Stockholms universitet

Jerker Jarsjöprofessor i hydrologi

Om mig

Jag är intresserad av hur förändringar i markanvändning och klimat påverkar hydrologiska processer och vattenresurser. Jag har lett forskningsprojekt om miljöförändringar i avrinningsområden belägna i Afrika, Europa och Centralasien. Ett aktuellt forskningsprojekt undersöker hur historiska jordbruks- och industriföroreningar påverkar dagens vattenkvalitet. Studier av pågående förändringar i grundvattensystemet är en viktig del av arbetet. Andra projekt fokuserar på samband mellan hydrologiska parametrar (vattennivåer, uppehållstider och flöden) och ekosystemtjänster i våtmarkssystem (flödesbuffring, retention av näringsämnen/föroreningar och upprätthållande av biologisk mångfald).

För publikationslista, se min google scholar-profil

Forskningsprojekt