Rapporter

Här publicerar vi rapporter som är intressanta och relevanta för vårt uppdrag kring svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom skolväsendet. Rapporterna kan ha olika avsändare, till exempel skolmyndigheter, lärosäten eller organisationer. Det kan också vara rapporter som vi själva producerar och publicerar.

Rapporterna är ordnade efter år.

 

2024

”Alla ska snabbt lära sig svenska”

Vad är det som gör det så svårt för många som kommer hit att lära sig svenska? Denna fråga utreder Fanny Forsberg Lundell och Philip Rehnberg i rapporten från forskningsinstitutet Ratio. I en bred sammanställning av statistik och forskning om språk, migration och arbetsmarknadsintegration lyfter rapportförfattarna särskilt elevgruppen vuxna andraspråksinlärare i behov av grundläggande litteracitetsutbildning. Rapporten avslutas med konkreta förslag avseende utbildning och arbetsmarknad.

”Alla ska snabbt lära sig svenska.” Språk, migration och arbetsmarknadsintegration i Sverige: Betydelsen av läs- och skrivkunnighet och språklig distans

Undervisningstiden i kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionens rapport visar att det är stor variation i undervisningstid mellan kommuner och anordnare trots krav på en likvärdig utbildning. Kartläggningen visar också att andra faktorer än ämnes-och kursplanernas krav och elevernas behov och förutsättningar ibland framstår som centrala för hur mycket undervisningstid som läggs ut.

Skolinspektionens granskning av undervisningstiden i kommunal vuxenutbildning

Yrkeskedjor: två rapporter om yrkessvenska på sfi

Två orienteringsturser på sfi med syfte koppla sfi-elevers språkundervisning till deras erfarenheter av arbetsplatser har följts av Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet sedan 2022. Syftet var att undersöka förutsättningarna för språkutveckling som skapades under orienteringskurserna. Bland annat undersökte man om elever som genomfört praktik lyckades bättre på en skrivuppgift än elever som inte haft undervisning utanför klassrummet.

Yrkessvenska på sfi – studier om två olika orienteringskurser

Studieavbrott och genomströmning på sfi

Mot bakgrund av en minskad genomströmning på sfi mellan åren 2018 och 2022, har Skolverket på uppdrag av regeringen genomfört den föreliggande kartläggningen och analysen. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella skillnader mellan huvudmän och föreslå stödinsatser för att förbättra hanteringen av studieavbrott. Rapporten visar bland annat skillnader mellan elever på olika studievägar vad gäller genomströmning, samt att många elever avbryter studierna på grund av arbete.

Skolverkets rapport Studieavbrott och genomströmning på sfi

Granskning av sfi

Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av kvaliteten på undervisningen inom sfi. Flera av de problem som tidigare granskningar och rapporter har påvisat, kvarstår. Bland annat visar resultaten att det finns betydande skillnader i kvalitet i undervisningen och att huvudmän och rektorer behöver ta ett mer aktivt ansvar för ökad kvalitet. NC refererar och kommentarer delar av granskningen.

Skolinspektionens granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

 

2023

Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att undervisningen ska hålla en god kvalitet i förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden. En övervägande majoritet av de granskade förskolorna har många barn med annat modersmål än svenska.

Läs mer om Skolinspektionens rapport

Unga med utländsk bakgrund lyckas i studier och yrkesliv

Många elever med utländsk bakgrund når framgång både i studier och arbetsliv. Därtill har de unga ofta höga ambitioner och ett stort engagemang i skolarbetet. Det visar en ny rapport publicerad av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi.

Läs mer om rapporten Karriärer och barriärer och ta del av det inspelade seminariet där rapporten diskuteras, bland annat av NC

 

Språkutveckling och social inkludering: Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass

Skolforskningsinstitutet vill med rapporten Språkutveckling och social inkludering bidra till att synliggöra arbetssätt och insatser som i forskning visat sig kunna främja och stödja tidig språk- läs- och skrivutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som deras sociala inkludering står i fokus. 

Läs mer om rapporten och dess viktigaste resultat

 

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk

Skolinspektionen har genomfört en granskning av distans- och närundervisningen i 30 skolverksamheter. Resultatet visar att eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen i sfi inte får samma chanser att lära sig grundläggande svenska. Bland annat får distanseleverna sällan öva på att prata svenska.

