Stockholms universitet

Stipendium för studier Erasmus+

Studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet. Du ansöker om stipendiet så snart du har antagits till ett partneruniversitet.

Alla studenter som deltar i ett Erasmus+ utbyte måste fylla i ett online-formulär i Erasmus+ portalen.

Ansökan för Erasmus+ stipendium för utbyten är öppen:

 • 15–31 maj (för utbyten med start höstterminen)
 • 15–30 november (för utbyten med start vårterminen)
 

Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du studerar på plats i värdlandet. Notera att du endast är berättigad till Erasmusstipendium för de dagar du studerar fysiskt på plats i värdlandet. Dagar du läser på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande. 

Grupp Länder

Euro/månad (=30 dagar)

Mobilitetsstart HT24

Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz*, Storbritannien* och Österrike.

* Gäller endast för terminslånga mobiliteter vid partnerlärosäten inom CIVIS: University of Lausanne (Schweiz) och University of Glasgow (Storbritannien).

560
Grupp 2 och 3
Länder med medelhöga - låga levnadskostnader
 
Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Ungern. 510

Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar:

 1. Första utbetalningen görs i början av ditt utbyte, förutsatt att du har lämnat in ett signerat Grant Agreement. Utbetalningen motsvarar 70 procent av ditt planerade stipendium (som baseras på det planerade antalet dagar du ska vara iväg).
 2. Resterande belopp betalas ut efter din hemkomst, när du fullgjort ditt utbyte och lämnat in slutdokumentationen. Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i utbytets längd.

Stipendieutbetalningar görs runt den 25:e varje månad. I regel behöver relevanta dokument och formulär skickas in senast den 1:a i månaden, för att utbetalningen ska kunna ske samma månad.

 

Studenter som genomför ett Erasmusutbyte och har minderåriga barn får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Du ansöker om top-up för barn i Erasmusstipendieansökan och laddar då även upp ett familjebevis från Skatteverket som styrker att du har barn. 

Studenter som har minderåriga barn och deltar i ett Erasmusutbyte och där merkostnader på grund av detta blir högre än vad ett top-up kan täcka, kan ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen i så god tid som möjligt för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se.

 

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en varaktig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Studenter ansöker om top-up för funktionsnedsättning i Erasmusstipendieansökan och kommer därefter bli kontaktade med mer information om nödvändig dokumentation.

Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till studentens funktionsnedsättning som överstiger vad ett top-up kan täcka, är det möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som studenten eller lärosätet har och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare eller medicinsk uppföljning i värdlandet.

Studenter som vill ansöka om medel för att täcka faktiska kostnader på grund av sin funktionsnedsättning ska kontakta ansvarig internationell koordinator eller Erasmusteamet vid Studentavdelningen i god tid för mer information om hur ansökan går till.

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

 

Studenter som deltar i en Erasmus terminslång mobilitet för studier med start under HT24 och senare beviljas även ett resebidrag.   

Bidraget baseras på avståndet mellan ursprungsorten (Stockholm) och staden där studierna kommer att genomföras samt om resan sker på miljövänligt sätt enligt tabellen nedan:

Reseavstånd Icke miljövänligt resande (Euro) Miljövänligt resande (Euro)
10 – 99 km 28 56
100 – 499 km  211 285
500 – 1999 km 309 417
2000 – 2999 km 395 535
3000 – 3999 km 580 785
4000 – 7999 km 1188 1188
8000 km eller mer 1735 1735

 

Deltagande i studentmobilitet där avståndet är under 500 km förväntas resa på miljövänligt sätt.  Du kan till exempel resa med tåg, buss eller bilpool (minst två personer) och både tur och retur resan ska vara grön.

Terminslånga mobiliteter vid University of Lausanne, Schweiz och University of Glasgow, Storbritannien inom CIVIS undantas från resebidraget. Mobiliteter vid dessa lärosäten kan beviljas top-upp för grönt resande om tur och retur resan sker på ett miljövänligt sätt.  

