Stockholms universitet

UKÄ:s granskning av Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem klar

Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem som helhet får godkänt med förbehåll av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. ”Samtidigt kan vi konstatera att Stockholms universitet får beröm när det gäller många viktiga områden”, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Stockholms universitet får beröm för många centrala områden inom kvalitetssäkringssystemet, som till exempel arbetet med att uppnå en genomsyrande kvalitetskultur, den tydliga ansvarsfördelningen, de värdefulla kvalitetsdialogerna, genomtänkta styrdokument och resurserna för pedagogisk utveckling.

– Omdömet visar att det målmedvetna arbete som Stockholms universitet lagt ner på att utveckla kvalitetssäkringssystemet för utbildning de senaste åren har givit resultat, säger Astrid Söderbergh Widding.

Däremot menar UKÄ att det finns två bedömningsområden som inte är uppfyllda: Student- och doktorandperspektiv samt Arbetsliv och samverkan. Här efterlyser UKÄ en bättre systematik i genomförandet och uppföljningen av dessa områden.

– Vi tar till oss den granskning som UKÄ har gjort, det är bra att få indikationer på vad vi kan behöva fortsätta att förbättra och utveckla vidare när det gäller olika delar av kvalitetssäkringssystemet, säger Clas Hättestrand, prorektor vid Stockholms universitet och den som har lett utvecklingen av universitets kvalitetssäkringssystem för utbildning.

– Vi kommer nu granska UKÄ:s beslut ordentligt. Därefter kommer vi ta fram en plan med de åtgärder universitetet behöver vidta. Sedan har vi två år på oss att genomföra dessa och lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ. Därefter vidtar en ny bedömning av de ifrågasatta områdena, och efter den får Stockholms universitet förhoppningsvis omdömet godkänt, säger Clas Hättestrand.

– Det är viktigt att framhålla att UKÄ:s omdömen inte avser kvaliteteten på Stockholms universitetets utbildning eller studenternas resultat utan utvärderingen avser det system vi använder för kvalitetssäkring av utbildningen, till exempel rutiner för kursutvärderingar och utbildningsgranskningar, avslutar Clas Hättestrand.

 

Om granskningen:

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar det interna kvalitetssäkringsarbetet vid alla universitet och högskolor under perioden 2017—2022. Syftet är att få en överblick över kvaliteten utifrån sex bedömningsområden: 

  • Styrning och organisation
  • Förutsättningar
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Jämställdhet
  • Student- och doktorandperspektiv
  • Arbetsliv och samverkan

Granskningen mynnar ut i något av tre omdömen: godkänt kvalitetssäkringsarbete, godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Inom de fyra första bedömningsområdena får Stockholms universitet omdömet tillfredställande, medan bedömningsområdena Student- och doktorandperspektiv samt Arbetsliv och samverkan får omdömet Inte tillfredställande. Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem får som helhet omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Länk till beslutet i Högskolekollen.