Läs mer om Skolinspektionens rapport

 

LASLLIAM

LASLLIAM är en referensram för alla som arbetar med studieväg 1 på sfi, och kan användas som stöd för planering, undervisning och bedömning. Fem av europas främsta forskare inom området läs- och skrivutveckling för vuxna migranter utan tidigare skolgång har tagit fram guiden, som vänder sig till såväl lärare som ansvariga på nationell nivå. 

Med stor detaljrikedom och konkreta exempel beskriver författarna de kunskaper och färdigheter elever på studieväg 1 behöver tillägna sig, och som vi som lärare därmed måste vara medvetna om.

Läs om LASLLIAM här

 

Språkträning med modersmålsstöd förbättrar vuxnas möjligheter att lära norska som andraspråk

Forskare vid Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet (OsloMet) har genomfört en pilotstudie av norskutbildning med flerspråkigt stöd. I studien läser vuxna med liten eller ingen skolbakgrund grundläggande norska med stöd av en assistent (motsvarande studiehandledare i Sverige) som talar samma språk som deltagaren.

I studien har forskarna utvärderat hur norskundervisning med flerspråkigt stöd fungerar i klassrummet, och om det är möjligt att mäta effekterna av åtgärden. Resultaten har nyligen publicerats i en rapport beställd av Direktoratet för integration och mångfald (IMDi). De har också producerat en handbok med råd och lärdomar för de som vill införa liknande samarbeten med flerspråkigt stöd i undervisningen.

Läs mer om studien i en intervju med en av forskarna, Sigridur Vilhjalmsdottir

 

Nyanlända i utbildning: Faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan

Skolforskningsinstitutet har sammanfattat och kommenterat en forskningsöversikt där man har man studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan. I forskningsöversikten har man studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan. Individanpassning och stöttande vuxna är två faktorer som är framträdande genom hela forskningsöversikten. NC:s medarbetare Anna Kaya, även sva-lärare i åk 7-9, har varit med i projektgruppen som tog fram rapporten. Läs gärna Skolforskningsinstitutets intervju med Anna. Ni kan också lyssna på ett podavsnitt där hon och Nihad Bunar diskuterar individanpassat stöd för nyanlända elever.

Nyanlända i utbildning: Faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan

Stöttande vuxna är viktigt när ensamkommande flyktingbarn börjar skolan – en intervju med Anna Kaya utifrån forskningsöversiktens resultat

Skolforskningsinstitutetspodd, avsnitt 29, Individanpassat stöd för nyanlända elever

 

2022

Undervisning inom kombinationsutbildningar

I denna rapport sammanställer Nationellt centrum för svenska som andraspråk på uppdrag av Skolverket erfarenheter och lärdomar från kombinationsutbildningar, med fokus på förutsättningar för undervisningen. Rapporten visar behov bland annat av en ökat förståelse hos huvudman av vad undervisning i kombinationsutbildningar innebär.

Läs rapporten Undervisning inom kombinationsutbildningar 

 

Så går integrationen av unga i Sverige

Forskare vid Stockholms universitet har följt 5000 unga med utländsk bakgrund från tonåren till vuxenlivet för få syn på integrationen. Kartläggningen visar en ljus bild inom flera områden, men inom andra är det längre kvar att gå.

Läs mer om projektet och ta del av boken

 

Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Rapporten från iFOUS beskriver utvecklingsarbeten inom fjärr- och distansundervisning hos åtta huvudmän under tre år. För lärare och rektorer inom komvux kan tre av exemplen, från Gotland, Linköping och Region Östergötland, vara av särskilt intresse då de beskriver vuxenutbildning.

Läs rapporten från IFOUS här

 

Långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin

En ny rapport från Skolverket visar en långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin. NC ber Skolverkets företrädare Frida Andersson och Riikka Tilja berätta mer om bakgrunden till rapporten och vad den visar.

