NC kommenterar granskningen av förskolor i socioekonomiskt svaga områden

I Skolinspektionens rapport "Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden" framkommer brister i förskolornas kvalitet, vilket får allvarliga konsekvenser i arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag. Med denna kommentar pekar NC på några åtgärder som vi ser som särskilt relevanta att lyfta fram när det gäller förskolors arbete i socioekonomiskt svagare områden.

Den 30 november publicerade Skolinspektionen en kvalitetsredovisning som fokuserade huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Rapporten bygger på intervjuer med huvudmän, rektorer, förskollärare och barnskötare. I rapporten konstateras att 17 av de 30 granskade förskolorna i socioekonomiskt svaga områden har kvalitetsbrister. 

 

Använd de utbildade förskollärarnas kompetens klokt

I rapporten framkommer att andelen förskollärare är få på de granskade förskolorna. Det får stora konsekvenser för förskolans kvalitet och möjligheten att arbeta kompensatoriskt. Skolinspektionen menar därmed att huvudman och rektor behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med rekrytering och kompetensutveckling för att attrahera och behålla förskollärare.

I rapporten framkommer också att de förskollärare som finns ofta har begränsade möjligheter att fokusera på sitt undervisningsuppdrag. NC har tidigare påtalat att förskollärare i socioekonomiskt svagare områden ofta får handleda kollegor och fungera som språkstöd. Skolinspektionen pekar här på vikten av att rektor förankrar och förtydligar förskollärarens roll och ansvar hos all personal på förskolan. NC vill också särskilt lyfta fram Skolinspektionens påpekanden om att ett förtydligande av förskollärares uppdrag också behöver kombineras med att rektor skapar förutsättningar för förskollärarna så att de, tillsammans med andra förskollärare, kan leda och utveckla en undervisning av god kvalitet. 

Detta kräver i sin tur att rektor har kunskap om de enskilda förskolornas behov samt får stöd och avlastning för att i sin tur kunna fokusera det pedagogiska ledarskapet och kan göra relevanta prioriteringar.  Här är huvudmannens kunskap om förskolans uppdrag och förutsättningar centralt.

 

Stora behov av språkutvecklande arbete

Majoriteten av de granskade förskolorna har många barn med annat modersmål än svenska och har därför ett stort fokus på språkutvecklande arbete. Samtidigt framgår att medvetet språkutvecklande arbete är utmanande och tidskrävande. Att kompetensen på förskolor i socioekonomiskt utsatta områden ofta är lägre än i andra områden, förstärker utmaningarna med ett språkutvecklande arbete. 

I linje med Skolinspektionen vill vi på NC betona förskollärarnas viktiga roll i förskolans språkutvecklande uppdrag. Vi vill även lyfta betydelsen av att kompetensutvecklande insatser behöver omfatta all personal som möter barnen. Kompetensutveckling behöver ske över tid och under goda förutsättningar. I detta arbete behöver rent praktiska förutsättningar att arbeta språkutvecklande utifrån barnens förutsättningar och behov skapas.

 

Tid för dialog och samverkan med vårdnadshavare

I Skolinspektionens rapport framkommer även att personalen arbetar mycket med kommunikation och relationsstärkande arbete med vårdnadshavare. Detta viktiga arbete har stor betydelse, inte minst för att hantera hög frånvaro samt stärka vårdnadshavares tillit till förskolan. I rapporten framkommer dock att det viktiga relationsbyggande arbetet riskerar att ta tid från annat, som till exempel planering av förskolans undervisning. NC vill betona vikten av att förskolor i socioekonomiskt svagare områden ges reella resurser – ofta handlar det om tid för planering, samarbete och kommunikation, och inte minst möjligheten att skapa mindre grupper där barn ges möjlighet till meningsfull interaktion med vuxna och kamrater. Förskolor i socioekonomiskt svaga områden behöver en adekvat resurstilldelning som gör uppdraget möjligt.

 

Satsa för att stärka kompetens och förutsättningar

Kvalitetsgranskningen pekar med all tydlighet på att det är avgörande att förskollärare och rektorer, med stöd av huvudman, har förutsättningar att fokusera på förskolans kärnuppdrag. Skolinspektionen pekar på att huvudmannen behöver stärka sin styrning och ledning av förskolan och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys med syfte att identifiera utvecklingsbehov och genomföra träffsäkra insatser på de olika förskolorna för att på så sätt stärka förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet. 

Här vill NC lyfta fram vikten av det dialogiska samspelet mellan kompetens, förutsättningar och förskolans kvalitet. Inte bara rektorer utan även huvudmän behöver vara väl insatta i, och ha god förståelse för, förskolans uppdrag för att kunna analysera behov men också för att strategiskt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för de professionella som verkar i förskolan.

 

Ta stöd i framgångsfaktorer och skrid till handling!

Den problematik som framkommer i Skolinspektionens rapport är väl känd av de rektorer och pedagoger som arbetar i socioekonomiskt svaga områden. I linje med tidigare rapporter och forskning pekar Skolinspektionens granskning med stor tydlighet på att förutsättningarna för förskolor i socioekonomiskt svagare områden inte är tillräckliga för att förskolorna ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Detta drabbar de barn som redan är utsatta.

Fokusera på det som kan göras

NC menar därför att det nu är viktigt att fokusera på vad som kan göras. I kvalitetsgranskningen pekar Skolinspektionen på framgångsfaktorer som gör skillnad:

  • Huvudmannen behöver ta ett större ansvar för och prioritera för strategisk kompetensförsörjning i förskolan. Fler förskollärare med adekvata förutsättningar att arbeta med förskolans undervisningsuppdrag är avgörande för att barn i socioekonomiskt svagare områden ges den undervisning de har rätt till och behöver.
  • Huvudmannen behöver också ge förskolans rektorer förutsättningar till adekvat bemanning samt erbjuda stöd och avlastning så att rektor kan fokusera det pedagogiska ledarskapet.
  • Rektor behöver tydliggöra förskollärares uppdrag och arbeta för att skapa förutsättningar för förskollärarna att använda sin kompetens på rätt sätt.
  • Förutsättningarna för kompetensutvecklande insatser kring exempelvis språkutvecklande arbete i förskolan behöver stärkas. Dessa insatser behöver vara väl förankrade i de behov som finns i barngruppen och behov hos de professionellt verksamma utifrån de utmaningar som finns i socioekonomiskt svagare områden.  I sådana insatser behöver hänsyn tas till att förskollärares och barnskötares kompetens utvecklas i samspel med de förutsättningar som de arbetar under.
 

Läs mer

Ta del av Skolinspektiones rapport Huvudmäns och rektorers arbete för
kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Läs en presentation av de viktigaste resultaten på Skolinspektionens webb

Läs en mycket kort sammanfattning av rapporten

På denna sida