Stockholms universitet

Sveriges första masterprogram med inriktning miljöhumaniora

Utforska miljöhumaniora med nya masterinriktningar, studiegångar och kurser på avancerad nivå. Utbildningen ger dig insikter i de relationer och den makt som uppstår mellan människa, djur, natur och teknik på sätt som utmanar och vidgar din föreställningsförmåga. Inriktningen startar höstterminen 2024 vid Stockholms universitet.

Inriktningen mot miljöhumaniora ger nya ingångar och förståelse i miljö- och hållbarhetsarbetet. Stockholms universitet erbjuder en unik möjlighet att utforska dessa föränderliga relationer mellan människa-djur-natur över tid. Även om vissa kurser och program i miljöhumaniora finns vid andra universitet i Sverige, är Stockholms universitet först med att erbjuda masterprogram inom miljöhumaniora.

Foto: Alin Andersen, unsplash
Foto: Alin Andersen, Unsplash

Inriktningen är öppen för alla med kandidatexamen eller motsvarande behörighet. Flera av de individuella kurserna inom inriktningen kan också läsas som fristående av studenter som inte läser på programmen och också internationella studenter. Kurserna ges därför på engelska. För alla antagna ingår det dock en obligatorisk institutionsgemensam kurs som ges på svenska.

En seminarieserie, som samlar studenter, forskare och är öppen för allmänheten kommer också att ges i samarbete med och på konsthallen Accelerator. Arrangörerna bakom inriktningen miljöhumaniora har förhoppningen att det blir ett livligt seminarium där de ämnen med miljöhumaniorainriktningar möts och lär av varandra och får energi att med forskning göra skillnad i samhället. De vill att det ska bli experimentella möten i samverkan med det omgivande samhället, och eftersom seminarierna ges på Accelerator finns möjligheter att utforska vad som händer när forskning möter konst. Tanken är även att det ska bli en mötespunkt där studenterna kan träffas och kan få ett socialt sammanhang.

Exempel på teman som kan komma att avhandlas på seminarieserien är:
•    Antropocena livsvärldar
•    Multi-species relationer i urbana miljöer
•    Jordhistorier
•    Feministisk ekokritik
•    Våtmarker och naturens rättigheter
•    Monstrositeter och konst
•    Wood-wide-web
•    Urfolkskunskap

 

En framväxande forskningsarena

Forskningen inom området är snabbt växande. En ny generation forskare engagerade i miljöfrågor håller på att formas. Eftersom människan är en så stor en del av miljöproblemen behöver lösningarna också hittas i andra sätt att verka på som människa. Miljöhumaniora bidrar med humanistiska verktyg till miljöfrågorna och ger perspektiv på historieberättande, meningsskapande narrativ och etik. Allt utifrån kritiska och kreativa humanistiska perspektiv.

Det kan handla om forskning i ämnen som tränar föreställningsförmågan, som i litteratur eller konst och iscensättning. Hit hör även kunskaper i ämnen som visar på andra sätt att leva och relatera till miljö, som i arkeologi, etnologi eller socialantropologi. Miljöhumaniora prövar begreppet människa utifrån rättvise- och jämlikhetsperspektiv.

Som student får man kunskap om hur dagens och framtidens miljöutmaningar kan mötas, problematiseras och hanteras. Utbildningen ger dessutm metoder för att inleda samarbete över disciplingränser och att granska förutsättningarna för de mer tekniska perspektiven på hållbarhetsutmaningarna världen står inför. 

 

Matchar arbetslivets behov

Miljöhumaniorainriktningen är skräddarsydd för studenter som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och samhällsförändringsarbete. Den höga efterfrågan på hållbarhetsinriktade utbildningar, särskilt inom miljövård, visar på behovet av kompetens.

Utbildningen möter arbetskraftsbehoven inom offentlig förvaltning, museer, utställningsverksamhet och konsultation om hållbarhet i näringslivet. Den rustar studenterna för roller som miljösamordnare, hållbarhetsspecialister och miljöhandläggare. Tänkta arbetsplatser är till exempel Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, länsstyrelser, museer, kommuner och konsthallar.

 

Hur ansöker jag?

Masterinriktningen erbjuds vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Vid Institutionen för kultur och estetik erbjuds en studiegång med fokus på miljöhumaniora/idéhistoria inom ramen för masterprogrammet i historiska studier, inriktning idéhistoria.

Studenterna kommer att läsa inom respektive huvudområden men med inriktning miljöhumaniora och läsa vissa gemensamma kurser.

Miljöhumaniorainriktningen på Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Läs mer och ansök till Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Miljöhumaniora - Stockholms universitet 

Det går också att läsa enskilda kurser på avancerad nivå på engelska. Kurserna kan sökas av studenter med kandidat i humaniora, samhällsvetenskap och också naturvetenskap.

Fristående kurser HT 2024

Environmental Humanities I – Environmental Humanities and Deep Time, 7.5hp

Environmental Humanities II -Human-animal-nature relations over time, 7.5hp 

Fristående kurser VT 2025

Länkar till kurserna kommer upp närmare inpå ansökningsperiod.

Environmental Humanities 0 – Orientation course, 7.5hp

Environmental Humanities III – Environmental Humanities and sustainability, 7.5hp

Environmental Humanities IV – Fieldwork Nature/Culture environment, 15hp

Miljöhumaniorainriktningen på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 

Läs mer och ansök till Masterprogram i etnologi, inriktning miljöhumaniora
Läs mer och ansök till Masterprogram i genusvetenskap, inriktning miljöhumaniora

Fristående kurser HT 2024

Klimatkris, natur och miljö i religionshistorisk belysning - 7.5hp
Ekofeministisk filosofi - 7,5hp

Miljöhumaniorainriktningen Institutionen för kultur och estetik 

Läs mer om och ansök till Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria, studiegång idéhistoria/miljöhumaniora