Läs intervjun med Skolverket om rapporten

 

2021

Undersökande åtagande: Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk – Grundskoleförvalningen, Malmö stad

Malmö stad har undersökt hur förutsättningar för, organiseringen av och även hur undervisningen i svenska som andraspråk behöver utvecklas och förbättras på kommunens grundskolor. Då svenska som andraspråk är det ämne som kommunens grundskoleelever har lägst resultat i genomfördes en undersökning som också föreslår en rad förbättringar för att ämnet svenska som andraspråk bättre ska svara mot behoven.

Läs en intervju med Helena Nilsson och Lisa Lundkvist, två av projektmedarbetarna bakom rapporten

Ta del av rapporten från Malmö stad i sin helhet

 

Fjärrundervisning – ett sämre alternativ på språkintroduktion

Under april 2021 genomförde Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) en mindre enkätundersökning om undervisning på språkintroduktionsprogrammet under pandemiåret. Sammanställningen av de 41 svaren i enkäten bekräftar vikten av att sva-undervisning sker på plats och att fjärrundervisning är ett, för de allra flesta elever, sämre alternativ.

Läs mer om rapporten här

 

Minskning av studiehandledning på gund av ekonomiska nedskärningar

En stor majoritet av de tillfrågade lärarna och studiehandledarna upplever att kommuners och skolors ansträngda ekonomi bidrar till att elever får minskad studiehandledning på modersmålet. Många anser dessutom att deras elever inte får studiehandledning utifrån behov, varken i den omfattning eleverna behöver eller under tillräckligt lång tid. Flera lärare och studiehandledare upplever dessutom att de har små möjligheter att påverka så elever kan få mer studiehandledning om eleverna behöver. Detta framkommer i en enkätundersökning som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har gjort.

Läs mer om undersökningen

 

Kan timmarna ta slut på sfi?

Skollagen anger i kap 20 § 9 att elever som har antagits till kurs inom sfi rätt att slutföra sin utbildning förutsatt att eleven gör tillfredsställande framsteg och att eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Detta är en rättighet som tolkas olika. Nationellt centrum för andraspråk (NC) har undersökt hur sfi-anordnare och huvudmän hanterar elvernas tidtilldelning.

Läs mer om undersökningen här

 

Distansundervisning på språkintro

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) genomförde sista veckan i april 2020 en mindre enkätundersökning av distansundervisningen på språkintroduktionsprogrammet. Detta gjorde NC för att få en tydligare och även en fördjupad bild av läget. Enkäten fick drygt 70 svar vilket självklart inte ger en heltäckande bild av läget men lyfter fram tre elevgrupper inom språkintroduktionsprogrammet som möter svårare hinder än andra elevgrupper i rådande situation.

I denna artikel kan du läsa mer om undersökningen och resultaten

 

Distansundervisning på sfi i samband med pandemin under våren 2020

Under våren 2020 genomförde NC en mindre enkätundersökning av distansundervisningen på sfi. Detta för att få en bättre och fördjupad bild av läget under pandemin i landets sfi-verksamheter och vilket eventuellt stöd NC kan erbjuda. Enkäten besvarades av ett 60-tal personer. Svaren ger självklart inte en heltäckande bild av läget men pekar entydigt på olikvärdigheten inom sfi på distans vad gäller förutsättningar, upplägg och organisering.

Läs mer om NC:s undersökning

 

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Skolinspektionen har granskat huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till vuxenutbildning efter språkintroduktion.

Läs mer om rapporten


Digitalisering på drift inom vuxenutbildningen?

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har efterfrågat vilka förutsättningar som finns gällande digitalisering inom vuxenutbildningen. Via en mindre enkätundersökning fick NC in 174 svar från lärare inom sfi och sva på grundläggande samt gymnasial nivå inom komvux. Svaren, som samlades in och sammanställdes under juni 2019, tyder både på stor variation i såväl verksamheternas förutsättningar som på hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar med elevernas digitala kompetens.

Läs mer om undersökningen och få tips på fördjupningsmaterial för vidare läsning

 

NC undersöker språkstödjare inom vuxenutbildning

Under hösten 2019 genomförde NC en enkätundersökning för att undersöka förekomsten och upplevelsen av språkstöd på olika skolor. Enkäten hade låg svarsfrekvens och resultaten ska därför tolkas med försiktighet. Av de frisvar som vi fick framgick ändå att de lärare som har erfarenhet av att arbeta med språkstöd ser stora vinster med detta. Man nämner bland annat förbättrade möjligheter till relationsskapande, en förbättrad skolkultur och fördjupad förståelse för språkliga skillnader. 

