Om oss

Institutionen för svenska och flerspråkighet består av enheterna Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska och nordiska språk, Svenska som främmande språk och Tolk- och översättarinstitutet. Vi är en del av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.

 

Institutionen i siffror

Forskning och utbildning

  • 5 huvudämnen: Svenska och nordiska språk, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Tvåspråkighet, Översättningsvetenskap (tolkning och översättning).
  • 3 ämnen för utbildning på forskarnivå: Nordiska språk, Tvåspråkighet och Översättningsvetenskap.
  • 127,7 msek i ekonomisk omsättning (år 2020).

Medarbetare och studenter

  • Vi är nästan 200 personer i någon form av anställning, varav ca 20 med professorstitel (inklusive emeriti), ca 55 disputerade lärare/forskare, ca 25 doktorander, ca 40 adjunkter och andra lärare samt ca 20 i den teknisk-administrativa gruppen.
  • Ca 5000 studenter per år: svenska och nordiska språk ca 2100 varav lärarutbildningen i svenska är ca 900, svenska som andraspråk ca 650 varav lärarutbildningen 120, svenska som främmande språk ca 1600, tvåspråkighet ca 230, tolkning och översättning ca 400.
  • Ca 130 forskningspublikationer i snitt per år i publikationsdatabasen DiVA.
  • Vi finns på plan 3–6 i hus D, Södra huset, Frescati.

 

Högre seminarier och kollokvier

Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet finns högre seminarieserier och kollokvier där vi avhandlar egen forskning och aktuell forskning inom olika områden, rapporter från konferenser m.m.

Majoriteten av våra seminarier och kollokvier ges på svenska och annonseras i vår svenska kalender. De seminarier och kollokvier som ges på engelska annonseras i vår engelska kalender (calendar).

På en dator kan du söka inom kalendariet med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac). Du kan söka på seminarienamn (förkortat sem. resp. koll., t.ex. Högre sem. NS), personnamn och (del av) presentationstitel.

Kalender

På engelska: Calendar

På engelska: Higher seminars and qolloquia

Högre seminariet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kolleger emellan.

Kalender

Onsdagar kl. 13.00–14.30 på Zoom.

Kalender

På engelska: Calendar

Kontakt/under ledning av

Professor Mona Blåsjö

Universitetslektor Jonatan Pettersson

Arkiv

Arkiv Högre seminariet (NS) ht 2002–vt 2021 (495 Kb)

På högre seminariet presenteras aktuell forskning av centrets doktorander och forskare samt inbjudna föreläsare. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Kalender

Tisdagar kl. 15.00–16.30 på Zoom.

Kalender

På engelska: Calendar

Kontakt/under ledning av

Biträdande lektor José Alemán Bañón

Arkiv

Arkiv Högre seminariet (Tvåspråkighetsforskning) vt 2010–vt 2021 (391 Kb)

Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.

Kalender

Torsdagar kl. 13.00–14.30 på Zoom.

Kalender

På engelska: Calendar

Kontakt/under ledning av

Professor Yvonne Lindqvist

Arkiv

Arkiv Högre seminariet (TÖI) ht 2012–vt 2021 (200 Kb)

Fonologikollokviet tar upp allehanda fonologiska ämnen. Vi träffas oregelbundet tre–fyra gånger per termin. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Kalender

Veckodag varierar, kl. 10.00–11.30 på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Professor i nordiska språk Tomas Riad

Arkiv

Arkiv Fonologikollokviet vt 2006–vt 2021 (283 Kb)

Grammatikkollokivet ges i samarbete med Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Grammatikkollokviet träffas normalt en till två gånger i månaden, och vi alternerar mellan Stockholm och Uppsala. Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna.

Kalender

Tisdagar kl. 13.15–15.00 i (Stockholm) rum D 600 (oftast).

Kalender

Grammatikkollokviet, Uppsala universitet

Kontakt/under ledning av

Docent Johan Brandtler

Arkiv

Arkiv Grammatikkollokviet vt 2006–vt 2021 (283 Kb)

Interaktionsseminariet samlar forskare som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning i bred bemärkelse. Seminariet är i första hand tänkt som ett arbetsseminarium och som en möjlighet att diskutera egen och andras forskning. Interaktionsseminariet träffas ungefär en gång i månaden på onsdagsförmiddagar.