Läser mer under ”Grönt resande” nedan.
 

 

Hållbarhet är ett av fyra fokusområden i Erasmusprogrammet 2021-2027. Du kan ansöka om extra stipendiemedel för grönt resande, en extra summa som delas ut till deltagare i programmet som reser på ett miljövänligt sätt till och från värdlandet. Du kan till exempel resa med tåg, buss eller bilpool (minst två personer) och huvuddelen av både tur och retur resan ska vara grön. Du kan också få finansiering för upp till två resdagar innan och två resdagar efter utlandsstudierna vid behov. Du ansöker om extra stipendiemedel för grönt resande i din Erasmusstipendieansökan. Om du har frågor om huruvida ditt transportsätt kan räknas som grönt resande, mejla erasmusutbyte@su.se

Kriterier för extra stipendiemedel för grönt resande:

 • Du ska resa på ett miljövänligt sätt till och från ditt värdland, till exempel med tåg, buss eller bilpool (minst två personer). Observera att båt inte räknas som ett grönt resande.
 • Efter mobilitetsslut ska du lämna in resebevis som styrker att du har rest tur och retur till värdlandet på ett miljövänligt sätt. 
 • Om du åker bilpool behöver du lämna in ett bekräftelseformulär som finns att ladda ner i Erasmus+ portalen.
 • Resdagar beviljas enbart för resa innan startdatum och efter slutdatum som anges i ditt Certificate of Attendance.
 • Beviljade resdagar räknas inte som en del av mobilitetsperioden dvs kan ej räknas som en del av minimikrav om antal dagar för att få behålla stipendiet.
   

Grön hållbarhet: information och tips till studenter på Studera.nu

 

Inför utbytet

Här följer viktig information inför ditt utbyte.

Studenter som deltar i en Erasmus+ mobilitet som varar längre än 13 dagar ska göra ett obligatoriskt språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan utbytet börjar.

Läs mer om språktest och språkkurser för utresande Erasmusstudenter​​​​​

Ansökningsperioder för Erasmus+ stipendium: 

 • 15 – 31 maj (för utbyten med start höstterminen)
 • 15 – 30 november (för utbyten med start vårterminen)

Ansök genom portalen Länk till Erasmus+ student portal. Observera att ansökningsformuläret enbart är synligt under ansökningsperioden.

I onlineformuläret måste du ladda upp ett antagningsbesked utfärdat av värdlärosätet (ett så kallat Letter of Acceptance eller motsvarande). Startdatum i formuläret ska vara den första dag du behöver närvara vid värdlärosätet, det vill säga startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet eller en språkkurs. Slutdatum i formuläret ska vara den sista dag du behöver närvara vid värdlärosätet för studier, det vill säga sista kursdagen eller sista dagen i tentamensperioden (ej omtentamen).

Om datumen inte framgår av antagningsbeskedet, bifoga då även annat dokument som innehåller datumen, till exempel en skärmdump på e-postkonversation eller academic calendar. 

Hör av dig till erasmusutbyte@su.se senast sista ansökningsdag om du råkar ut för tekniska problem när du fyller i onlineformuläret eller om du ännu inte fått ditt antagningsbesked.

Innan du påbörjar dina utbytesstudier måste du ha upprättat en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, där det framgår vilka kurser du kommer att läsa under utbytet och tillgodoräkna efter hemkomst. Learning agreement upprättas digitalt på learning-agreement.eu och ska signeras av dig själv, din heminstitution och värduniversitetet innan utbytet börjar. En kopia på ditt signerade Learning agreement ska laddas upp i Erasmus+ Student Portal. För vidare instruktioner kontakta din utbyteskoordinator.

Ditt learning agreement måste tydlig visa att du ska läsa heltid vid värdlärosätet (tabell A) och hur dessa kurser kan tillgodoräknas (tabell B) efter avslutat utbyte. 
Heltidsstudier omfattar motsvarande 30 hp under en termin.

