Profiles

Boel Hackman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 43 71
E-post boel.hackman@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum 412
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i litteraturvetenskap och fick min grund- och forskarutbildning i Uppsala där jag disputerade i december 2000. Sedan dess har jag undervisat och varit studierektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Undervisning

Som lärare undervisar jag framför allt på kurser i 1800- och 1900-talslitteratur, genusteori, och på kurser för blivande lärare. Jag ägnar mig också åt handledning på alla nivåer.

Forskning

Mitt område är framför allt svenskspråkig 1900-talslitteratur och min forskning präglas genomgående av ett genusperspektiv. Min avhandling är en kritisk granskning av tidigare biografisk-psykologisk forskningen om Edith Södergran och sätter fokus på symbolismens grundläggande och konsekventa betydelse för den idévärld som kommer till uttryck från ungdomsdikterna och framåt.

I anslutning till avhandlingsämnet har jag under många år arbetat med kommentarbandet till Edith Södergrans Samlade skrifter. Jag har också gett ut Harriet Löwenhjelms Samlade dikter.

Biografiskt berättande i olika former, är en annan inriktning i min forskning. Jag har skrivit biografier om Elin Wägner och Harriet Löwenhjelm, samt nu senast gett ut en antologi (i samarbete med Maria Wahlström) som presenterar svensk forskning inom det fält som allmänt kommit att betecknas som självframställning.

Jag har också intresserat mig för skrivandet som publik handling/tal kopplat till makt och performativitet, och därmed till biografiskt berättande som subversiv strategi. Till detta perspektiv ansluter min pågående forskning som fokuserar på ett marginaliserat och samtidigt gränsöverskridande författarskap, och liv, som Ulla Bjernes (1890–1969). Förutom hennes självbiografiska romaner och utvecklingsromaner som på olika sätt tangerar den egna livshistorien, finns i den rikliga kvarlåtenskapen parallella berättelser i dagböcker och brev. Därtill kommer romaner av mer namnkunniga författare, som Evert Taube och Gustaf Hellström, som också använder sig av självbiografiskt stoff, och som mer eller mindre öppet refererar till Ulla Bjerne.

Publikationer i urval

Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning, (diss. Uppsala; Helsingfors 2000)

Boel Hackman om Elin Wägner (Stockholm 2005)

”Makten att tala och benämna. Om performativitet i Elin Wägners och Edith Södergrans strategier, Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (Göteborg 2008), s. 118–130

Harriet Löwenhjelm, Samlade dikter. Med förord och kommentarer av Boel Hackman (Stockholm 2011)

Att skjuta en dront. Harriet Löwenhjelm – dikt, bild, konstnärskap (Stockholm 2011)

”Demokratisk undervisning. Om Anna Sandströms och Kvinnliga medborgarskolans pedagogik”, Litteraturens arbetare. En vänbok till Per-Olof Mattsson, red. Christer Johansson & Per Anders Wiktorsson (Lund 2012), s. 295–305

”Edith Södergran som tidningsläsare. Dikt i dialog med samtiden”, ”Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt”. Interdisciplinära studier tillägnade Torsten Pettersson, red. Jenny Björklund m.fl. (Möklinta 2015), s. 109–123

”Subversiva berättelser. Performativ identitet i växelrörelse mellan liv och dikt”, Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar, red. Boel Hackman & Maria Wahlström (Lund 2015), s. 175–194 

Samlade skrifter. 3, Kommentar till Edith Södergrans samlade dikter och aforismer, red. Boel Hackman m.fl. (Helsingfors 2016)

Senast uppdaterad: 16 oktober 2017

Bokmärk och dela Tipsa