Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stipendium för studier Erasmus+

Studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet. Du ansöker om stipendiet så snart du har antagits till ett partneruniversitet.

Alla studenter som deltar i ett Erasmus+ utbyte måste fylla i ett online-formulär i Erasmus+ portalen.

Sista ansökningsdag för Erasmus+ stipendium för utbyten under hösten 2021 (HT21) är 6 juni 2021.


 

Viktig information om nya riktlinjer (på grund av corona)

Studenter får genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

På grund av pågående pandemi gäller tillsvidare speciella regler för Erasmus+ studier: 

Enligt EU:s regelverk beviljas Erasmusstipendium enbart för fysisk mobilitet. Det är dock möjligt för studenter att starta sin mobilitet virtuellt för att sedan låta den övergå till fysisk mobilitet vid ett senare tillfälle, om/när situationen så tillåter. Den sammanlagda mobilitetsperioden, både fysisk och eventuellt distans, ska omfatta minst 90 mobilitetsdagar.

 • Fysisk mobilitet: studenten är på plats i värdlandet, antingen vid lärosätet/praktikorganisationen eller bedriver sina utbytesstudier/praktik helt eller delvis på distans (online).
 • Distansmobilitet: mobiliteten sker online från Sverige eller annat land som inte är värdlandet (d.v.s. sker ej i värdlandet). OBS, inget stipendium utgår för distansmobilitet. 
 • Studenten måste i online-ansökan ange vilka perioder inom utbytet som avser fysisk och/eller virtuell mobilitet (start- och slutdatum).

Om informationen om virtuell mobilitet kommer efter det att studenten fått sin första utbetalning kan det hända att hen blir återbetalningsskyldig om stipendiebeloppet efter en justering blir mindre än det hen redan fått. I så fall måste hen betala tillbaka mellanskillnaden.

 • På grund av de nya reglerna för stipendium behöver studenten skicka in ett signerat intyg, Arrival Certificate, som bekräftar att studenten har börjat sitt utbyte på plats hos partneruniversitet.
 

Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Notera att du endast är berättigad till Erasmusstipendium för de dagar du fysiskt befinner sig på plats i värdlandet. Dagar du läser på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande. 

Grupp Länder Euro (€) per dag
Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 15,30
Grupp 2
Länder med medelhöga levnadskostnader
 
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 13,30
Grupp 3
Länder med låga levnadskostnader
 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern  13,30

Stipendiesummorna gäller för läsåret 2021/22. Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar:

 1. Första utbetalningen görs i början av ditt utbyte, när vi tagit emot ditt Grant Agreement, Arrival Certificate och Learning Agreement. Utbetalningen motsvarar 70 procent av ditt planerade stipendium (som baseras på det planerade antalet dagar du ska vara iväg).
 2. Resterande belopp betalas ut efter din hemkomst, när du fullgjort ditt utbyte. Bl.a. behöver du skicka in ett närvarointyg inkl. returbiljett som bekräftar de exakta datumen för din utbytesperiod (se information längre ned på sidan). Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i utbytets längd.

Stipendieutbetalningar görs runt den 25:e varje månad. I regel behöver relevanta dokument och formulär skickas in senast den 1:a i månaden, för att utbetalningen ska kunna ske samma månad.

Tillägg för utresande studenter med barn

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman. 

Kontakta Gruppen för internationell mobilitet för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. 

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet.

Se denna checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

 

Inför utbytet

Här följer viktig information inför ditt utbyte.

Alla studenter som deltar i utbytesstudier via Erasmus+ måste genomföra ett obligatoriskt språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan mobiliteten påbörjas (testen görs i systemet Online Linguistic Support, OLS). Inbjudan till det första obligatoriska språktestet skickas ut via e-post när du blivit nominerad till ett utbyte och anmäld till språktestet via din heminstitution.

Läs mer om Språktest för utresande Erasmusstudenter​​​​​

Senaste dag att ansöka om Erasmus+ stipendium för utbyte under hösten 2021 är 6 juni 2021. 

Se ansökningsinstruktionerna här:  Application instructions for outgoing Erasmus+ students HT21 (pdf) (262 Kb) , på engelska

Ansök genom portalen och välj Erasmus+ SMS Studies Grant Form -2021/22
Länk till Erasmus+ student portal

I onlineformuläret måste du ladda upp ett antagningsbesked utfärdat av värdlärosätet (ett så kallat Letter of Acceptance eller motsvarande). Dokumentet ska styrka de exakta datumen för ditt utbyte, både start- och slutdatum. Startdatum ska vara den första dag du behöver närvara vid värdlärosätet, det vill säga startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag du behöver närvara vid värdlärosätet för studier, det vill säga sista kursdagen eller sista dagen i tentamensperioden (ej omtentamen).

Om datumen inte framgår av antagningsbeskedet, bifoga då även annat dokument som innehåller datumen, till exempel en skärmdump på e-postkonversation eller academic calendar. 

Hör av dig till erasmusutbyte@su.se senast sista ansökningsdag om du råkar ut för tekniska problem när du fyller i onlineformuläret eller om du ännu inte fått ditt antagningsbesked.

Innan du påbörjar dina utbytesstudier måste du ha upprättat en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, där det framgår vilka kurser du kommer att läsa under utbytet och tillgodoräkna efter hemkomst. Dokumentet ska signeras av dig själv, din heminstitution och värduniversitetet innan utbytet börjar och laddas upp i Erasmus+ Student Portal

Se gärna denna länk som stöd i skrivandet av ett Learning Agreement

Ett tips är även att titta på den film EUR Ireland producerat (den irländska motsvarigheten till Universitets- och högskolerådet) för att hjälpa sina studenter att fylla i ett Learning Agreement.

Se filmen på youtube: Tips for students completing Erasmus+ Learning Agreement

Mallen som utformats för Stockholms universitet skiljer sig något från den irländska, men principerna för ifyllande är det samma. Har du frågor om ditt Learning Agreement eller kurser vänder du dig så klart till institutionen på Stockholms universitet och inget annat.

Efter att du har fyllt i online-formuläret och skickat in en komplett ansökan kommer du, som planerar att delta i fysisk mobilitet, att få ett stipendiekontrakt, ett så kallat Erasmus+ Grant Agreement. Stipendiekontraktet kommer att skickas till dig via e-post. Stipendiekontraktet måste signeras och laddas upp innan utbytet påbörjas. Finns det inget signerat kontrakt, betalas inget stipendium ut.

Om du ansöker om stipendiet innan den sista ansökningsdagen, uppfyller behörighetsvillkoren och lämnar in en komplett ansökan kan du förväntas få kontraktet i juli (inför HT) eller december (inför VT).

För att du ska få stipendiet insatt på ditt svenska konto (oavsett bank) måste du registrera dina bankkontouppgifter hos Danske Bank. Du behöver ha BankID för att kunna göra det.

Observera att Danske Bank behöver dina kontouppgifter cirka två veckor innan utbetalning (som görs runt den 25:e i månaden). Om du glömt att registrera dina kontouppgifter eller gjort det för sent, får du istället ett utbetalningskort till den svenska adress du angivit i din stipendieansökan. Detta kan innebära problem om du redan hunnit åka iväg på ditt utbyte.

Om du saknar svenskt personnummer, svensk adress och/eller svenskt bankkonto

Du måste kontakta erasmusutbyte@su.se i god tid för att få instruktioner.

Läs igenom dokumentet Erasmus Student Charter som innehåller information om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent.

Se Erasmus+ Student Charter här

 

Under ditt utbyte

Här följer information som är viktig under ditt utbyte.

Om du läser på plats i värdlandet behöver du skicka in ett Arrival Certificate, ett intyg som bekräftar att du har på börjat ditt utbyte på plats vid partneruniversitet. Intyget ska laddas upp i Erasmus+ Student Portal, via formuläret Erasmus+ SMS Arrival Certificate under första veckan efter ankomst vid värduniversitetet. Mall för intyg kommer publiceras i Erasmus+ portalen.

 • Om det finns behov av att ändra dina kurser efter att du påbörjat ditt utbyte ska detta göras så fort som möjligt. Glöm inte att det nya kursvalet måste godkännas av både din heminstitution och värdlärosätet genom att fylla i delen "During the Mobility" i ditt Learning Agreement.
 • Om din utbytesperiod förkortas eller förlängs måste du kontakta erasmusutbyte@su.se och ansvarig utbyteskoordinator på din heminstitution så snart som möjligt.
 • Om du ska förlänga ditt utbyte ska du skicka en skriftlig överenskommelse mellan samtliga parter (studenten, heminstitutionen samt värduniversitet) samt en kopia på nytt antagningsbesked, det vill säga Letter of Acceptance, till erasmusutbyte@su.se senast en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut. 
 • Observera att förlängningar inte beviljas i efterhand. Alla dokument (nytt Learning Agreement och stipendiekontrakt, Grant Agreement) måste vara klara innan den ursprungliga utbytesperioden har avslutats. 
 • Vid tidigt avhopp (inom 90 dagar) kan du komma att bli skyldig att återbetala delar av, eller hela, stipendiesumman.

Intyget Certificate of Attendance ska fyllas i, signeras och stämplas av värduniversitetet innan du åker hem (tidigast en vecka innan). Med detta bekräftas datumen som du läst vid värduniversitetet och varit på plats i värdlandet och studerat. Perioderna av fysisk och/eller distansmobilitet ska intygas genom blanketten samt bifogade resedokument vid fysisk mobilitet. 

Mall för intyg kommer publiceras i Erasmus+ portalen.

 

Efter ditt utbyte

Här följer information om vad du bör tänka på när du kommer hem från ditt utbyte. 

Intyget ska laddas upp i Erasmus+ Student Portal, via formuläret Erasmus+ SMS Certificate of Attendance. Ifall det skett några förändringar i utbytets längd kommer ditt slutgiltiga Erasmusstipendiebelopp då att justeras.

Mall för intyg kommer publiceras i Erasmus+ portalen.

När du avslutat ditt utbyte kommer ett mejl att skickas till dig med länk till en enkät, Erasmus+ Participant Report Form. 

Enkäten är obligatorisk för alla som genomfört ett Erasmusutbyte. Hör därför av dig om du, en månad efter avslutat utbyte, ännu inte fått mejlet. 

Utöver enkäten kan din institution kräva in ytterligare rapportering från dig. Stäm därför av med din utbyteskoordinator så att de fått in all dokumentation de behöver.

Efter ditt utbyte kommer du att få en inbjudan till ytterligare språktest för att se om du har förbättrat dina språkkunskaper under utbytet. OBS! Detta gäller inte om du redan har fått det högsta resultatet (C2) i det första språktestet. Länken till testet skickas ut automatiskt. 

Observera att det är först när du efter genomförd mobilitet laddat upp ditt signerade närvarointyg, Certificate of Attendance och besvarat enkäten som du kan få ditt resterande stipendium utbetalt.

När du avslutat och fått betyg på kurserna som du läst under utbytet ska du ansöka om att få dem tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Kontakta din heminstitution för information och instruktioner.

 

Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida