Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Charlotte JakobssonDoktorand

Om mig

Charlotte Jakobsson arbetar som specialpedagog i kommunal grundskola parallellt med halvtidsstudier i Forskarskolan i specialpedagogik. Hon har en grundskollärarexamen, en speciallärarexamen med språk-, läs- och skrivinriktning samt en masterexamen i specialpedagogik. Charlotte har 20 års erfarenhet av arbete i grundskolans alla stadier varav 15 år som speciallärare och specialpedagog, främst i grundskola men även på resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra svårigheter som påverkar förmågan att hantera skolans krav. 

Charlottes intresseområden är: specialpedagogik, tillgänglig undervisning och det socio-emotionella klimatet i lärmiljön. Aktuellt forskningsområde är hur elevhälsans tvärprofessionella kompetenser kan stödja tidiga insatser och skolors främjande och förebyggande arbete genom att utveckla lärmiljöns sociala klimat som stöd för alla elevers utveckling och lärande oavsett funktionsförmåga. 

Huvudhandledare: professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms universitet)
Handledare: universitetslektor Mina Sedem (Specialpedagogiska inst., Stockholms universitet)
 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • "När funkar det i skolan?"

    2020. Charlotte Jakobsson, Heidi Selenius, Åsa Murray.

    Aktuella studier visar att risken för psykisk ohälsa är större för människor som inte fullföljer gymnasiestudier. I Sverige saknar en fjärdedel av högstadieeleverna betyg i något eller flera ämnen och är därmed inte behöriga till gymnasiet. Då skolor har dokumenterade svårigheter att erbjuda bra stöd för elever med olika funktionsnedsättningar finns ett starkt samhällsintresse av att synliggöra vilka faktorer i skolans lärandemiljö som är stödjande för dessa elever för att möjliggöra förbättringar. Utifrån en fenomenografisk ansats, med empiri baserad på tretton semistrukturerade intervjuer, undersöker aktuell studie vad ungdomar med erfarenhet av svårigheter i grundskolan utifrån funktionsvariation uppfattar som bra stöd. I den kollektiva beskrivningen av fenomenet bra stöd i skolan framträder erkännande, i betydelsen att skolans personal möter eleven som en unik person med förmågor, vilken vill utvecklas och lära men samtidigt erkännas vara i behov av stöd och anpassningar av olika karaktär. Härmed identifieras lärares förväntningar på sina elever som en viktig påverkansfaktor. Fem områden lyfts fram som betydelsefulla för att erkännande ska manifesteras: trygghet och trivsel, deltagande, autonomi, tillhörighet och meningsfullhet. Eftersom skolor anmodas arbeta förebyggande och hälsofrämjande med stöd av en samlad elevhälsa sätts studiens resultat slutligen i relation till ett salutogent förhållningssätt.

    Läs mer om "När funkar det i skolan?"

Visa alla publikationer av Charlotte Jakobsson vid Stockholms universitet