NC undersöker språkstödjare inom vuxenutbildningen, enkätresultat (272 Kb)

 

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – naturvetenskap

I den här översikten har Skolforskningsinstitutet sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med språkutveckling. De valde att fokusera på naturvetenskapliga ämnen eftersom dessa kan innebära en utmaning för flerspråkiga elever i och med att det naturvetenskapliga språkbruket är begreppsrikt och abstrakt. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

Läs mer om översikten här

 

Svenska som andraspråk i praktiken

I den här studien undersöker Skolverket hur skolor arbetar med svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Studien fokuserar på tre områden där Skolverkets statistik och tidigare studier pekar på brister i likvärdigheten, och där skolorna själva har relativt stort utrymme att påverka vilken undervisning eleverna möter.

Läs mer om studien här

 

Undervisning i svenska för invandrare

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av SFI-undervisning. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Läs mer om granskningen här

 

Förutsättningar saknas för språkutvecklande arbete i förskolan

På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

Läs mer om rapporten Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

 

Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever

Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän. 

Läs mer om rapporten Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan


Skolinspektionens granskning: Språkintro måste förbättras

Många gymnasieskolor med språkintroduktion tillgodoser inte elevernas utbildningsbehov. Eleverna får ofta läsa ett fåtal ämnen enligt samma schema, oavsett vilka individuella förkunskaper de har. Det visar Skolinspektionens granskning av 42 gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktion, ett program som vänder sig till nyanlända elever som kan lite eller ingen svenska.

Läs mer om rapporten Språkintroduktion i gymnasieskolan

 

2014

Kompendium: Vuxenstuderande med PTSD

Många frågor väcks när man undervisar vuxna med posttraumatiskt stressyndrom och i detta kompendium sammanställt av Nationellt centrum för svenska som andraspråk finns råd och tips att få.

Undervisning av vuxenstuderande med PTSD (579 Kb)

 

2009

Många trådar in i ämnet – genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan

Denna bok, med Monica Axelssonn som redaktör, är resultatet av ett samarbete mellan en skola – ett kommunalt språkforskningsinstitut – en nationell skolmyndighet som innefattat lärare, projektledare och forskare i deras strävan att utveckla flerspråkiga elevers språk och kunskaper.

I denna bok ges exempel på språk- och ämnesintegrerat arbete i en F–6 skola med fokus på de textkompetenser som elever under sin skoltid förväntas erövra, men också på den textkompetens lärare måste behärska för att kunna erbjuda den miljö och den explicita undervisning som både enspråkiga och flerspråkiga elever behöver för sin språk- och ämnesutveckling. Det centrala budskapet i boken är att ”när man lär sig något inom ett ämnesområde, så innebär det bland annat att man lär sig tala, läsa, skriva om det på ett nytt sätt” (Liberg 2008: 51, Lemke 1990).

Många trådar in i ämnet (1235 Kb)

2005

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap

I denna rapport sammanställd av Monica Axelsson, Carin Rosander och Mariana Sellgren redovisas analys och utvärdering av tre centrala verksamheter inom målområdet språkutveckling / förbättrade skolresultat. Stärkta trådar är en fortsättning på den föregående rapporten "Den röda tråden" och har genomförts som projektarbete av Språkforskningsinstitutet.

Rapporten består av tre studier:

  1. Litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor
  2. Performansanalysen som redskap
  3. Ämnesundervisning för flerspråkiga elever - integrering av språk och kunskap

Varje delstudie innehåller en forskningsbakgrund, fältstudier samt analys och diskussion av de studerade verksamheterna. I avslutande kapitel redovisas utvärderingens slutsatser samt förslag till åtgärder som ökar flerspråkiga elevers möjlighet till skolframgång.

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap (1488 Kb)

 

Kontakt

Saknar du information om någon relevant rapport? Är det någon av länkarna som behöver uppdateras? Behöver du hjälp med någon av pdf-filerna? Ta kontakt med vår webbredaktör.

Webbredaktör för NC
På denna sida