Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarutbildningen i fysikalisk kemi får omdömet hög kvalitet av UKÄ

Universitetskanslersämbetet, UKÄ har granskat forskarutbildningen i fysikalisk kemi och gett den omdömet hög kvalitet. I yttrandet framgår att huvudhandledarna har hög vetenskaplig och pedagogisk meritering, att finansieringen är god och att det finns en tydlig fysikalisk-kemisk kärna i såväl forskning som forskarutbildning.

Den utvärderade forskarutbildningen i fysikalisk kemi ges vid institutionen för material- och miljökemi, MMK. I yttrandet från UKÄ framgår att handledarna har hög vetenskaplig och pedagogisk meritering, exempelvis vad gäller handledarutbildning, högskolepedagogisk utbildning och att varje doktorand ska ha minst en handledare som är docent eller professor. Såväl finansiering, som vetenskaplig produktion betecknas av UKÄ som god, med ett rimligt antal doktorander per handledare och en tydlig fysikalisk-kemisk kärna i såväl forskning som forskarutbildning. 

– Det är glädjande att UKÄ:s bedömargrupp anser att det finns förutsättningar för att bedriva forskarutbildning med god kvalitet, säger professor Gunnar Svensson, prefekt vid MMK.

Att få biträdande handledare mer delaktiga i utbildningen och doktorandernas forskningsprojekt är ett område som bör utvecklas inom forskarutbildningen, enligt UKÄ.

– I likhet med UKÄ har vi redan identifierat goda möjligheter att ytterligare förbättra detta område genom att bland annat lyfta fram handledningens betydelse i för doktorandernas specifika forskningsprojekt, säger Arnold Maliniak, självvärderingsansvarig och ansvarig för forskarutbildningen i fysikalisk kemi på MMK.

Bedömargruppen ser även positivt på kvalitetssäkringen på olika nivåer samt den omfattande och avancerade infrastrukturen. Goda förutsättningar finns även för doktoranderna att delta i och skapa egna nätverk, med omvärldskontakter och etablerade regionala samarbeten. Institutionen arbetar även med att omfördela kurser mellan avancerad nivå och forskarnivå, efter önskemål från doktoranderna om ett större och mer relevant kursutbud.

– Samtidigt är det glädjande att bedömargruppen särskilt lyfter fram en genomtänkt struktur, samt kursplaner och kursutvärderingar, samt arbete med att få till en ökad närvaro vid seminarier, både för doktorander och lärare, som goda exempel, säger prefekt Gunnar Svensson.

Bedömargruppen ger både ris och ros vad det gäller arbetet med de individuella studieplanerna. En positiv aspekt är att uppföljningen av de individuella studieplanerna, som sker i närvaro av studierektor, är ett värdefullt stöd för uppföljningen av vad doktoranden gjort och viss mån vad den ska göra. En svaghet är dock att de individuella studieplanerna inte alltid fylls i fullständigt och att de till övervägande del är retrospektiva med få progressiva inslag. Det fullständiga ifyllandet av bilagan som rör examensmålen lyfts som ett särskilt utvecklingsområde.

– Här sker ett aktivt arbete med att utveckla de individuella studieplanerna, samt att ytterligare säkra att det blir ett tydligt instrument för att följa upp kvaliteten i utbildningen, exempelvis genom att dessa verkligen blir fullständigt ifyllda, säger Arnold Maliniak.

Generellt är bedömargruppen positivt inställd till jämställdhetsarbetet i utbildning, men potential för utveckling finns samtidigt vad gäller rekryteringen till forskarutbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Att exempelvis bjuda in fler kvinnliga gästföreläsare skulle medföra ytterligare en förbättring.

Ett förbättringsområde är enligt bedömargruppen hur karriärfrågor tas upp under utbildningen, exempelvis i form av formella kurser, strukturen för karriärplanering och andra åtgärder som syftar till att förbereda doktoranderna inför arbetslivet. Redan idag, framhåller UKÄ, finns samtidigt ett övergripande program för mentorskap, samt att det hålls seminarier och workshops där karriärfrågor tas upp.

Resultatet från utbildningsutvärderingen av fysikalisk kemi hittas här.
 

Fakta om UKÄ:s utbildningsutvärderingar
Inom det nationella kvalitetssäkringssystemet 2017-2022 utvärderar UKÄ ett urval av utbildningar vid Sveriges lärosäten. Vid Stockholms universitet har nu samtliga lärarutbildningar, och i och med detta sista beslut, 13 forskarutbildningar utvärderats. I november gav UKÄ omdömet hög kvalitet till forskarutbildningarna i analytisk och organisk kemi (se länkar nedan). 

UKÄ:s beslut om forskarutbildningen i fysikalisk kemi är alltså det sista inom innevarande nationella kvalitetssäkringssystem. Det innebär att totalt 13 forskarutbildningar vid SU utvärderats under perioden 2017-2022. Av dessa 13 utbildningar har 12 fått omdömet hög kvalitet och den enda utbildning som fick ifrågasatt kvalitet, i datalogi, hade lagts ner av SU innan UKÄ fattade sitt beslut.

Resultat från UKÄ:s samtliga utvärderingar hittas i Högskolekollen.