Se gärna denna länk som stöd i skrivandet av ett Learning Agreement

Efter att komplett ansökan är inlämnad och handlagd, kommer du, som planerar att delta i fysisk mobilitet, att få ett stipendiekontrakt, ett så kallat Erasmus+ Grant Agreement. Stipendiekontraktet kommer att skickas till dig via e-post. Stipendiekontraktet måste signeras och laddas upp innan utbytet påbörjas. Finns det inget signerat kontrakt, betalas inget stipendium ut.

Om du ansöker om stipendiet innan den sista ansökningsdagen, uppfyller behörighetsvillkoren och lämnar in en komplett ansökan kan du förväntas få kontraktet i juli (inför HT) eller december (inför VT).

Läs igenom dokumentet Erasmus Student Charter som innehåller information om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent.

Se Erasmus+ Student Charter här

 

Under ditt utbyte

Här följer information som är viktig under ditt utbyte.

 • Om det finns behov av att ändra dina kurser efter att du påbörjat ditt utbyte ska detta göras så fort som möjligt. Glöm inte att det nya kursvalet måste godkännas av både din heminstitution och värdlärosätet genom att fylla i delen "During the Mobility" i ditt Learning Agreement.
 • Om din utbytesperiod förkortas eller förlängs måste du kontakta erasmusutbyte@su.se och ansvarig utbyteskoordinator på din heminstitution så snart som möjligt.
 • Om du ska förlänga ditt utbyte ska du skicka en skriftlig överenskommelse mellan samtliga parter (studenten, heminstitutionen samt värduniversitet) samt en kopia på nytt antagningsbesked, det vill säga Letter of Acceptance, till erasmusutbyte@su.se senast en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut. 
 • Observera att förlängningar inte beviljas i efterhand. Alla dokument (nytt Learning Agreement och stipendiekontrakt, Grant Agreement) måste vara klara innan den ursprungliga utbytesperioden har avslutats. 
 • Vid tidigt avhopp (inom 60 dagar för terminslånga utbyten) kan du komma att bli skyldig att återbetala delar av, eller hela, stipendiesumman.

Intyget Certificate of Attendance ska fyllas i, signeras och stämplas av värduniversitetet i slutet på dina utbytesstudier (tidigast en vecka innan sista mobilitetsdag). Med detta bekräftas datumen som du studerat vid värduniversitetet på plats i värdlandet. Notera att enbart tiden vid värdlandet för att delta i undervisning eller reguljära tentor är stipendiegrundande samt att resdagar till och från värdlandet inte räknas som en del av mobilitetsperioden. 

Mall för nedladdning kommer att finnas i Erasmus+ portalen.

 

Efter ditt utbyte

Här följer information om vad du bör tänka på när du kommer hem från ditt utbyte. 

Intyget ska laddas upp i Erasmus+ portalen, via formuläret Erasmus+ SMS Certificate of Attendance. Ifall det skett några förändringar i utbytets längd kommer ditt slutgiltiga Erasmusstipendiebelopp då att justeras.

Mall för nedladdning finns i Erasmus+ portalen.

 

När du avslutat ditt utbyte kommer ett mejl att skickas till dig med länk till en enkät, Erasmus+ Participant Report Form. 

Enkäten är obligatorisk för alla som genomfört ett Erasmusutbyte. Hör därför av dig om du, en månad efter avslutat utbyte, ännu inte fått mejlet. 

Utöver enkäten kan din institution kräva in ytterligare rapportering från dig. Stäm därför av med din utbyteskoordinator så att de fått in all dokumentation de behöver.

Observera att det är först när du efter genomförd mobilitet laddat upp ditt signerade närvarointyg, Certificate of Attendance och besvarat enkäten som du kan få ditt resterande stipendium utbetalt.

När du avslutat och fått betyg på kurserna som du läst under utbytet ska du ansöka om att få dem tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Kontakta din heminstitution för information och instruktioner.

 

Kontakt

På denna sida