Under utbildningen

På denna sida har vi samlat det viktigaste som du bör känna till så att du kan ägna dig åt dina studier. Om du inte hittar den information du letar efter, tveka inte att kontakta oss.

Sara Cousins med två studenter i fält. Foto Regina Lindborg
 

Digitala verktyg, tjänster och program

Under dina studier har du tillgång till olika digitala tjänster och verktyg, IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, säkerhetstips, utskrifter med mera som finns under It för studenter.

System, verktyg och tjänster som du som student vid Stockholms universitet behöver: Digitala verktyg och tjänster.

Universitet tillhandahåller ett antal programvaror som du kan nyttja under dina studier: Licenser och program.

 

Studieinformation

Här har vi samlat information om några av de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna du har som student. Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Dina rättigheter och skyldigheter

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt blivit illa behandlad kontakta studievägledare, prefekt eller chefstudierektor. Som student kan du även vända dig till Stockholms universitets studentkår eller Studenthälsan i Stockholm.

Jämlikhet och lika villkor

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, använder otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.

Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

Även ärenden som gäller studenter som stör undervisningen, uppträder hotfullt eller utsätter andra för trakasserier kan anmälas till rektor.

Är du som student osäker på vad som gäller för en examination? Hör av dig till kursansvarig lärare.

Stockholms universitets interna riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinärenden

Som student har du ett visst försäkringsskydd. Du som bedriver studier vid universitet/högskola är försäkrad vid personskada (till exempel olycksfall på campus). Om du skadar dig på din utbildning eller på väg till eller från utbildningen finns också försäkringsskydd för arbetsskada. Försäkringen ger dock ingen ersättning för materiella skador eller för händelser som sker på fritiden, så det kan vara bra att se över ditt totala försäkringsskydd.

Vid utlandsvistelse för fältarbete under examensarbete är det viktigt att du är registrerad och att din handledare har beställt en Student UT-försäkring för dig innan du reser.

Studentförsäkring

Våra kurser har normalt en hög andel schemabunden undervisning och studietakten är på heltid. Eftersom studietakten är hög kan även enstaka frånvaro göra att det blir svårare att följa återstående undervisning. Det är kursansvarig som från fall till fall avgör om frånvaro kan accepteras eller inte. Om du tvingas missa obligatoriska moment på grund av sjukdom eller andra skäl ska du snarast kontakta kursansvarig.

Studenthälsan vid Stockholms universitet har information om var du kan söka vård och vad du behöver tänka på om du blir sjuk under studietiden.

Studenthälsan

Om du inte längre kan följa undervisningen på kursen, exempelvis på grund av en längre sjukskrivning, kan det bli aktuellt att göra ett uppehåll. Se Studieuppehåll nedan.

Om du vill återuppta studierna på en oavslutad kurs behöver du kontakta studentexpeditionen i god tid inför terminsstarten eller kursstarten. Om du behöver delta i undervisningen eller tentera kan du behöva bli omregistrerad. Tidigare registrering på kursen ger inte garanterad plats i undervisningen.

Ibland kan man som student behöva avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller. För att ansöka om studieuppehåll på program ska du använda en blankett. Du behöver endast söka för uppehåll längre än en termin. För kortare uppehåll räcker det att du pratar med kursansvarig eller studievägledaren om hur du kan ta igen missade delar.

Ansöka om studieuppehåll

Avbrott på kurs

Om du blir tvungen att avsäga dig din studieplats efter registreringen är det viktigt att du snarast meddelar detta till studentexpeditionen.

Tidigt avbrott: 

Sker avbrottet inom tre veckor från kursstart kan registreringen inaktiveras och kommer inte att finnas kvar i systemet. Du kan då söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Tidigt avbrott gör du i Ladok för studenter.

Sent avbrott:

Sker avbrottet efter tre veckor ligger avbrottet som en spärr som gör att du inte kan söka kursen igen. Vill du vid ett senare tillfälle läsa samma kurs, eller tentera av kursen, måste du kontakta studentexpeditionen, för att höra om möjligheterna till att återuppta dina studier på nytt. Om du inte anmäler ditt studieavbrott till studentexpeditionen står du kvar som student under hela kursens gång vilket kan leda till komplikationer med exempelvis CSN så var noga med att alltid anmäla studieavbrott. 

Avbrott på program

Studieavbrott på program ska du anmäla till aktuell studievägledare via e-post:

Tänk på att ett avbrott inte är detsamma som ett studieuppehåll.

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du din studievägledare (se Kontakt nedan) för ett möte där vi går igenom  anpassningarna. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Inför varje salstentamen ska du i god tid kontakta din tentamensadministratör:

Tentamensrutiner för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd

Tentamensanmälningar görs via Ladok för studenter och är obligatoriskt. Anmälan öppnar normalt ett par veckor innan tentamenstillfället och stänger några dagar innan. Du får inte skriva en tentamen du inte är föranmäld till och det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen.

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd, Inför varje salstentamen ska du i god tid kontakta din tentamensadministratör:

Tentamensrutiner för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd

Har du avslutade kurser från andra högskolor och universitet som du vill använda i din examen kan du ansöka om tillgodoräknande. Du måste ansöka om tillgodoräknande för (ta gärna kontakt med studievägledare innan du ansöker):

  • Kurser som du anser kan ersätta obligatoriska kurser eller kursdelar inom det program du läser.
  • Utländska kurspoäng som kan vara från tidigare utbildning utomlands från till exempel utbytesstudier som du vill ska ingå i examen.

Valfria kurser från Svenska lärosäten brukar normalt inte behöva tillgodoräknas då de finns i Ladok.

OBS! Du måste vara en aktiv student vid Stockholms universitet för att göra en ansökan om tillgodoräknande.

Tillgodoräkning av tidigare studier och utbytesstudier

 

Praktik inom din utbildning

Vi ger prakikkurser inom de flesta av våra program. Genom praktik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet.

Praktik och praktikkurser

 

Examensarbete/självständigt arbete

De vanligaste förekommande orden i titlar på examensarbeten 2010-2019.
De vanligaste förekommande orden i titlar på examensarbeten 2010–2019.

Här hittar du information som du behöver veta för att börja skriva examensarbete eller självständigt arbete.

Examensarbete/självständigt arbete

 

 

 

 

Ämnesråd SCEG och studentkår

Vill du vara med i SCEG – Student Council of Environmental and Geosciences och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

SCEG – Student Council of Environmental and Geosciences

Stockholms universitets studentkår

Tips från studenter

 

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen.

Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

Kontakt

På denna sida