Kalender

Onsdagar kl. 10.00–11.30 på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Stefan Norrthon

Arkiv

Arkiv Interaktionsseminariet ht 2007–vt 2021 (301 Kb)

Vi har bytt namn från Kollokviet för historisk språkforskning till Kollokviet för nordisk filologi. Kollokviet för nordisk filologi träffas ungefär två gånger per termin. Alla intresserade är välkomna.

Kalender

Veckodag varierar, (oftast) kl. 13–14.30 på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Professor Roger Andersson

Universitetslektor Jonatan Pettersson

Arkiv

Arkiv Kollokviet för nordisk filologi ht 2007–vt 2021 (252 Kb)

Olle Josephson-seminariet är ett årligen återkommande seminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet inom ramen för Högre seminariet i nordiska språk. Olle Josephson är professor emeritus i nordiska språk och seminariet anknyter på ett eller annat sätt till hans mångsidiga verksamhet.

Schema

Seminariet hålls en gång per år, en onsdag i (oftast) mars inom Högre seminariet kl. 13.00–14.30, på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Professor Mona Blåsjö

Universitetslektor Jonatan Pettersson

Arkiv

Arkiv Olle Josephson-seminariet vt 2018–vt 2021 (186 Kb)

Om Olle Josephson

Olle Josephson, professor i nordiska språk, pensionerades från Institutionen för svenska och flerspråkighet 2017, där han med längre eller kortare avbrott varit verksam sedan slutet av 1970-talet.

Under perioden 2000–2008 var han chef först för Svenska språknämnden, sedan för Språkrådet. Hans forskning under 2000-talet har därför kretsat mycket kring språkvård och språkpolitik. Men han har också sedan längre tillbaka forskat om sakprosa, textanalys och skrivande. Ibland har detta arbete haft anknytning till skola eller högre utbildning, ibland har det handlat om folkligt skriftbruk i historiskt perspektiv, gärna med folkrörelseanknytning.

Han är också känd för en bredare allmänhet genom språkspalter i Svenska Dagbladet, och i andra medier.

Språkbrukskollokviet samlar forskare som på olika sätt arbetar med språk i bruk i samhälle, utbildning, arbetsliv m.m. Kollokviet träffas ungefär en gång i månaden på onsdagförmiddagar.

Kalender

Onsdagar kl. 10.00–11.30 på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Biträdande lektor Karin Idevall Hagren

Universitetslektor Lena Lind Palicki

Arkiv

Arkiv Språkbrukskollokviet ht 2011–vt 2021 (254 Kb)

Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) är en seminarieserie med datasessioner. Den är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och Engelska institutionen.

Läs mer om seminariet på IPD:s webbplats:

TIM-seminariet

Tolkseminariet på Tolk- och översättarinstitutet är en seminarieserie som erbjuder tre sammankomster per termin. Dessa seminarier består av fristående öppna föreläsningar och föredrag, och riktar sig till personer och organisationer som intresserar sig för ämnen som på ett eller annat sätt rör tolkning som flerspråkig praktik, det tolkade samtalet och tolkning i samhället.

Seminarierna hålls i regel av forskare, men ibland också av aktörer på tolkfältet utanför universitetet.

Kalender

Fredagar, klockslag varierar, på Zoom.

Kalender

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Helena Bani-Shoraka

Arkiv

Arkiv Tolkseminariet ht 2019–vt 2021 (151 Kb)

 

Konferenser, symposier och workshoppar

Se Forskning och i kalendern:

Forskning: Konferenser, symposier och workshoppar

Kalender


 

Samarbeten

Information om våra samarbeten (f.d. samverkan) kommer. Vår nya webbplats är under uppbyggnad.


 

Historik

Institutionen för svenska och flerspråkighet bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Institutionen för nordiska språk, Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

Historik Institutionen för svenska och flerspråkighet

Historik Centrum för tvåspråkighetsforskning

Historik Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)


 

Priser och utmärkelser

Illustratin med stort träd, Aula Magna, människor som går, böcker och ett par händer. Av SaraMara
Årets lärare, Stockholms universitet. Illustration: SaraMara

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid institutionen:

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Stiftelsen och priset är uppkallat efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, Erik Wellander, professor i tyska.

Om Erik Wellanders pris

Om Erik Wellander

Priset delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen:

Språkrådsdagen

2019

Linus Salö
Centrum för tvåspråkighetsforskning

För att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

2018

Lena Ekberg
Centrum för tvåspråkighetsforskning

För betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang.

2011

Maria Lim Falk
dåvarande Institutionen för nordiska språk

2002

Birgitta Hene
dåvarande Institutionen för nordiska språk

Kenneth Hyltenstam
Centrum för tvåspråkighetsforskning

2001

Lars Melin
dåvarande Institutionen för nordiska språk

1998

Barbro Söderberg
dåvarande Institutionen för nordiska språk

1992

Ulla Britt Kotsinas
dåvarande Institutionen för nordiska språk

1987

Staffan Hellberg
dåvarande Institutionen för nordiska språk

Arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen som då gavs vid Stockholms universitet, belönades med Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. I projektet Korta vägen ingick bl.a. undervisning i svenska, som ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Om Pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

2020

Korta vägen: Institutionen för svenska och flerspråkighet

Vendela Blomström

Anders Eklund

Bo Inge Skarström

Genom att synliggöra kompetenser hos utländska akademiker bidrar vi till integration.

Svenska Akademiens Karin Gierows pris. Priset instiftades 1976 och delas ut från Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

2015

Lars Melin
dåvarande Institutionen för nordiska språk

Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris. Priset kommer från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och ges till personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Om Svenska Akademiens priser

2015

Kenneth Hyltenstam
Centrum för tvåspråkighetsforskning

2012

Barbro Söderberg
dåvarande Institutionen för nordiska språk

Svenska Humanistiska Förbundet verkar i svensk folkbildningstradition med att föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv. Förbundet har ca 2500 medlemmar i närmare trettio lokalförbund runt om i landet. Det årliga priset till yngre humanist beslutas av en jury.

Svenska Humanistiska Förbundet

2019

Elin Svahn
Tolk- och översättarinstitutet

ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande

Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet. Från franska har hon bland annat översatt den unga kongolesiska författaren Fiston Mwanza Mujilas roman Tram 83 (2016, Rámus förlag) som har ett mycket säreget språk. Svahns översättning har beskrivits som ”ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande”. Hon har vidare översatt verk av den franskkanadensiska författaren Lise Tremblay, Hägern (2015) och Huset på Saint Pauls väg (2017, båda på bokförlaget Rámus).

Elin Svahn arbetar också som doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet med en undersökning av svenska översättares yrkesroll och identitet, och hon har varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.

Ett livsvillkor för svensk litteratur, svenskt språk och svensk humanistisk tradition är goda och djärva översättningar, också av svårtillgängliga verk. Elin Svahn har både med egna översättningar och på annat sätt gjort väsentliga insatser för svensk översättningskultur.

Varje år delar Stockholms universitet ut det pedagogiska priset Årets lärare till en till fem riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser. Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Om Årets lärare

Vid Institiutionen för svenska och flerspråkighet har följande lärare fått priset som Årets lärare:

2019

Helena Bani-Shoraka
Tolk- och översättarinstitutet

För sin pedagogiska skicklighet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen.

2014

Maria Wingstedt
Centrum för tvåspråkighetsforskning

För sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

2010

Roger Nyborg
dåvarande Institutionen för nordiska språk

för sin varierade och innovativa språkundervisning. Med stort engagemang och okonventionella metoder främjar Roger alla studenters lärande trots stora och heterogena studentgrupper. Genom att integrera det dagsaktuella i undervisningen och använda alternativa uttrycksformer sätter han ordförråd, grammatik och språkmelodi i vardagens sammanhang. Roger visar också sin pedagogiska förmåga i insatserna för att utarbeta läromedel i olika former

1996

Olle Josephson
dåvarande Institutionen för nordiska språk

1992

Thorsten Carlsson
dåvarande Institutionen för nordiska språk

 

 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning och andra viktiga funktioner vid institutionen:

Kontakt

På denna sida