Sommarkurser 2021

Institutionen för språkdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. De riktar sig framför allt till dig som redan arbetar som lärare men även till dig som är lärarstudent och vill lära dig mer.

Foto: Zurijeta/Mostphotos

Sommaren 2021 ger Institutionen för språkdidaktik flera kurser på distans. Du läser kurserna på halvfart under hela sommarterminen. Våra sommarkurser riktar sig främst till dig som redan är lärare och vill fördjupa dina kunskaper, men förstås även till dig som är allmänt intresserad och vill lära dig mer.

Ingen av våra sommarkurser kan tillgodoräknas som en del av lärarprogrammet.


Bli behörig i svenska för yngre åldrar

  • Du som arbetar med skolans yngre elever kan i sommar fördjupa dina kunskaper genom att läsa två av våra fristående svenskakurser. På sikt kan det ge dig behörighet att undervisa i svenska.
  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till våra sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp

Vi går igenom hur barn med olika förutsättningar lär sig läsa och skriva och du får lära dig metoder för läs- och skrivinlärning. Genom hela kursen beaktar vi mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp

Du får didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund. Fokus ligger på arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning och vi går igenom modeller som du kan använda för att utveckla dina elevers läsförståelse och skrivande.

Du som har en lärarexamen kan bli behörig

I höst kan du komplettera sommarkurserna med de fristående kurserna Barnlitteratur i skolan och Multimodalitet och IKT i skolan. Du som sedan tidigare har en lärarexamen kan på det viset bli behörig att undervisa i svenska för förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6.


Bli behörig i svenska som andraspråk

  • Stockholms universitet ger tre kurspaket i svenska som andraspråk som i slutänden ger dig med lärarexamen behörighet i ämnet. I sommar kan du läsa två av kurserna i det första kurspaketet.
  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till våra sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7.5 hp

Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader.
(Kursen ges av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.)

SVA I: Språk, undervisning och lärande, 7.5 hp

Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv, bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Du som har en lärarexamen kan bli behörig

När du har läst alla fyra kurserna i Kurspaket Svenska som andraspråk I blir du behörig att undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 1-6 eller inom sfi - om du sedan tidigare har en lärarexamen.


Utveckla din undervisning i engelska

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare och undervisar i engelska som främmande språk eller andraspråk, men den ger inte undervisningsbehörighet i engelska.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till våra sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp

Du utvecklar din förmåga att arbeta kommunikativt med engelsk grammatik och uttal när du undervisar i skolan och du kommer att bli medveten om vanliga "problemområden" i engelska. Vi arbetar systematiskt med engelsk grammatik och uttal och du lär dig hur du kan presentera detta för elever i olika åldrar.


Utveckla din distansundervisning i språk

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam språklärare.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till våra sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

Fjärr- och distansundervisning i språk, 7.5 hp

Funderar du ibland på hur din fjärr- eller distansundervisning i skolans språkämnen skulle kunna bli bättre - både för dina elever och för dig? Den här kursen behandlar fjärr- och distansundervisningens didaktiska, pedagogiska, organisatoriska och tekniska villkor i skolans språkämnen och annan språkundervisning. Du lär dig om lagar och regler kring fjärr- och distansundervisning i det svenska skolväsendet och utvecklar din förmåga att arbeta mot elevernas måluppfyllelse när du undervisar i ett språkämne.

Sök bland våra utbildningar