Stockholms universitet

Årets lärare utsedda

2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Sören Holst, Fysikum, Adam Jacobsson, Nationalekonomiska institutionen, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen samt Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik.

Varje år delar Stockholms universitet ut det pedagogiska priset Årets lärare till en till fem riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser. I år nominerades 282 kandidater till Årets lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor var, vilket ska ge läraren möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionen där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden.

 

Pristagare och motiveringar

”Hon anpassar sin handledning till studentens styrkor och svagheter”

Matilda Baraibar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer utses till Årets lärare 2021 för sin förmåga att stödja studenters akademiska skrivande där hon stimulerar studenterna att bli analytiska och kritiskt tänkande. Genom att möta studenterna på deras nivå och uppmärksamma deras styrkor i textutkast till uppsatser lyckas hon stärka deras akademiska självförtroende. Hon ger studenterna väl genomtänkta uppgifter och utmanar dem till att anlägga nya perspektiv på det de tagit för givet, samtidigt som de får möjlighet att se hur tidigare kurser vid andra institutioner kan bidra till deras förståelse för ämnet. Matilda Baraibar har också rönt stor uppskattning för det sätt på vilket hon har hjälpt sina kollegor att anpassa och utveckla sin undervisning vid övergången till undervisning online.

Läs även Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang.

”Han undervisar med kärlek!”

Sören Holst vid Fysikum utses till Årets lärare 2021 för sin förmåga att få studenterna att nå sin fulla potential på kursen och samtidigt vara närvarande – även när undervisningen skett online. Han lyckas skapa ett tryggt lärandeklimat och initiera tänkvärda diskussioner i gruppen, som skapar intresse och förståelse för ämnet. Genom en kombination av förinspelade videor med uppföljande lektioner på Zoom, där studenterna engageras att delta aktivt, underlättar han inlärningen också av det som är svårt. Han använder så kallad ”team-based learning”, där han förbereder spel med ”skraplotter” så att studenterna kan öva begrepp, med enkla exempel, där de genom att lösa problem i grupp också får träna sin samarbetsförmåga. Han skapar även återkommande möjligheter för studenterna att bidra till utveckling av kursen och visar därmed studenterna att han ständigt vill förbättras som lärare.

”Han gör onlineundervisningen rolig och något att se fram emot”

Adam Jacobsson vid Nationalekonomiska institutionen utses till Årets lärare 2021 för sin förmåga att genom att utnyttja digitala verktyg och inspelade föreläsningar på bästa sätt skapa såväl interaktiv som kunskapsdiger undervisning. Genom att ge studenterna stöd, möjligheter att ställa frågor och testa sina kunskaper regelbundet lyckas han få dem att förstå hur olika begrepp hänger ihop. Hans pedagogiska och innovativa arbete med att utveckla den digitala undervisningen där han blandar interaktiva moment med tydlig handledning i hur man löser uppgifter gör studenterna motiverade och intresserade av att lära mer. Till och med hans tentor ses som roliga och engagerande, då han gör dem temainspirerade. Adam Jacobsson har varit drivande i att utveckla och anpassa undervisningen vid institutionen till ett digitalt format.

”Han skapar rum för lärande där alla kan känna att de har något att tillföra”

Christophe Premat vid Romanska och klassiska institutionen utses till Årets lärare 2021 för sin varierande undervisning och ständiga strävan att förbättra studenternas möjligheter till lärande i relation till en tydlig pedagogisk modell. Genom att inkludera både läsning av texter, inspelade föredrag, radioprogram och tv-intervjuer utmanar han studenterna med spännande och lärorika uppgifter. Hans engagemang lockar till lärande och hans ödmjuka och professionella inställning med regelbunden dialog och återkoppling gör att studenterna inspireras att undersöka ämnet från olika perspektiv. Christophe Premat har en förmåga att tillgängliggöra komplexa teorier och samtidigt bjuda in studenterna till nya kritiska sätt att tänka vidare inom ämnet. Han utvecklar kontinuerligt undervisningen och examinationsmetoderna och bidrar starkt till att utveckla den pedagogiska miljön vid institutionen.

”Hon lämnar ingen student osedd”

Anna-Lena Ström vid Institutionen för biokemi och biofysik utses till Årets lärare 2021 för sin förmåga att skapa välorganiserad och tydlig undervisning som är till stor hjälp för studenterna i deras lärande i neurokemi. Hennes undervisning är även välförankrad i högskolepedagogisk forskning. Hon använder digitala verktyg på ett utmärkt sätt så att undervisningen möter studenternas behov och får dem att känna sig sedda. Genom att låta studenterna angripa kursinnehållet från flera olika perspektiv lyckas hon få dem att relatera till och upptäcka det samspel som sker på molekylär nivå så att det blir meningsfullt. Mitt i föreläsningarna kan hon exempelvis engagera studenterna i samarbetsuppgifter som kräver diskussion, eget läsande och presentation av något särskilt ämne. Anna-Lena Ström har också i sin studierektorsroll lyckats skapa en gemenskap i lärarkollegiet, med en drivkraft och ambition att bemöta studenterna på bästa sätt.

Läs mer om priset Årets lärare

Logga Årets lärare
Illustration: SaraMara