reglerna för stipendium behöver studenten skicka in ett signerat intyg, Arrival Certificate, som bekräftar att studenten har börjat sitt utbyte på plats hos partneruniversitet.

Arrival Certificate (163 Kb)

Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Notera att du endast är berättigad till Erasmusstipendium för de dagar du fysiskt befinner sig på plats i värdlandet. Dagar du läser på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande. 

Grupp Länder Euro (€) per dag
Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 15,30
Grupp 2
Länder med medelhöga levnadskostnader
 
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 13,30
Grupp 3
Länder med låga levnadskostnader
 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien,  Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern  13,30

Stipendiesummorna gäller för läsåret 2020/21. Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar:

 1. Första utbetalningen görs i början av ditt utbyte. Utbetalningen motsvarar 70 procent av ditt planerade stipendium (som baseras på det planerade antalet dagar du ska vara iväg).
 2. Resterande belopp betalas ut efter din hemkomst. Du behöver skicka in ett närvarointyg som bekräftar de exakta datumen för din utbytesperiod (se information längre ned på sidan). Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i utbytets längd.

Studenter som åker på Erasmusutbyte vårterminen 2021 och skickar in komplett ansökan senast sista ansökningsdagen, 6 december 2020 kommer tidigast att kunna få sin första utbetalning av stipendiet i slutet av januari. Om din ansökan inte varit komplett eller om du skickat in den efter detta datum kommer du istället att tas med i nästkommande utbetalningsomgång, det vill säga i februari eller senare.

Tillägg för utresande studenter med barn

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman. 

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till​​​

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. 

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning (199 Kb)

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

Inför utbytet

Här följer viktig information inför ditt utbyte.

Alla studenter som deltar i utbytesstudier via Erasmus+ måste genomföra ett obligatoriskt språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan mobiliteten påbörjas (testen görs i systemet Online Linguistic Support, OLS). Inbjudan till det första obligatoriska språktestet skickas ut via e-post när du blivit nominerad till ett utbyte och anmäld till språktestet via din heminstitution.

Läs mer om Språktest för utresande Erasmusstudenter​​​​​

Läs igenom:

Application Instructions for Outgoing Erasmus+ students 2020/21 (302 Kb)

Gör stipendieansökan, via formuläret Erasmus+ SMS Studies Grant Form - (i Erasmus+ Student Portal)

I onlineformuläret måste du ladda upp ett antagningsbesked utfärdat av värdlärosätet (ett så kallat Letter of Acceptance eller motsvarande). Dokumentet ska styrka de exakta datumen för ditt utbyte, både start- och slutdatum. Startdatum ska vara den första dag du behöver närvara vid värdlärosätet, det vill säga startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag du behöver närvara vid värdlärosätet för studier, det vill säga sista kursdagen eller sista dagen i tentamensperioden (ej omtentamen).

Om datumen inte framgår av antagningsbeskedet, bifoga då även annat dokument som innehåller datumen, till exempel en skärmdump på e-postkonversation eller academic calendar. 

Om du inte har fått ditt formella antagningsbesked, Letter of Acceptance, innan den sista ansökningsdagen skickar du in din ansökan utan ett antagningsbesked. Du kan med fördel ladda upp ett provisoriskt dokument där du förklarar att du väntar på att få ditt antagningsbesked. Erasmushandläggaren kommer då att meddela dig att du måste komplettera din ansökan inom en bestämd tid.

Hör av dig till erasmusutbyte@su.se så fort som möjligt om du råkar ut för tekniska problem när du fyller i onlineformuläret.

Innan du påbörjar dina utbytesstudier måste du ha upprättat en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, där det framgår vilka kurser du kommer att läsa under utbytet och tillgodoräkna efter hemkomst. Dokumentet ska signeras av dig själv, din heminstitution och värduniversitetet innan utbytet börjar och laddas upp i Erasmus+ Student Portal

Som stöd i skrivandet av ett Learning Agreement finns:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies (871 Kb)

Ett tips är även att titta på den film EUR Ireland producerat (den irländska motsvarigheten till Universitets- och högskolerådet) för att hjälpa sina studenter att fylla i ett Learning Agreement.

Se filmen på youtube: Tips for students completing Erasmus+ Learning Agreement

Mallen som utformats för Stockholms universitet skiljer sig något från den irländska, men principerna för ifyllande är det samma. Har du frågor om ditt Learning Agreement eller kurser vänder du dig så klart till institutionen på Stockholms universitet och inget annat.

När ditt Learning Agreement är signerat av samtliga parter laddar du upp en kopia i Erasmus+ Student Portal (använd onlineformuläret Erasmus+ SMS Learning Agreement). För att snabba upp processen med underskrifter på Learning Agreement är det tillåtet att använda elektroniska signaturer samt mejla scannade dokument som signerats.

Efter att du har fyllt i online-formuläret och skickat in en komplett ansökan kommer du, som planere att delta i fysisk mobilitet, att få ett stipendiekontrakt, ett så kallat Erasmus+ Grant Agreement. Stipendiekontraktet kommer att skickas till dig via e-post.

Om du ansöker om stipendiet innan den sista ansökningsdagen, uppfyller behörighetsvillkoren och lämnar in en komplett ansökan kan du förväntas få kontraktet i juli (inför HT) eller december (inför VT). 

 • Läs igenom ditt stipendiekontrakt, Grant Agreement, noga.
 • Skriv ut ditt stipendiekontrakt. 
 • Signera stipendiekontraktet (OBS! dataskriven underskrift godtas inte).
 • Skanna in stipendiekontraktet och ladda upp det i Erasmus+ Student Portal (använd onlineformuläret Erasmus+ SMS Grant Agreement).
 • Det är bara du som behöver signera kontraktet. Erasmushandläggaren kommer att skriva under det efter att du har laddat upp det i portalen.
 • Stipendiekontraktet måste signeras och laddas upp innan utbytet påbörjas. Finns det inget signerat kontrakt, betalas inget stipendium ut.

Om du har svenskt bankkonto, personnummer och adress

För att du ska få stipendiet insatt på ditt svenska konto (oavsett bank) måste du registrera dina bankkontouppgifter hos Danske Bank. Du behöver ha BankID för att kunna göra det.

Anvisningar för registrering av bankkontouppgifter (509 Kb)

Observera att Danske Bank behöver dina kontouppgifter cirka två veckor innan utbetalning (som görs runt den 25:e i månaden). Om du glömt att registrera dina kontouppgifter eller gjort det för sent, får du istället ett utbetalningskort till den svenska adress du angivit i din stipendieansökan. Detta kan innebära problem om du redan hunnit åka iväg på ditt utbyte.

Om du saknar svenskt personnummer, svensk adress och/eller svenskt bankkonto

Du måste kontakta erasmusutbyte@su.se i god tid för att få instruktioner.

Läs igenom dokumentet Erasmus Student Charter som innehåller information om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent.

Erasmus+ Student Charter (272 Kb)

Under ditt utbyte

Här följer information som är viktig under ditt utbyte.

Om du läser på plats i värdlandet behöver du skicka in ett Arrival Certificate, ett intyg som bekräftar att du har på börjat ditt utbyte på plats vid partneruniversitet. Intyget ska laddas upp i Erasmus+ Student Portal, via formuläret Erasmus+ SMS Arrival Certificate under första veckan efter ankomst vid värduniversitetet.

Arrival Certificate (163 Kb)

 • Om det finns behov av att ändra dina kurser efter att du påbörjat ditt utbyte ska detta göras så fort som möjligt. Glöm inte att det nya kursvalet måste godkännas av både din heminstitution och värdlärosätet genom att fylla i delen "During the Mobility" i ditt Learning Agreement.
 • Om din utbytesperiod förkortas eller förlängs måste du kontakta erasmusutbyte@su.se och ansvarig utbyteskoordinator på din heminstitution så snart som möjligt.
 • Om du ska förlänga ditt utbyte ska du skicka en skriftlig överenskommelse mellan samtliga parter (studenten, heminstitutionen samt värduniversitet) samt en kopia på nytt antagningsbesked, det vill säga Letter of Acceptance, till erasmusutbyte@su.se senast en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut. 
 • Observera att förlängningar inte beviljas i efterhand. Alla dokument (nytt Learning Agreement och stipendiekontrakt, Grant Agreement) måste vara klara innan den ursprungliga utbytesperioden har avslutats. 
 • Vid tidigt avhopp (inom 90 dagar) kan du komma att bli skyldig att återbetala delar av, eller hela, stipendiesumman.

Intyget Certificate of Attendance ska fyllas i, signeras och stämplas av värduniversitetet innan du åker hem (tidigast en vecka innan). Med detta bekräftas datumen som du läst vid värduniversitetet och varit på plats i värdlandet och studerat. Perioderna av fysisk och/eller distansmobilitet ska intygas genom blanketten samt bifogade resedokument vid fysisk mobilitet. 

Certificate of Attendance (pdf) (148 Kb)

Efter ditt utbyte

Här följer information om vad du bör tänka på när du kommer hem från ditt utbyte. 

Intyget ska laddas upp i Erasmus+ Student Portal, via formuläret Erasmus+ SMS Certificate of Attendance. Ifall det skett några förändringar i utbytets längd kommer ditt slutgiltiga Erasmusstipendiebelopp då att justeras.

Certificate of Attendance

När du avslutat ditt utbyte och laddat upp ditt Certificate of Attendance (närvarointyg) kommer ett mejl att skickas till dig med länk till en enkät, Erasmus+ Participant Report Form. 

Enkäten är obligatorisk för alla som genomfört ett Erasmusutbyte. Hör därför av dig om du, en månad efter avslutat utbyte, ännu inte fått mejlet. 

Utöver enkäten kan din institution kräva in ytterligare rapportering från dig. Stäm därför av med din utbyteskoordinator så att de fått in all dokumentation de behöver.

Efter ditt utbyte kommer du att få en inbjudan till ytterligare språktest för att se om du har förbättrat dina språkkunskaper under utbytet. OBS! Detta gäller inte om du redan har fått det högsta resultatet (C2) i det första språktestet. Länken till testet skickas ut automatiskt. 

Observera att det är först när du efter genomförd mobilitet laddat upp ditt signerade närvarointyg, Certificate of Attendance och besvarat enkäten som du kan få ditt resterande stipendium utbetalt.

När du avslutat och fått betyg på kurserna som du läst under utbytet ska du ansöka om att få dem tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Kontakta din heminstitution för information och instruktioner.

Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida