Organisation

Vid institutionen arbetar ett 150-tal anställda. Verksamheten leds av institutionens prefekt, med stöd av en ställföreträdande prefekt och en administrativ chef.

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, vilken består av vid institutionen anställda och studerande. Den beslutar om ekonomiska resurser och budget samt om riktlinjer av principiell betydelse vad gäller till exempel undervisning och examination. Styrelsens sammansättning säkerställer att forskare, teknisk/administrativ personal och studenter alla är representerade. 

Institutionens organisation 2021.
Institutionens organisation 2021.
 

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ. Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av xx studentrepresentanter från utbildningarna på grund-, avancerad och forskarnivå. Styrelsen har beslutat att administrativ chef och studierektorer på forskarnivå ska vara ständigt kallade.

IS-ledamöter mandatperioden 210101-231231

Prefekt
Georgia Destouni, ordförande

Ställföreträdande prefekt
Qiong Zhang, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Salim Belyazid
Moa Holmlund (representant för T/A-personal)
Per Holmlund
Regina Lindborg
Helle Skånes
Stefan Wastegård

Studentrepresentanter
Josefin Axelsson (doktorandgruppen)
Sofia Samulesson (studentgruppen)

Suppleanter (gruppsupleanter)
Gustaf Hugelius
Peter Jansson
Arjen Stroeven
Lars-Ove Westerberg

Ellen Berntell (suppleant för forskarstuderande)
Madeleine Karpegård (suppleant för T/A-personal)

 

Institutionen leds av en prefekt, som är ordförande i institutionsstyrelsen, och ställföreträdande prefekt, som är vice ordförande. Prefekten har resultatansvar och ansvarar för institutionens personal och organisation.

På institutionen finns även en administrativ chef som ansvarar för den administrativa personalen och institutionens stödverksamhet.

Vid institutionen finns en ledningsgrupp, som är ett rådgivande stöd till institutionens prefekt och ställföreträdande prefekt samt till Institutionsstyrelsen. Ledningsgruppen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, institutionens administrativa chef, institutionens personalhandläggare samt chefstudierektor och vice chefstudierektor för grundutbildningen.

 

Miljö

Universitetet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten. Institutionens miljöhandlingsplan uppdateras årligen.

Miljöhandlingsplan 2021 (34 Kb)

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

 

Kontakt

Administrativ chef
På denna sida