Profiles

Britt Jakobson

Britt Jakobson

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 769 44
E-post britt.jakobson@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 429
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskning handlar om kommunikationens betydelse när elever lär sig naturvetenskap i skolan. Jag är intresserad av hur elever samtalar med varandra och läraren när de deltar i naturvetenskapliga undersökningar, men också av helklassdiskussioner med ett naturvetenskapligt innehåll. Mitt intresse riktar sig framför allt till lågstadiet, men även till mellan- och högstadiet. Ett annat fokus är vilka konsekvenser användningen av multimodala resurser, till exempel konstnärliga aktiviteter, texter och modeller, får för elevers lärande i naturvetenskap.

Från och med vårterminen 2014 deltar jag i ett treårigt forskningsprojekt på mellan- och högstadiet där vi studerar flerspråkiga elevers lärande i biologi och fysik. Projektet är tvärvetenskapligt genom sitt fokus på både ämne och språk. Projektets övergripande syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur ämnesinnehållet i biologi och fysik görs tillgängligt för flerspråkiga elever genom språk och multimodala resurser, som till exempel gester, diagram och tabeller. Projektets mer specifika syfte är att studera klassrumsinteraktion och fokusera på hur ämnesinnehållet presenteras och förhandlas av lärare och elever genom olika språkliga och multimodala resurser och hur de flerspråkiga elevernas lärande stöttas och görs synligt.

Jag samarbetar också med Fil.dr. Cecilia Caiman, MND, Stockholms universitet kring yngre elevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena med fokus på estetiska upplevelser och estetisk verksamhet, t.ex. bild.

Handledare för forskarstuderande (doktorand)

Zeynep Ünsal, Stockholms universitet: Andraspråkselevers lärande av naturvetenskap. En studie på låg- och högstadiet.

Jenny Uddling, Stockholms universitet: Flerspråkiga elevers lärande i biologi och fysik. Ett språkligt fokus.

Utvalda publikationer

Axelsson, M., & Jakobson, B. (2010). Yngre andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap genom tre analysverktyg. Nordand. Nordisk tidskrift for andresprogsforskning, 5, 9-33.

Jakobson, B., & Axelsson, M. (2012). ”Beating about the bush” on the how and why in elementary school science. Education Inquiry, 3, 495-511.

Jakobson, B., & Wickman, P.-O. (2015). What difference does art make in science? A comparative study of  meaning-making at elementary school. Interchange, 46, 323-343.

Jakobson, B., & Wickman, P-O. (2008). Art in science class vs science in art class: A study in elementary school. Education & Didactique, 2, 141-157.

Jakobson, B., & Wickman, P-O. (2007). Transformation through language use: Children’s spontaneous metaphors in elementary school science. Science & Education, 16, 267-289.

Ünsal, Z., Jakobson, B., Molander, B-O., & Wickman, P.-O. (2016). Science education in a multilingual class: Problematizing a translational practice. Cultural Studies of Science Education. DOI: 10.1007/s11422-016-9747-3.

Medarbetare

Relationen mellan språk och lärande i naturvetenskap: Professor Monica Axelsson (Stockholms universitet)

Andraspråkselevers lärande i naturvetenskap: Zeynep Ünsal (doktorand, Stockholms universitet)

Flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik – en tvärvetenskaplig studie av språk och ämne (VR 2013-1203): Professor Monica Axelsson (Stockholms universitet, projektledare), Professor Kristina Danielsson (Stockholms universitet), Jenny Uddling (doktorand Stockholms universitet)

Estetik i undervisning och lärande av de naturvetenskapliga ämnena under de tidigare skolåren: Fil.dr. Cecilia Caiman (Stockholms universitet).

 

Senast uppdaterad: 4 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa