Stockholms universitet

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Kollage av de sex hedersdoktorerna 2024
Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2024: Katja Franko, Magnus Florin, Camille Parmesan, Matthias Tschöp, Zhaojun Bai, Phoebe Okowa. Foto: Maud Hol, Fredrik Hjerling/Albert Bonniers Förlag, Lloyd Russell, Matthias Tunger, Nikita Mistry och Josh Moy/UC Davis, Onur Pinar

 

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Vicerektor fattar beslut om hedersdoktorer för respektive område. Fakulteterna är aktivt involverade i nominerings- och beredningsprocessen. Behöriga att nominera hedersdoktorer är de personer som tillhör universitetets lärarkollegium. En person som inte tillhör lärarkollegiet men som har ett förslag till hedersdoktor kan be en person inom kollegiet att nominera, t.ex. prefekten.

 

Hedersdoktorer 2024

Humaniora

Magnus Florin

Magnus Florin Foto: Fredrik Hjerling, Albert Bonniers förlag
Magnus Florin. Foto: Fredrik Hjerling, Albert Bonniers förlag

Magnus Florin är författare, essäist och kritiker. Han har ett djupt och långvarigt engagemang för teatern och musikdramatiken, och har skrivit libretton för flera samtida tonsättare. Han har även varit chef för Radioteatern vid Sveriges Radio och chefsdramaturg vid Dramaten. Hans drömspelsartade romaner om historiska personer som Linné och Descartes karakteriseras av en språklig konkretion och exakthet som är ovanlig i svensk litteratur. Flera av hans romaner har översatts till olika språk, och författarskapet har belönats med en rad prestigefulla priser. Florin har ofta samarbetat med forskare i exempelvis Dialogseminariet och tidskriften Dialoger. Som essäist har han återkommande ägnat sig åt August Strindbergs författarskap, med den hyllade essän Lykttändaren (2021) som främsta publikation – något som har särskild relevans givet Stockholms universitets centrala roll i svensk Strindbergsforskning.

Juridik

Phoebe Okowa

Phoebe Okowa Foto: Onur Pinar
Phoebe Okowa. Foto: Onur Pinar

Phoebe Okowa är professor i internationell rätt vid Queen Mary, University of London och medlem av FN:s folkrättskommission och ordförande i dess redaktionskommitté. Hon utbildades vid universiteten i Nairobi och Oxford där hon erhöll en Bachelor of Law (1987), en Bachelor of Civil Law (1990) respektive en Doctor of Philosophy (1994). Okowa har skrivit mycket inom flera olika områden i folkrätten, inklusive om statsansvar, ansvar för internationella brott och miljörättvisa. Utöver sitt akademiska arbete har hon varit rådgivare till regeringar i folkrättsfrågor och deltagit som ombud i flera mål inför Internationella domstolen och Internationella havsrättstribunalen. Som mångårig ledamot av Stockholms centrum för internationell rätt och rättvisa har hon samarbetat med Juridiska institutionen i flera projekt.

 

Samhällsvetenskap

Katja Franko

Katja Franko
Katja Franko. Foto: Maud Hol

Katja Franko är professor i kriminologi vid Oslo universitet. Hennes arbeten rör frågor kring migration, gränskontroll, övervakning och internationellt polisarbete i en globaliserad värld. Forskningen är både empiriskt nyfiken och teoretiskt framstående. I sin forskning är hon banbrytande och blir alltmer relevant i ljuset av politiska förändringar i Norden. Franko är verksam vid Oslo universitet och har publicerat åtskilliga, inflytelserika böcker liksom artiklar i de främsta kriminologiska, vetenskapliga tidskrifterna. Katja Franko räds inte att ta sig an komplexa ämnen, vilket bidrar till en djupare förståelse av kriminologiska frågor. Hennes texter har influerat den kriminologiska forskningen vid Stockholms universitet, och hon har haft en påverkan på hela ämnet kriminologi. Hennes engagemang för att utforska och ifrågasätta samtida kriminologiska ämnesområden är även en inspiration för nästa generation av forskare.

Naturvetenskap

Zhaojun Bai

Zhajoun Bai
Zhaojun Bai. Foto: Nikita Mistry and Josh Moy UC Davis

Zhaojun Bai är professor på institutionerna för Computer science och Mathematics, University of California, Davis, USA, och forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory. Bai’s forskningsintressen ligger huvudsakligen i numerisk linjär algebra, matematisk mjukvaruutveckling och i datavetenskap och teknik. Han är chefredaktör för ACM Transactions on Mathematical Software och Fellow of SIAM. Bai är välkänd för sitt arbete i LAPACK, ett standardkodbibliotek för numerisk linjär algebra, som används av forskare i många forskningsområden. 

Camille Parmesan

Camille Parmesan
Camille Parmesan. Foto: Lloyd Russell

Camille Parmesan är professor vid French National Centre for Scientific Research (CNRS), Frankrike. Hon är en mycket respekterad evolutionär ekolog och en pionjär inom forskning om hur biologisk mångfald påverkas av den globala klimatförändringen. En av hennes tidiga forskningsartiklar var ett av de första biologiska exemplen som dokumenterade ett förändrat utbredningsmönster på grund av ändrat klimat. Sedan dess har många högt rankade studier och utmärkelser följt hennes karriär. Hon har även gjort viktiga insatser och har varit starkt engagerad i arbetet inom den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC). 

Matthias Tschöp

Matthias Tschöp
Matthias Tschöp. Foto: Matthias Tunger

Matthias Tschöp är Alexander von Humboldt professor vid Tekniska universitetet i München samt vd för Helmholtz Munich och vice ordförande för Helmholtz Association i Tyskland. Han är en internationellt erkänd forskare inom fetma och diabetes. Han påvisade att magpeptiden ghrelin är det mänskliga hungerhormonet. I sin strävan efter att komma fram till effektiva läkemedel för behandling av fetma upptäckte han interagerande tarmhormoner; vissa av de substanser han har utvecklat erbjuder för första gången säker kroppsviktsminskning. Hans forskning har därmed banat väg för att övervinna den globala fetmapandemin och förebygga de flesta framtida fall av typ 2-diabetes. Han har fortlöpande delat med sig av sin expertis till forskare vid Stockholms universitet. Detta har varit av stor vikt vid etableringen av den sofistikerade metabolutrustning som gör Stockholms universitets forskningsinfrastruktur kring ämnesomsättning unik och internationellt konkurrenskraftig.

 

Installations- och promotionshögtid den 27 september 2024

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus fredagen den 27 september kl 17.00.  

Mer information om installations- och promotionshögtiden vid Stockholms universitet.

 

Vem kan utses till hedersdoktor?

Den föreslagne ska ha anknytning till universitetet då ett hedersdoktorat är ett uttryck för områdets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.

En person som i Sverige avlagt doktorsexamen inom ett område, t.ex. filosofie doktorsexamen, kan inte utses till hedersdoktor inom samma område. Det är däremot möjligt att t.ex. utse en filosofie doktor till juris hedersdoktor och tvärtom. Det är inte brukligt att någon utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som han/hon tagit sin examen. Det finns inga krav på att en hedersdoktor har avlagt en akademisk examen.

När det gäller personer med utländsk doktorsexamen finns inget hinder för att ge hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. Den föreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat. Ett hedersdoktorat kan inte utdelas postumt.

 

Tidigare års hedersdoktorer

Stockholms universitets första hedersdoktorer utsågs 1909, då vid Stockholms högskola. Alla hedersdoktorer från och med detta år kommer att sammanställas och publiceras på denna sida.

Här finns en förteckning över Stockholms universitets hedersdoktorer från och med år 1994.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 1994-2023

 

 

Kontakt

E-post doktorspromotion@su.se

Ingrid Harris, ceremonimästare
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm

På denna sida