Stockholms universitet

Devin RexvidUniversitetslektor

Om mig

Devin Rexvids forskning rör frågor om hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) respektive socialarbetares professionsutövning. För närvarande driver han följande forskningsprojekt:

1- flickor och unga kvinnor i åldersspannet 12–20 år som har varit föremål för socialtjänstens tvångsomhändertagande pga. utsatthet för HRV då de har överskridit familjens krav på anständig klädsel. Studien ämnar belysa socialtjänstens och rättens förståelse av och syn på obligatoriskt krav på anständig klädsel.

2- förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext. Studiens övergripande syfte är att få kunskaper om den svenska integrationspolitiken utifrån förskolepersonals möten med immigrerade mödrar som har sin bakgrund i en hederskontext. Mer konkret ämnar projektet besvara följande frågeställningar: Hur hanterar förskolepersonalen konkurrerande kulturella normer och förväntningar? Hur hanterar mödrarna, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande kulturella normer och förväntningar dels från den egna gruppen boende i Sverige och utomlands, dels från samhällsföreträdare i det nya landet? Hur ser förskolepersonalen på moderskap? Som en särskild belastning eller tvärtom, en särskild resurs i ett integrationssammanhang? Vad säger förskolepersonalen om huruvida mötet med den offentliga förskolan varit viktig för de immigrerade mödrarna för att kunna se och förstå kvinnors möjligheter och villkor i Sverige och därmed i detta komparativa perspektiv få syn på sina egna möjligheter och villkor? Vilka erfarenheter har personalen inom förskolan av dessa mödrars behov?

Publikationer

Rexvid, D. (2021). Resurscentra mellan idé och verklighet: en följeforskningsrapport om fyra pilotläns arbete med att stödja utvecklingen av regionala resurscentra mot hedersrelaterat förtryck och våld. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-191190

Evertsson, L., Blom, B., Perlinski, M. & Rexvid, D. (2017). Can complexity in welfare professionals' work be handled with standardised professional knowledge?. In B. Blom, L. Evertsson and M. Perlinski (Ed.), Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices (pp. 209-221). Bristol: Policy Press.

Rexvid, D. (2017). Kulturrelativism, det hedersrelaterade förtrycket och våldets fristad. I H. Carlsson, Brottsofferjouren Sverige (Ed.), Leva sitt liv: en bok om hedersrelaterat våld och förtryck (pp. 91-100). Malmö: Brottsofferjouren Sverige.

Rexvid, D. (2017). Who is viewed as client by social workers and general practitioners?. In: B. Blom, L. Evertsson and M. Perlinski (Ed.), Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices (pp. 223-236). Bristol: Policy Press.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2016). Mäns heder: att vara både offer och förövare (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Rexvid, D. & Evertsson, L. (2016). Non-problematic Situations in Social Workers’ and GPs’ Practice. Professions & Professionalism, 6(3).

Rexvid, D. (2016). Professionsutövning och kunskapsstyrning: en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Rexvid, D., Evertsson, L., Forssén, A. & Nygren, L. (2015). The precarious character of routine practice in social and primary health care. Journal of Social Work, 15(3), 317-336.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2014). Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck (1:aed.). I A.C. Cederborg och W. Warnling-Nerep (Ed.), Barnrätt: en antologi (pp. 286-300). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2013). Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang.  I S. Alakoski & G. Silfverberg (red.), Barn, utsatthet och heder (s. 51-75). Ersta Sköndal högskola förlag.

Rexvid, D., Blom, B., Evertsson, L. & Forssén, A. (2012). Risk reduction technologies in general practice and social work. Professions & Professionalism, 2(2).

Rexvid, D. & Schlytter, A. (2012). Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context. In Review of European Studies, 4(2), p. 22–.

Forskningsprojekt