Profiles

Elisabeth Lisa Öhman

Elisabeth Öhman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 46 71
E-post lisa.ohman@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20A, plan 3
Rum P 336
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Om mig

Från mars 2018 arbetar jag på HSD som lektor i de estetiska ämnenas didaktik inriktning Bild. Jag har arbetet som bildlärare under många år främst inom grundskolans senare åldrar. Under ett flertal år var jag med och utveckla av profilverksamheten Stockholms Bild och formklasser åk 4 - 9. En skolverksamhet där den didaktiska praktiken präglades av ett ämnesintegrerat arbetssätt - musik, slöjd, bild och drama fungerade både som ett verktyg och medium för att gestalta ett kunskapsstoff. De estetiska ämnena spelade en betydelsefull roll och bildade en utgångspunkt för det undersökande arbetssätt som tillämpades. Erfarenheter från min lärarpraktik har legat till grund för mitt vidare forskningsintresse. Sedan jag disputerade 2008 har jag arbetat som prefekt på Konstfacks lärarutbildning. De senare åren på Konstfack har även inkluderat forskningstid och undervisning.

Undervisning

På universitetet undervisar i programkurser på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt inom undervisning på Specialpedagogiska institutionen. Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Kurserna inom grundlärarprogrammet innefattar två valbara inriktnings-kurser i bild. Jag ansvar främst för teori -­ och litteraturseminarier i första kursen och är kursansvarig för inriktningens andra fördjup­ningskurs. Inom den specialpedagogiska kursen på 7, 5 hp, för 4-6 studenter medverkar jag i utvecklingen av en didaktisk modell för hur blivande lärarstudenter kan arbeta med rörlig bild inom sin framtida profession i ungdomsskolan. Arbetet med film och visuella medier kan gynna utformandet av en undervisning som kan rikta sig till alla elever. I min tjänst ingår arbetet som föreståndare för lärarutbildningens medie­verkstad. Sedan 2016 ansvarar Institutionen för de humanistiska och samhälls­vetenskapliga ämnenas didaktik, HSD för driften av Medieverkstan. Verkstan fungerar idag främst som ett pedagogiskt och digitalt resurscenter för universitets lärarutbildningar. I verkstans uppdrag ingår att stödja både studenter och lärares arbete med anpassning och utvecklingen av lärarutbildningens digitala uppdrag. Utöver mitt föreståndarskap, examinerar jag uppsatser och arbetar förnuvarande med utvecklingen av en ny kandidat­utbildning för estetiska ämnen inom Stockholms Universitet. 

Forskning

I fokus för mitt arbete såväl som lärare och forskare finns ett intresse för de estetiska ämnens didaktik med särskilt fokus på rörlig bild, nya mediers betydelse för lärande. Det gäller även frågor som berör barn och ungas meningsskapande inom skolämnet bild men även inom semi-informella och formella sammanhang. Att ta utgångspunkt i barn och ungas egna bilder är ett sätt att uppmärksamma hur bildskapande ingår i barns kulturella  fri- och rättigheter i en demokratisk skola. Betydelsen av att ta elevers perspektiv och använda bilder som en kunskapskälla i forskning motiveras bland annat av det utgör en annan slags källa för tolkning än  samtal, intervjuer eller enkäter.  

I min licentiatstudie , Movere – att sätta kunskap i rörelse, 2006 analyseras ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap. Det övergripande syftet var att undersöka hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i sitt lärande. Vilka betydelseskapande möjligheter erbjuder skilda kommunikationsformer som bild, musik eller tal? Genom socialsemiotiskt och multimodal teori analyserades elevernas berättelser och erfarenheter samt deras visuella material men också verbala uttryck, skriftligt material och musik. Mitt teoretiska perspektiv vidareutvecklades och i min avhandling Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande, 2008. I studien står unga tjejers arbete med film som en meningsskapande praktik i fokus. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att meningsskapande sker i interaktion med andra genom en kommunikativ process som är underkastad olika former av val, förhandlingar, transforma­tioner och gestaltningar, motiverade av individens intressen och lärandets kontext (Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2003). Då genus utgjorde en avgörande faktor för hur eleverna i min licentiatstudie valde att representera och kommunicera uppgiftens form och innehåll utvecklades även dessa aspekter av elevernas bildskapande till ett betydelsefullt perspektiv även i avhandlingen.

Mitt pågående forskningsprojekt 2018- 2020 är en tvärvetenskaplig longitudinell praktiknära studie där bild­lärare och forskare i bild- och specialpedagogik gemensamt utvecklar ämnesdidaktiska professions­kunskaper inom gymnasie­skolans estetiska program. Metodutveckling och forsknings­fokus i studien formuleras via lärarnas och forskarnas prövande praktik. Materialet är tänkt att skapa erfarenheter för analys som i slutänden möjliggöra för förändringar i klassrummets praktik (Bradbury, 2015). Undersökningen lyfter även fram hur mötet mellan olika kunskapsfält, bild- och special­pedagogik kan utveckla olika kunskapsprocesser (Johansson & Öhman, 2017).  

 

Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa