Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tydligare organisation av lärarutbildningarna

Från årsskiftet införs en mer samlad organisation av lärarutbildningarna.

Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson
Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson

Alltsedan 2008 då Lärarhögskolan i Stockholm integrerades i Stockholms universitet har universitetet arbetat med utveckling av både lärarutbildningarnas innehåll och med deras organisation. Vi står nu inför den största förändringen av styrning och organisation som vi genomfört under dessa tretton år. Från årsskiftet kommer ansvaret för lärarutbildningarna, som hittills varit fördelat på universitets båda vetenskapsområden, att förläggas helt till det humanvetenskapliga området. I samband med detta överförs också en institution från det naturvetenskapliga området och tillsammans med två andra institutioner bildas en ny ämnesdidaktisk institution. Den nya institutionen kommer att bli en av universitetets största och den kommer att ha ansvaret för större delen av grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. Utbildningarna till förskollärare, fritidshemslärare, yrkeslärare, speciallärare och specialpedagoger påverkas dock i mindre utsträckning.

Varför gör vi då detta? Ja, det finns flera samverkande faktorer. En är att när Lärarhögskolan skulle integreras fanns ett stort behov av att involvera hela universitetet i lärarutbildningarna, för att vi skulle bli ett enda lärosäte och få lärarutbildningarna till hela universitetets angelägenhet. Detta anser vi nu att vi har uppnått, och de utmaningar denna strategi för med sig, i form av en mer komplicerad styrning och organisation, gör sig allt mer påmind i takt med att utbildningarna byggs ut och fler och fler uppdrag kopplade till lärarutbildning läggs på universitetet. Den typen av utmaningar var också något som Riksrevisionen påpekade i sin granskning av organisationen av universitetets ämneslärarutbildningar förra året. Det är dock värt i sammanhanget att påpeka att universitetets lärar- och förskollärarutbildningar under de senaste åren också granskats av Universitetskanslersämbetet, och det slutliga utfallet där är att kvaliteten på samtliga dessa utbildningar bedöms som hög.

De främsta vinster som vi ser med omorganisationen är att arbetet med utveckling av utbildningarna kommer att bli enklare att bedriva, studenterna får en tydligare hemvist för sin utbildning, samordningen ger möjlighet till effektivisering och mindre arbetsbelastning för våra medarbetare, och samverkan med omgivande samhälle blir enklare med tydligare ingångar till universitets lärarutbildningar och skolutvecklingsenheter. Genom att de ämnesdidaktiska forskningsenheterna knyts närmare varandra stärks också universitetets forskning inom området.

En effekt av omorganisationen blir också att ansvaret för övergripande lärarutbildningsfrågor flyttas från universitetets ledningsnivå, där jag som prorektor har haft denna roll, till det humanvetenskapliga området och ledningen för vår nya lärarutbildningsberedning. Därmed blir detta också min sista krönika i nyhetsbrevet. Jag lämnar nu med varm hand över ansvaret och är övertygad om att den nya ledningen och organisationen kommer att ha de allra bästa förutsättningarna att göra universitetets lärarutbildningar ännu bättre, till gagn för både studenter, lärare, skolor och – naturligtvis allra viktigast – eleverna i skolan!


Texten är skriven av Clas Hättestrand, prorektor och till årsskiftet ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor vid universitetet. Krönikan ingår i utskicket av Lärarutbildningens nyhetsbrev, ett nyhetsbrev för alla som är intresserade av utbildning och forskning kring skola och lärande.