Profiles

Johan Falk

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post johan.falk@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 462
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Akademisk bakgrund

Fil kand-examen (spanska, franska, etnografi, företagsekonomi) vid Uppsala universitet 1967. Fil doktorsexamen i romanska språk, särskilt spanska, vid Uppsala universitet 1980. Univ lektor i franska/spanska vid Uppsala universitet 1969-71. Univ lektor i spanska vid Stockholms universitet 1980 -1997. Befordrad till professor i spanska vid Stockholms universitet 1997. Gästlärare vid Facultad de las Ciencias del Lenguaje vid Pontificia Univdrsidad Católica de Chile 2008 och 2010. Har medverkat i projektet SPISS (’Språk och identitet hos spansktalande med bosättning i Sverige’) under 1999-2004 och i samarbetsprojektet med Pontificia Universidad Católica under 2006-2011.

Forskningsinriktning

Tyngdpunkten i min forskning ligger på språket som system och variation som kan förklaras utifrån ett sociolingvistiskt, utvecklingsmässigt, pragmatiskt och semantiskt perspektiv. Avhandlingen Ser y estar con atributos adjetivales. Anotaciones sobre el empleo de la cópula  en catalán y en castellano (1979, en andra del 1986) är en jämförande studie av de kopulativa verben i katalanska och spanska. Avhandlingen är korpusbaserad och har ett sociolingvistiskt anslag med syfte att kartlägga och förklara variationen i katalanska utifrån ett utvecklingsperspektiv.

I flera studier har jag tagit upp formella konkurrensförhållanden och sökt härleda dessa till pragmatiska och semantiska faktorer. Ett exempel på detta är studien om optativ bestämd artikel vid landsnamn i spanska, ¿Cuán ’libre’ es la variación libre? Estudio sobre el uso del artículo definido delante de nombres de naciones (2003). Det visar sig att utsättandet av artikel är betingat inte bara av syntaktisk funktion, utan fram för allt av framhållandet av landets  (historiska) identitet.  Den sociolingvistiska linjen har jag följt upp med en studie inom ramen för SPISS-projektet om attityder till spanska och svenska hos svensk-chilenare.

Efter 2005 har min forskning alltmer centrerats på semantiska och pragmatiska problem (förhållandet mellan llegar och venir, epistemisk modalitet hos deber och ra-form, användningen av en efecto). Studien om strukturen ’declararse ADJ’ (La princesa se declaró inocente, 2009) har en teoretisk utgångspunkt i konstruktionsgrammatiken.

I de senaste studierna anlägger jag ett jag ett tydligare kognitivt perspektiv i analysen av ordsemantik, som kombineras och med korpusundersökningar. I dessa pågående studier om solo, romper och ni siquiera är målet att utifrån kognitiva scheman skapa en sammanhållen beskrivning av ordens semantik och deras polysemi. Ett nyckelbegrepp för att förstå ordens användning och skiftande betydelse är inferenser, som vidgar betydelsefältet och samtidigt går tillbaka på det övergripande schemat

Aktuella projekt

Tillsammans med Fil dr Susana S. Fernández leder jag ett nordiskt projekt som syftar till författa en Kognitiv grammatik i spanska (Proyecto de una gramática cognitiva del español). I projektet medverkar 11 hispanister vid universitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. Den tilltänkta boken kommer att vara tematiskt uppbyggd och ta upp 12 problemområden i spansk syntax. I övrigt planerar jag att fortsätta forskningen om lexikal semantik med utgångspunkt i kognitiv metod och teori med sikte på att samla studierna i en monografi.

Publikationer

Publikationer (i DiVA)

Senast uppdaterad: 26 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa